filtrera innehåll

filtrera innehåll

Schizofreni och liknande tillstånd

För syfte och bakgrund till detta program, se "Om programmen" i menyns överkant.

1. Nivå och process

arrow down

Metoden Delat beslutsfattande innebär att individ och personal fattar beslut tillsammans baserat på samma information.

Målgrupp eller situation

Metoden används vid tillstånd där det finns olika former av behandlingar eller stödinsatser att välja mellan. Delat beslutsfattande är lika användbart vid kommunal som landstingsdriven verksamhet.

Kunskapsläge

Socialstyrelsens nationella riktlinjer anger att Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda delat beslutsfattande till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd (prioritet 2).

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens bedömning.

Sammanfattning

Att ha kunskap om och beredskap för att arbeta enligt metoden Delat beslutsfattande.

Genomförande

Delat beslutsfattande är inte bara en metodik. Det handlar om inställning, vilja och attityd. Centralt i processen är personen själv och hans eller hennes erfarenhet av psykisk ohälsa. Både brukare och vård-/omsorgspersonal behöver tro på och vilja använda brukarens egen kraft och erfarenheter. Delat beslutsfattande innebär att överläggningar och beslut inte sker om, för eller åt, utan tillsammans med brukaren/patienten. Det är ett samarbete som leder till att både brukare och personal delar samma information och utifrån informationen görs ett gemensamt val - ett delat beslut fattas.

Metoden delat beslutsfattande

Centrala delar i delat beslutsfattande är:

- Sammanhang och kultur

Det måste finnas en behandlingskultur med värderingar som respekterar och har tilltro till brukarens egen vilja och kraft.

- Ett val

Det måste finnas flera behandlingsalternativ att välja mellan. En verksamhet behöver därför vara flexibel och kunna anpassa sig, såväl kring stora som små beslut.

- Två experter

Delat beslutsfattande bygger på att minst två personer möts, brukaren och vård-/omsorgspersonalen och delar all information, samarbetar och för ett jämlikt samtal. När beslutet fattas görs det gemensamt.

- Information

Det måste tas fram information om olika behandlingsalternativ som alla har tillgång till. Båda parterna behöver värna om att den andre tagit till sig och förstått informationen.

- Verktyg

Olika ”verktyg” behövs för delat beslutsfattande som till exempel beslutsstödjande material. Det behövs också rutiner för hur man ska gå tillväga, vilka steg som ska tas och när, en beslutsguide (se beslutsguide).

- Stöd

Brukaren behöver stöd i förberedelsearbetet och genomförandet av besluten. Såväl anhöriga, vänner, kamratstödjare, personligt ombud, vård-/omsorgspersonal eller personal från boende kan då vara viktiga. Brukar- och närståendeföreningarnas studiecirklar och annan verksamhet fyller också sin betydelse för att stärka den enskilde. Och för vård-/ omsorgspersonal måste organisationen och arbetsplatsen stötta arbetssättet med delat beslutsfattande.

- Beslut

Beslutet som tas måste vara aktivt (det vill säga dokumenteras och följas upp). Ett gemensamt beslut kan även vara att inget görs. Det är viktigt att göra det tydligt vem som ska göra vad liksom diskutera vilket stöd och vilka verktyg som ska användas.

Beslutsgången i korthet

Under processen finns beslutsstödjande material, till exempel listor, beslutsguider, appar mm att tillgå. Vad de inblandade tycker vägs in i beslutet, liksom nytta och risker som är förenade med de olika alternativen. Beslutsgången kan se ut så här:

- Uppmärksamma att ett beslut behöver fattas
- Beskriv och tydliggör de deltagande personernas roller och ansvar
- Presentera de alternativ som finns för behandlingar och stöd
- Informera om för- och nackdelar med olika alternativ
- Undersök individens förståelse, värderingar och förväntningar
- Identifiera de deltagande personernas preferenser
- Diskutera
- Fatta beslut som alla samtycker till
- Planera uppföljning

Processen avslutas med att ett beslut fattas och att en plan upprättas för vad som ska göras härnäst och hur uppföljningen ska gå till.

Fast vårdkontakt och SIP

En fast vårdkontakt ska utses av hälso- och sjukvården när brukaren begär det eller när behov av samordning, trygghet och säkerhet finns. Fast vårdkontakt ska alltid utses om patienten är inlagd. Om individen får insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården (och ev fler aktörer) ska en samordnad individuell plan (SIP), upprättas om det finns behov av att samordna insatserna och individen inte motsätter sig det. Läs mer under SIP, Samordnad individuell plan.

Uppföljning

Möjligheter till uppföljning utöver åtgärdskod:

Material

Att ge ordet och lämna plats, vägledning om brukarinflytande (Socialstyrelsen). 
Shared decision making,en introduktion till delat beslutsfattande(Socialstyrelsen)
Delat beslutsfattande -information till brukare, närstående och vård-/omsorgspersonal om psykossjukdomar (projektet Bättre psykosvård 2011–2014)
Att implementera delat beslutsfattande, information till chefer och politiskt ansvariga i kommun och landsting (projektet Bättre psykosvård 2011–2014)
Film- delat beslutsfattande (Uppdrag Psykisk Hälsa och PsykosR)
I-Share " Interactive Shared decisions in recovery- webbplats med instrument för att arbeta med delat beslutsfattande
Brukarkraft, resurscentrum för brukarinflytande- webbplats

Märkning

 • Utförare: Primärvård | Första linje, Psykiatrisk öppenvård, Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk akutvård, Somatisk öppenvård, Somatisk heldygnsvård, Somatisk akutvård, Mödra- och barnhälsovård, Kommunal hälso- och sjukvård, Tandvård, Individ- och familjeomsorg, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Äldreomsorg, Familjecentral, Ungdomsmottagning, Skola | Elevhälsa, Mariamottagning
 • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Vårdbiträde, Logoped, Dietist, Fysioterapeut, Psykoterapeut, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare, Lärare | Förskollärare | Fritidspedagog, Barnskötare | Elevassistent | Fritidsledare, Specialpedagog, Tandvårdsyrke
 • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp, Planering | Handläggning (inkl. myndighetsutövning) | Samordning, Psykoedukation med eller utan övningsmoment, Anpassning | Hjälpmedel, Omsorg | Omvårdnad, Psykosociala insatser, Psykologisk behandling, Läkemedelsbehandling, Medicinteknisk behandling, Hälsofrämjande insatser, Familj- och närståendestöd, Stöd i boende | Boendestöd, Stöd för arbete och sysselsättning (inkl. rehabilitering)
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår

Individen, tillsammans med en sjuksköterska, identifierar vårdbehoven, väljer rätt förhållningssätt och rätt insatser, varpå insatserna utvärderas gemensamt.

Kompetenskrav

Specialistutbildad psykiatrisjuksköterska eller legitimerad sjuksköterska ansvarar för att tillgodose individens behov av omvårdnad och leda andra professioner i arbetet.

Sammanfattning

Omvårdnadsprocessen - att genom en god relation till individen och gemensam reflektion

 • Identifiera behov
 • Utifrån identifierade behov tillämpa anpassat förhållningssätt
 • Utifrån identifierade behov välja ut och utföra anpassade insatser
 • Utvärdera insatserna

En god omvårdnad vid psykossjukdom innebär

 • att se till individens vårdbehov både kroppsliga och psykiska samt det sammanhang som individen befinner sig
 • en tilltro till individens förmåga att vara en aktiv samarbetspart i vård och behandling
 • en tilltro till individens möjlighet till återhämtning
 • att utgå ifrån individens behov, önskemål, resurser och förmågor
 • att ha fördjupad kunskap om de symtom och funktionsnedsättningar som kan förekomma vid psykossjukdom, hur dessa kan variera över tid och hur det påverkar individens förmåga att efterfråga, aktivt delta i vård och behandling och ta egen makt över sitt liv och sin situation.

Genomförande

Vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd är individen ofta utsatt och i särskilt behov av att någon värnar om hens integritet, trygghet, individuella förutsättningar, behov och stöd till egenvård. Därtill är att stärka individens makt över sitt liv och delaktighet genom vård- och stödprocessen också särskilt viktigt. Psykiatrisk omvårdnad ges integrerat med och oavsett annan behandling inom både psykiatrisk heldygns- och öppenvård. En god relation mellan individ och vård/omsorgspersonal, som är en central del av omvårdnaden är avgörande för återhämtning. Särskilt vid tvångsvård och tvångsåtgärder är det viktigt att omvårdnadsarbetet leds och utförs av någon med hög kompetens. Det krävs gedigen kunskap inom psykiatrisk omvårdnad för att utveckla och säkerställa ett effektivt förebyggande arbete för att undvika tvång vid svåra tillstånd. När tvång trots detta ändå är nödvändigt behövs kompetensen för att värna individens integritet och rätt till delaktighet . Se insatser Förebygga hot och våld, Tvångsvård - sluten, Tvångsvård - öppen, Tvångsåtgärder – begränsande, Tvångsåtgärder - fysiska ingripanden i akuta situationer och Uppföljningssamtal efter tvångsåtgärd.

Omvårdnad vid psykossjukdom

 • Kartlägga, planera och tillgodose individens behov av omvårdnad
 • Säkerställa att
  • individ och närstående får anpassad information, se insatsen Information till individer och närstående/anhöriga
  • individen bemöts med respekt som en kompetent samarbetspartner med behov och rättigheter, se insatsen Gott bemötande
  • krisplan/handlingsplan upprättas och används tillsammans med individ och närstående se Återfallsprevention och upprättande av krisplan/handlingsplan
  • närstående/anhöriga involveras om individen tillåter, se insatsen Samarbete med närstående och anhöriga
  • individen är delaktig i beslut om vård och stöd, se insatsen Arbetssätt för delat beslutsfattande
  • hänsyn tas till individens hela livssituation vid beslut om behandling och insatser.
  • alla vård- och stödinsatser är anpassade efter individens behov och önskemål
  • planerade vård- och stödinsatser genomförs och samordnas  
  • individen får vård och stöd efter behov och inte diskrimineras på grund av sin sjukdom och/eller eventuell funktionsnedsättning
  • individen får stöd att hantera symtom och problem t.ex. röster, kognitiva problem
  • individen får stöd till livsstilsförändring för att förebygga sjukdom och främja hälsa
  • individen får insatser och stöd att hantera stigma, se insatsen NECT-metoden, för minskad självstigma
  • miljön inom slutenvården främjar hälsa samt är säker och trygg
 • Stärka individens
  • resurser
  • egenmakt
  • förmåga att hantera kvarstående symtom/problem
  • självkänsla
 • Arbeta för att skapa och upprätthålla
  • en tillit som gör att individen tar kontakt vid behov av hjälp och stöd
  • goda relationer med individ och närstående
  • samtal med individen kring sin upplevelse av sina behov och situation
  • förtroende hos anhöriga och närstående
  • förståelse för vad patienten erfar och upplever

Material

Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska psykiatri (Svenska psykiatriska föreningen för sjuksköterskor)
Omvårdnad vid Schizofreni utifrån NANDA (Psykiatristöd, Stockholms läns landsting)
Hälsofrämjande arbete (Svensk sjuksköterskeförening)
Metoder i omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening)
Familjefokuserad omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening)
ICNP - nationell klassificering av omvårdnad (International Council of Nurses)

 

Märkning

 • Utförare: Psykiatrisk öppenvård, Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk akutvård, Primärvård | Första linje, Somatisk öppenvård, Somatisk heldygnsvård, Somatisk akutvård, Kommunal hälso- och sjukvård, Individ- och familjeomsorg, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Äldreomsorg, Mödra- och barnhälsovård
 • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Vårdbiträde, Kurator
 • Typ av behandling/stöd: Omsorg | Omvårdnad
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår

Individen erbjuds en skräddarsydd kontakt, med syftet att överkomma de hinder som försvårar kontakt med vård och stöd. Insatsen ska bygga en tillitsfull relation över tid.

Målgrupp eller situation

Individer med mycket svår problematik, som inte upplever sig behöva/vill ta emot ta emot vård och stöd, trots att behoven bedöms vara stora. Individer som inte kunnat nås trots upprepade försök till kontakt och erbjudanden om vård och stöd. Det kan röra sig om individer med personlighetsstörningar, flera samtidiga sjukdomar/tillstånd, svåra livsomständigheter och tidigare mycket negativa erfarenheter av insatser från samhället.

Kunskapsläge

Problematiken har varit känd under hela psykiatrins historia. Oftast juridiskt löst med tvångsvård i svåra fall.

Kompetenskrav

God kunskap inom specialistpsykiatrins kompetensområde och uppdrag. Tillgång till multiprofessionellt team och handledning. Kompetens enligt arbetsgivarens bedömning.

Sammanfattning

 • Identifiera personer som behöver insatsen.
 • Informera och motivera till kontakt till exempel med hjälp av Personligt ombud, om insatsen erbjuds i personens hemkommun
 • Vid beslut om insats/åtgärd motivera för och bygga upp en vård- och stödkontakt som präglas av tillit, kontinuitet och förutsägbarhet
 • Säkerställa att insatserna är tryggade över lång tid och inte enbart bygger på en persons engagemang
 • Ha en rak och ärlig kommunikation, motiverande men respektfull med stor hänsyn till den enskildes integritet.
 • Skaffa kunskap om den enskildes levnadsomständigheter, förutsättningar, beredskap till förändring och inställning till vård och stöd och utgå ifrån denna kunskap  för att möta individens problematik i de livsområden denne vill få hjälp med.
 • Ta reda på om det finns närstående som vill engagera sig och involvera dem så fort det är lämpligt, om den enskilde ger sitt samtycke
 • Erbjuda stöd till de närstående, se Familjeinsatser - utbildning och stöd
 • Teamarbete och handledning är förutsättningar

Insatsen avser inte tvångsvård i någon form eller akuta psykotiska skov i psykossjukdom. Ibland kan dock tvångsvård eller återinsjuknande med behov av slutenvård vara starten för att börja arbeta på nya sätt inom ramen för HSL, SoL och eventuellt LSS, se under huvudrubrik Lagar och regler.

Genomförande

Det kan finnas många skäl till att en individ inte vill ta emot hjälp trots stora behov. Bakomliggande orsaker kan till exempel vara personlighetsstörningar, svåra levnadsförhållanden, psykiatriska och/eller kroppsliga sjukdomar. En eller flera av nedanstående signaler kan tyda på att det krävs ett flexibelt och målmedvetet arbete för att nå individen med insatser:

 • behovet av vård- och stöd är uppenbart för omgivningen såsom anhöriga, närstående och andra som möter individen i ute i samhället
 • omgivningen uppfattar ett psykiatrisk och/eller kroppsligt lidande men inte alltid individen själv
 • en avvaktande och ambivalent inställning till insatser från samhället och vård och stöd förekommer
 • individen har avbrutit kontakten med vård- och omsorg flera gånger tidigare
 • samhällets vård- och och stödverksamheter har svårt att möta individens behov med sedvanligt arbetssätt
 • omgivningen upplever individens beteende och verklighetsuppfattning som problematisk och mycket avvikande, men individen själv uppfattar inte själv detta.
 • individen hamnar ofta i konflikter
 •  individen uppfattar sig vara illa omtyckt, ensam, motarbetad, förföljd eller att omgivningen vill hen illa
 • vid stark stress kan en kortare psykotisk eller gränspsykotisk episod förekomma
 • när individen söker stöd är det vanligen relaterat t.ex. till sorg över att vara illa omtyckt, ensam och motarbetad eller ängslan och rädsla över att vara förföljd
 • individen kan fungera helt normalt i sammanhang där problematiken inte finns

Några exempel på samsjuklighet och olika tillstånd som kan förekomma och behöva tas ställning till och hanteras är:

 • Paranoia (orsak t.ex. vanföreställningssyndrom men missa inte drogbruk, kroppsliga       sjukdomar, medicinering,)
 • Paranoid schizofreni
 • Paranoid personlighetsstörning
 • Annan personlighetsstörning av något slag
 • Kognitiv svikt av något slag (ojämn eller låg begåvningsprofil, demensutveckling)
 • Autism, Aspergers syndrom
 • Hög alkoholkonsumtion och eller bruk av droger
 • Social utsatthet
 • Hörselproblem

Att särskilt beakta

Vid vissa former av paranoia kan individens rädsla och upplevelse av hot vara så stark att denne beväpnar sig för att kunna gå till försvar eller motattack. Likaså kan det vara någon utpekad bekant, arbetskamrat eller grupp i samhället som paranoian riktar sig mot. I dessa fall är fortlöpande Bedömning av risk för hot och våld  och ställningstagande till åtgärd och vårdform nödvändig.

Ett sätt att närma sig problematiken när en person inte uppfattar sig själv som sjuk är att vara flexibel och kreativ för att hitta sätt att bygga en realtion. Det kan ibland vara värdefullt att använda sig av olika självskattnings- och manualbaserade instrument och diskutera resultatet med individen. Ofta är en etisk reflektion kring principerna att inte skada, att göra gott, självbestämmanderätten och att undvika att personer far illa nödvändig. Utifrån denna kan sedan mer genomtänkta  beslut tas kring vård- och stödinsatser och dess utformning.

Material

CAN (CAN Camberwell Assessment of Needs - skattning av behov som ej är tillgodosedda (Socialstyrelsen)
Webbutbildning för baskunskap (Psyk-E bas)                     
MHFA (Mental Health First Aid)- webbplats (Karolinska Institutet). 
Resursgrupps-ACT (RACT)

Tips på böcker: 

 • Komplexa fall inom psykiatrin. Eleonore Rydén & Göran Rydén. Natur och Kultur 2012
 • Motiverande samtal. William R. Miller Stephen Rollnick. Att hjälpa människor till förändring. Tredje reviderade och utökade utgåvan. Översättning Carl Åke Farbring Natur och Kultur 2014
 • När förändring är svår- att hantera motstånd med motiverande samtal, Liria Ortiz. Natur och kultur 2014. 

Märkning

 • Utförare: Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Individ- och familjeomsorg, Psykiatrisk akutvård, Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk öppenvård
 • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Kurator, Psykoterapeut, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare, Ledning | Administration
 • Typ av behandling/stöd: Omsorg | Omvårdnad, Psykosociala insatser
 • Åldersgrupp: Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Medelsvår, Svår

En samordning mellan olika vård- och stödinsatser från bland annat kommun och landsting enligt modellen case management. Syftet är att stärka individens återhämtning.

Målgrupp eller situation

Individer med svår problematik, som är i behov av vård- och stödinsatser från en eller flera flera aktörer. Behovet av vård och stöd kan se olika ut i olika perioder och behöva intensifieras vid försämrat mående eller återfall. 

Kunskapsläge

Socialstyrelsens nationella riktlinjer anger att hälso- och sjukvården bör erbjuda:

 • case management till personer med schizofreni och liknande tillstånd (prio 1).
 • intensiv case management till personer med schizofreni och liknande tillstånd som har psykiska funktionsnedsättningar som leder till omfattande funktionshinder och påverkar förmågan att medverka i vård och delta i samhällslivet (prioritet 2).
 • intensiv case management till personer med schizofreni och liknande tillstånd med samtidigt missbruk eller beroende (prioritet 3).

Socialstyrelsens nationella riktlinjer anger att hälso- och sjukvården och socialtjänsten endast inom ramen för forskning och utveckling bör erbjuda flexibel case management till personer med schizofreni och liknande tillstånd (FOU).

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens bedömning.

Sammanfattning

 • Att utforma stödet enligt case management, anpassat efter individens behov
 • Att samla de kompetenser från olika verksamheter som krävs för att genomföra insatsen, t ex socialtjänst, psykiatri, försäkringskassa och primärvård
 • Att upprätta en plan, med uppsatta mål och delmål
 • Att genomföra vård- och stödsamordning, enligt case management

Genomförande

Case management är ett samlingsnamn för flera typer av stödmodeller som innebär att insatser från olika aktörer samordnas för att säkerställa att alla arbetar mot individens uppsatta mål. I samtliga modeller har en vårdsamordnare, en så kallad case manager, en koordinerande funktion med ansvar för att utredning, planering och adekvata insatser genomförs och följs upp med individen. Däremot skiljer sig de olika modellerna åt vad gäller intensiteten i kontakten, graden av samordning och vårdsamordnarens roll i de behandlande och rehabiliterande insatserna.

Målsättningen med case management är att:

- Underlätta individens kontakter med olika vårdgivare och myndigheter
- Underlätta stöd och behandling genom att samtliga i resursgruppen (de personer, både professionella och anhöriga, som brukaren anser kunna vara till stöd för att nå sina mål) ger varandra all nödvändig information
- Samordna processer så att kontinuitet och helhetssyn säkras
- Individen, utifrån sina behov, ska kunna leva ett så självständigt vardagsliv som möjligt
- Förbättra individens och dess närståendes förmåga att hantera stress och lösa problem

I centrum för insatsens genomförande står individen som, med stöd av sin case manager/samordnare, styr över sin behandling. Viktiga personer i individens sociala nätverk involveras och deltar aktivt. Utifrån individens behov kan även andra yrkesfunktioner tas in, exempelvis psykolog för KBT-behandling. Modellen genomsyras av delaktighet på alla nivåer:  

- Individen ska vara vara aktivt delaktig i sin behandling
- Individen kan bidra med nödvändig information till oss
- Målet är att fatta gemensamma beslut alltid  

Olika former av case management

De olika modellerna för case management skiljer sig åt avseende intensiteten i kontakten och graden av samordning. I case management enligt ACT-modellen arbetar man aktivt uppsökande, integrerar behandlingen, har högre tillgänglighet och ett färre antal individer per behandlare.

 • Intensiv case management

- Individen får en fast vårdkontakt, samordnare/case manager, då ansvaret för insatser är delat mellan flera huvudmän
- En grupp/team skapas där andra yrkesfunktioner inkluderas efter individens behov och önskemål, t.ex. psykolog för KBT-behandling, arbetsterapeut, socionom, arbetscoach, fysioterapeut, boendestödjare etc.
- En noggrann utredning/kartläggning av resurser, problem och behov görs
- Anhöriga/närstående deltar aktivt och ges stöd efter behov, t.ex. stöd och utbildning i hantera sjukdomen, förhindra återfall, problemlösning, kommunikationsträning och krishantering (se även insatserna familjeinterventioner-manualbaserad familjeedukation samt Psykopedagogisk utbildning med eller utan anhöriga
- Individen ges stöd till arbete och sysselsättning och vid behov social färdighetsträning
- Arbetet genomförs strukturerat och ofta manualbaserat
- En vård och stödplan eller samordnad individuell plan (SIP) med mål och delmål upprättas mot vilken arbetet styrs och insatser utvärderas
- Gemensamt beslutsfattande tillämpas i hela vård- och stödprocessen
- Individ och närstående får stöd och insatser vid försämring och kris  

 • Intensiv case management enligt ACT-modellen (Assertive Community Treatment)

Ett ACT-team skall ha en multiprofessionell bemanning. Viktiga professioner som kan ingå i teamet är vård och stödsamordnare/CM, psykiater, socialsekreterare företrädesvis med rätt att bevilja insatser, sjuksköterska och missbruksspecialist. Det är önskvärt att det även finns IPS-coach och brukarspecialist. Antalet personer som behandlas får inte överstiga 10 per Case manager/samordnare.

- Teamet skall ha en hög grad av tillgänglighet och möjlighet att agera omedelbart vid kriser
- Insatserna genomförs i stor utsträckning av teamet i personens vardagsmiljöer
- ACT-teamet skall erbjuda samordnade insatser inom alla områden där hjälp behövs. Detta innefattar bland annat praktisk hjälp i vardagen, boendestöd, sociala insatser, medicinsk och psykologisk behandling, arbetsrehabilitering och somatisk sjukvård
- ACT-teamet ska behålla kontakterna med sina patienter/brukare när dessa befinner sig i heldygnsvård eller annan institutionsbehandling. Överföring av patienter/brukare från ACT-teamet skall ske planerat med väl tilltagen övergångstid. Det skall alltid finnas beredskap för att återta patienten till teamet om behov påkallar detta

En mer detaljerad genomgång av kraven som ställs på ett programtroget ACT-team, kan hämtas här på Socialstyrelsens hemsida: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2013-2-4.pdf

 • Resursgrupps-ACT (R-ACT)

R-ACT är en ACT-modell som har resursgruppen som central komponent. Resursgruppen består förutom individen själv, case managern och läkaren, av de personer som brukaren själv har valt ut från sitt privata eller professionella nätverk. All planering, beslutsfattande och utvärdering sker inom resursgruppen i återkommande resursgruppsmöten. R-ACT erbjuder både en struktur för arbetsprocess och ett arbetsmaterial som stöd för kartläggning, insatser och utvärdering.

 • Flexibel case management enligt ACT (F-ACT)

F-ACT riktar sig till individer vars tillstånd varierar och i perioder har behov av intensiv vård- och omsorg, från hälso- och sjukvård och socialtjänst. Modellen innebär att arbetssättet Case management tillämpas flexibelt, med varierande intensitet, beroende på individens mående. I samband med det första insjuknandet i psykos behövs ofta också ett mer intensivt stöd under en tid. 

- Man arbetar på två olika nivåer inom samma verksamhet, dels behandling ”som vanligt” och dels en intensifierad nivå, anpassat efter individens mående och behov.

Som hjälpmedel används en FACT-tavla, där teamet vid behov ”uppgraderar” individer som är i kris. När individen aktualiseras på FACT-tavlan tillämpas ACT-principer, vilket innebär att individen får ökade insatser och behandlingen blir hela teamets angelägenhet. När de mår bättre igen tas de bort från tavlan och man återgår till planerade insatser enligt vårdplanen.

Case managerns/vård- och stödsamordnarens roll

Samordnarens uppdrag är att samordna planering och genomförande av vård och stöd. Själva insatsen ska utföras av den i det psykiatriska teamet eller i det professionella/ ickeprofessionella nätverket som har bäst/rätt kompetens för just den insatsen för högsta kvalité och effektivitet. Samordnarens roll omfattar följande punkter:

- Tillsammans med individen skapa ett nätverk eller en resursgrupp som arbetar tillsammans och säkerställer kontinuitet och samordning av vård- och stödåtgärder.
- Få till stånd gemensamma beslut för mål och delmål genom delat beslutsfattande med individen, hens sociala nätverk, det psykiatriska teamet och det professionella nätverket.
- Utbilda individen och nätverket/resursgruppen i systematisk problemlösning.
- Utbilda individen och nätverket/resursgruppen i att kommunicera och hjälpas åt för ett så självständigt liv som möjlig
- Tillsammans med individ och nätverk/resursgrupp upprätta en vårdplan med krisplan (inklusive tidiga tecken) och erbjuda krishantering
- Utvärdera vård och stödinsatser tillsammans med övriga.

Om det är nödvändigt för att samordna insatser som ges av olika huvudmän, kan flera vård- och stödsamordnare utses.

SIP, Samordnad individuell plan

Om individen får insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården (och ev fler aktörer) ska en samordnad individuell plan (SIP), upprättas om det finns behov av att samordna insatserna och individen inte motsätter sig det. Läs mer under SIP, Samordnad individuell plan.

Material

Information om Case Management (Socialstyrelsen)
R-ACT -information och manualer att ladda ner( Nationella Rådet för resursgrupps-ACT och liknande modeller)

Flexibel ACT manual och arbetsblad(Kompetenscentrum för Schizofreni, Västra Götalandsregionen)
Case Management handbok, manual och arbetsblad (Psykiatri Skåne)
Case management, resursgrupp- och familjestöd, manual (Nisse Berglund, Per Borell) 
Kunskapsblad case management, enligt ACT (Projektet bättre psykosvård) 
Kunskapsblad Intensiv Case Management, enligt ACT (Projektet bättre psykosvård) 

Märkning

 • Utförare: Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk öppenvård, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Individ- och familjeomsorg, Kommunal hälso- och sjukvård
 • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Fysioterapeut, Arbetsterapeut, Kurator, Psykoterapeut, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare, Ledning | Administration
 • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp, Planering | Handläggning (inkl. myndighetsutövning) | Samordning, Omsorg | Omvårdnad, Psykosociala insatser
 • Åldersgrupp: Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Medelsvår, Svår

Vård och stöd för skadligt bruk eller beroende av alkohol och/eller droger och schizofreni integreras, för att individen ska slippa förhålla sig till olika behandlingar och stödinsatser.

Målgrupp eller situation

Individer med skadligt bruk och/eller beroende av alkohol/droger och samtidigt schizofreni/schizofreniliknande tillstånd.

Kunskapsläge

Socialstyrelsens nationella riktlinjer anger att hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda åtgärder för missbruk eller beroende integrerat med åtgärder för den psykiska sjukdomen till personer med schizofreni och liknande tillstånd med samtidigt missbruk av alkohol eller narkotika (prioritet 3).

Sammanfattning

Vård och stödåtgärder samordnas och ges samtidigt och integrerat

Insatsen förutsätter samverkan genom SIP mellan olika verksamheter som ex. beroendevård, socialtjänst och specialistpsykiatri, i de fall där ett specialiserat team som ACT inte finns. Se insatsen Samordnad individuell plan (SIP).

Genomförande

Att ha psykossjukdom och samtidigt skadligt bruk/beroende av alkohol/droger  är ett allvarligt tillstånd som riskerar att försvåra sjukdomen avsevärt. Risken ökar för ensamhet, hemlöshet, följdsjukdomar, ökad familjebörda, upprepade återfall i psykos och i värsta fall suicid. Det skadliga bruket/beroendet försvårar också diagnostik och behandling/stöd.

Insatser för skadligt bruk eller beroende samtidigt med insatser för den psykiska sjukdomen kan ske på olika sätt. En integrerad behandlingsmodell innebär att individen inte behöver förhålla sig till separerade insatser utan att det finns ett multiprofessionellt team som samordnar och ger vård- och stödinsatser. Oftast ger teamet såväl behandling (både för det skadliga bruket eller beroendet och den psykiska sjukdomen) som psykosociala stödinsatser men i vissa fall länkas i stället till behandling eller insatser utanför teamet.

Insatsen kan ges inom ramen för team modeller som assertive community treatment (ACT) eller mindre intensiva former av teambaserad case management. Behandling och stöd individanpassas, och pågår så länge som det bedöms nödvändigt för att stödja återhämtning och underlätta individens vardag. Insatsen förutsätter samverkan mellan olika verksamheter i de fall där ett specialiserat team inte finns. Det innebär att beroendevården, socialtjänst och specialistpsykiatrin behöver samordna insatser och samarbeta med varandra.

Insatsen kan också innebära att behandlingsmetoden är integrerad, det vill säga att både den psykiska sjukdomen störningen och missbruket/det skadliga bruket behandlas med samma behandlingsmetod, som till exempel Kognitiv beteendeterapi (KBT) eller Motiverande samtal (MI).

Märkning

 • Utförare: Psykiatrisk öppenvård, Psykiatrisk heldygnsvård, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Psykiatrisk akutvård, Kommunal hälso- och sjukvård, Individ- och familjeomsorg, Ungdomsmottagning, Mariamottagning, Familjecentral
 • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Kurator, Psykoterapeut, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare, Ledning | Administration
 • Typ av behandling/stöd: Planering | Handläggning (inkl. myndighetsutövning) | Samordning, Psykosociala insatser
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår

Individanpassade, intensiva och samordnade insatser med hög tillgänglighet i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för god prognos, hög funktionsförmåga och snabb återhämtning.

Målgrupp eller situation

Individer som insjuknar i psykos första gången med komplexa svårigheter, som är i behov av vård- och stödinsatser från en eller flera flera aktörer såsom hälso och sjukvård, socialtjänst, arbetsförmedling och försäkringskassa.

Kunskapsläge

Socialstyrelsens nationella riktlinjer anger att hälso- och sjukvården bör erbjuda samordnade insatser till personer som för första gången insjuknar i psykos (prioritet 1).

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens bedömning. Flera olika professioner behöver bidra i arbetet. Personalen ska ha utbildning i och vana av omhändertagande vid  förstagångsinsjuknande i psykos.

Sammanfattning

Arbetet med förstagångsinsjuknande kräver ett speciellt omhändertagande  varför det bör ges av Verksamhet med särskilt uppdrag - förstagångsinsjuknande i psykos. Omhändertagandet ska ges snabbt, vara samordnat, individanpassat, intensivt med hög tillgänglighet och  kräver ett nära samarbete mellan olika professioner (kurator, arbetsterapeut, psykolog, läkare, sjuksköterska, case manager, socialsekreterare, boendestödjare med fler) och verksamheter (skola/elevhälsa, socialtjänst, försäkringskassan, psykiatrisk öppenvård, familjecentraler med fler) . Insatser som ska erbjudas är; anpassad läkemedelsbehandling, åtgärder för att förebygga tvångsvård- och tvångsåtgärder, krisinterventioner, återfallsprevention, familjestöd, psykopedagogisk utbildning insatser och stöd till arbete eller studier.

Genomförande

Kontinuitet, hög tillgänglighet och hög intensitet

Långa perioder av obehandlad psykos kan medföra allvarliga konsekvenser, t ex. förlorad kontakt med familj och vänner samt suicidförsök varför hög tillgänglighet, kontinuitet och intensitet i insatser är viktigt. Ett första besök ska erbjudas så snart som möjligt (gärna inom 24 timmar, men senast inom 3 dygn) till personer med misstänkt psykos. Kan ges av olika yrkeskategorier  via telefon eller fysiskt möte hemma hos patienten eller inom vården. Att snabbt kunna bistå individ och närstående/anhöriga med åtgärder utifrån behov är också viktigt. Den första tiden ska tät vårdkontakt alltid erbjudas (minst 2 gånger i veckan ) därefter enligt behov. Kontakten kan vara i form av fysiska träffar och/eller telefon/videomöten. Personen och närstående ska enkelt och snabbt kunna få kontakt med någon  i verksamheten som har kännedom om personen (helst dygnet runt). Krisstöd ska erbjudas, se Krisintervention till person och närstående och vid behov ges i hemmet, se insatsen Mobil krisintervention enligt upprättad krisplan vid akut försämring

Samordning av insatser

En vård- och stödsamordnare utses alltid för att underlätta samordningen både inom och mellan olika huvudmän. Läs mer om samordnarens roll under insatsen Case management, modell för vård och stödsamordning och Case management, vård- och stödsamordning)

Insatser som ska erbjudas

Under 2020 kommer ett vårdförlopp schizofreni - förstagångsinsjuknande färdigställas  som beskriver vilka åtgärder som ska genomföras och när de ska utföras - Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp schizofreni - förstagångsinsjuknande.

Material

Kunskapsblad (Projektet Bättre psykosvård, 2011–2014)
Riktlinjer för tidigt omhändertagande vid psykos (TOP-projektet, Nationell psykiatrisamordning 2007)
Psykos - tidig upptäckt och omhändertagande (regional medicinsk riktlinje, Västra götalandsregionen). 
Specialiserad insats för unga med psykos, information om behandling i Danmark för unga som som nyinsjuknar i psykos (OPUS)

Informationssidor anpassade för unga
Om psykos, hur man kan få hjälp och vad hjälp/behandling består av (BUP, Stockholms läns landsting, sida om barn- och ungdomspsykiatri) 
Tips och råd om sjukdomar, att söka hjälp, att förbereda sig för möten mm (BUP, Stockholms läns landstings sida om barn- och ungdomspsykiatri)

 

 

Märkning

 • Utförare: Individ- och familjeomsorg, Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk öppenvård, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Psykiatrisk akutvård, Primärvård | Första linje, Kommunal hälso- och sjukvård, Skola | Elevhälsa, Ungdomsmottagning, Mariamottagning, Förskola | Pedagogisk omsorg, Familjecentral
 • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Fysioterapeut, Arbetsterapeut, Kurator, Psykoterapeut, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare, Ledning | Administration
 • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp, Planering | Handläggning (inkl. myndighetsutövning) | Samordning, Omsorg | Omvårdnad, Psykosociala insatser
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår

En samordnad vårdplan upprättas i samband med utskrivning från slutenvård till öppen rättspsykiatrisk vård. Insatsen genomförs av chefsöverläkare eller dennes uppdragstagare.

Sammanfattning

I den samordnade vårdplanen (svpl) är målet att individen ska frivilligt ta emot erforderlig vård. Planeringen för hur detta ska uppnås med uppsatta mål, kortsiktiga såväl som långsiktiga, ska beskrivas i svpl.I den samordnade vårdplanen ska den enskildes inställning till de planerade insatserna och de föreslagna villkoren särskilt anges.

Genomförande

För att undvika ett återinsjuknande kan det, för den enskilde, vara avgörande att medicineringen är säkerhetsställd. Såväl förskrivning som praktisk handhavande samt ekonomiska förutsättningar kan anges i planen. Utöver svpl kan en handlingsplan utformas för att tidigt fånga upp tecken på sämre mående. Varningstecken samt annat som i det enskilda fallet kan vara av vikt anges i handlingsplanen där kontaktvägar mellan verksamheterna ska framgå tydligt.

För den enskilde som genomgår rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning ska det särskilt redogöras för risken att den enskilde, till följd av sin psykiska störning, återfaller i brottslighet av allvarligt slag. Vidtagna/planerade åtgärder för att motverka detta ska redovisas i vårdplanen.

De, till förvaltningsrätten, föreslagna särskilda villkoren ska anges. Tillkommer något villkor senare bör berörda enheter meddelas.

I den samordnade vårdplanen bör eventuella somatiska problem redovisas samt om individen har hjälpbehov kopplat till den somatiska hälsan och/eller behöver hjälp för att ta sig till somatisk enhet.

Den samordnade vårdplanen är det arbetsinstrument som samtliga aktörer har att följa. Eventuell annan planering och andra planer ska vara inom ramen för det som anges i den samordnade vårdplanen. I den samordnade vårdplanen bör uppgjord kontakt mellan den enskilde och ansvarig vårdinrättning beskrivas, frekvens/omfattning och i vilken form. Den samordnade vårdplanen ska regelbundet följas upp, utvärderas och vid behov revideras.

Material

Föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård (Socialstyrelsen). 
Eftervårdsprogram (Rättspsykiatriska vården, Sundsvall)

 

Märkning

 • Utförare: Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk öppenvård, Primärvård | Första linje, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Individ- och familjeomsorg
 • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Psykoterapeut, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare, Ledning | Administration
 • Typ av behandling/stöd: Planering | Handläggning (inkl. myndighetsutövning) | Samordning
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Medelsvår, Svår

Ett stöd till fysisk aktivitet som erbjuds av hälso- och sjukvården och socialtjänsten i samverkan. Insatsen är individanpassad, och handlar både om friskvård och behandling.

Sammanfattning

 • Alla professioner inom hälso-och sjukvården  och socialtjänsten ansvarar gemensamt för att främja ökad fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil.
 • Som friskvårdande insats erbjuds alla individer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd fysisk aktivitet för att förbättra allmänhälsan och motverka sjukdom samt vara en del i en aktiv och hälsofrämjande livsstil.
 • Som behandlande insats erbjuds fysisk aktivitet och träning i olika former inom hälso- och sjukvård i syfte att att påverka sjukdomstillståndet.
 • Behandlande insatser ges till individer med påtaglig dålig fysisk funktion, somatisk samsjuklighet eller svåra psykiatriska symtom och funktionsnedsättningar

Genomförande

Tillräcklig fysisk aktivitet är ett grundläggande mänskligt behov. I gruppen personer med psykossjukdom är en inaktiv livsstil mycket vanlig, med risk följdsjukdomar och förkortad livslängd. Fysisk aktivitet som behandling tidigt i förloppet av psykossjukdom kan understödja återhämtning och skydda mot kognitiva problem.

På gruppnivå uppvisar individer med schizofreni och liknande tillstånd olika psykomotoriska svårigheter, vilket ökar skaderisken och påverkar rörelseförmågan samt motivationen till fysisk aktivitet negativt. Rörelseaktivitet som ger ett välbefinnande leder oftast till en ökad motivation att röra på sig.

Friskvårdande insatser

Friskvårdande insatserna  utgår från individens vardag, graden av inaktivitet och behov av strukturerad fysisk aktivitet och träning. Alla anställda inom kommun och hälso- och sjukvård kan uppmuntra och understödja en ökad grad av fysisk aktivitet och träning i vardagen. Det  kan t.ex. innebära en daglig promenad på 30 min, att ta trapporna några våningar istället för hiss eller att gå av några busshållplatser innan resans slutmål. För många individer är det nödvändigt att planera vardagsmotionen och göra den så konkret som möjligt, t.ex. att den schemaläggs och följs upp veckovis utifrån patientens önskemål om stöd och uppföljning. Kommunen, med ansvar för daglig sysselsättning, kan inkludera fysisk träning som en aktivitet som erbjuds 2-3 ggr/veckan.Se insatsen Främja fysisk aktivitet och hälsosamma kostvanor.

Behandlande insatser

Svårigheter som motiverar till behandlande insatser med fysisk aktivitet och träning är:

- olika former av psykomotoriska svårigheter och rörelserädsla
- påtagligt dålig fysisk funktion; t.ex. kraftig övervikt, hjärt/kärl- och lungsjukdom, betydande muskelsvaghet och inskränkt rörlighet vilka kräver noggrann uppföljning och behandling av sjukvården.
- annan kroppslig samsjuklighet (t.ex. smärta, artros, neuropati) och rörelserädsla som sammantaget med den psykiatriska grundsjukdomen försvårar friskvårdande åtgärd och samhällsbaserad träning.
- då FaR misslyckats trots kvalificerad rådgivning och uppföljning.

Behandlande insatser syftar till att minska positiva och negativa symtom, förbättra kognitiv förmåga, förbättra rörelseförmågan, förändra attityden till fysisk aktivitet och träning, öka egenvård och utveckla en inre motivation till upprätthållandet av fysisk aktivitet och träning.

Exempel på insatser kan vara att patienten tränar under ledning av legitimerad fysioterapeut, individuellt eller i grupp. Se även insatserna Främja fysisk aktivitet och hälsosamma kostvanor och Fysisk aktivitet på recept (FaR).

Material

Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS) - handbok (Yrkesföreningen för fysisk aktivitet, YFA)
Flera psykopedagogiska program innehåller avsnitt om att främja fysisk aktivitet som en del av en hälsosam livsstil:
Ett självständigt liv (ESL), arbetsböcker och handböcker
ESL manual "Steg för steg"
Illness Management and Recovery (IMR)

Märkning

 • Utförare: Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk öppenvård, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Skola | Elevhälsa, Primärvård | Första linje, Kommunal hälso- och sjukvård, Individ- och familjeomsorg, Mödra- och barnhälsovård, Äldreomsorg, Ungdomsmottagning, Mariamottagning, Familjecentral
 • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Vårdbiträde, Dietist, Fysioterapeut, Arbetsterapeut, Kurator, Psykoterapeut, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare
 • Typ av behandling/stöd: Planering | Handläggning (inkl. myndighetsutövning) | Samordning, Omsorg | Omvårdnad, Hälsofrämjande insatser
 • Åldersgrupp: Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår

Hög tillgänglighet till bedömning av vårdbehov leder till en förkortad tid med obehandlad psykos och minskad risk för suicid för individer med misstänkt psykos.

Kunskapsläge

Socialstyrelsens nationella riktlinjer anger att hälso- och sjukvården bör erbjuda hög tillgänglighet till psykiatrisk bedömning av vårdbehov till personer med misstänkt psykos (prioritet 1).

Sammanfattning

Genomförande

Att drabbas av psykos eller psykotiska symptom är ofta mycket skrämmande för individen och hens närstående/anhöriga. Individer med misstänkt psykos behöver få hjälp att komma i kontakt med kompetent personal som kan ge ett bra bemötande och en kompetent bedömning. Om detta dröjer riskerar individen att försämras och att återhämtning försvåras. Suicidrisken för personer som insjuknar i psykos eller schizofreniliknande tillstånd är hög.

Det ligger i sjukdomens natur att den drabbade sällan söker specifikt för psykotiska symtom. Det är därför inte ovanligt med mycket långvariga förlopp av obehandlad psykos.Oupptäckt psykos innebär ett stort lidande för såväl den drabbade individen som närstående/anhöriga. Tidig upptäckt kan förbättra livskvaliteten och möjligtvis även prognosen på sikt.

Hög tillgänglighet till bedömning av vårdbehov handlar främst om att i rätt tid ge ett professionellt bemötande och föra dialog med individen, med respekt och empati, med syfte att möjliggöra tidig upptäckt av psykos. Personer med misstänkt psykos behöver få hjälp att komma i kontakt med kompetent personal som kan ge ett sådant bemötande och en kompetent bedömning, så att adekvata fortsatta insatser möjliggörs.

Hög tillgänglighet ställer också krav på fysisk tillgänglighet, som telefontillgänglighet, öppethållande, bemanning och personalorganisation, både gentemot patienter och anhöriga som söker hjälp och gentemot andra aktörer som söker hjälp för en persons räkning. Det kan gälla primärvården, socialtjänsten, skolan eller andra. Internationellt benämns team för snabb specialistbedömning av personer med misstänkt psykos ofta Early Detection teams, vilket är ett exempel på en modell för att arbeta med hög tillgänglighet.

Se insatsen Samordnade insatser för förstagångsinsjuknande i psykos

Material

Riktlinjer för tidigt omhändertagande vid psykos (TOP-projektet, Nationell psykiatrisamordning 2007)

Psykos - tidig upptäckt och omhändertagande (regional medicinsk riktlinje, Västra götalandsregionen). 

Specialiserad insats för unga med psykos, information om behandling i Danmark för unga som som nyinsjuknar i psykos (OPUS)

Information om samarbete mellan primärvård och psykiatri (Uppdrag psykisk hälsa)

Märkning

 • Utförare: Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk öppenvård, Psykiatrisk akutvård
 • Yrkesroll: Läkare, Sjuksköterska
 • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår

Individer med misstänkt psykotiska symtom får en specialiserad bedömning tidigt genom att psykiatrin ger konsultativt stöd till primärvården.

Kunskapsläge

Socialstyrelsens nationella riktlinjer anger att hälso- och sjukvården bör erbjuda konsultativ verksamhet där psykiatrin stödjer och handleder primärvården vid handläggning av personer med misstänkt psykotiska symtom (prioritet 2).

Sammanfattning

Att det finns en organisatorisk struktur där specialistpsykiatrin stödjer och handleder primärvården i bedömning av misstänkt psykotiska symtom och på så sätt

 • möjliggör för primärvården att tidigt upptäcka psykos
 • gör att individen får insatser efter behov så snart som möjligt.  
 • minskar risk för suicid och social utsatthet.

Genomförande

Till primärvården kommer individer som söker vård för många olika typer av problem En individ med psykossymtom uppger ofta diffusa kroppsliga symptom och kommer ofta först i kontakt med primärvården. Psykotiska symtom kan vara svårbedömda. Primärvården kan därför behöva stöd och handledning av psykiatrin i hur de bör handlägga patienter där man misstänker psykotiska symtom.

Ofta finns ingen struktur eller utarbetade rutiner för hur primärvården ska bemöta och hänvisa personer med tidiga symptom på psykos/schizofreni. Att inte snabbt få rätt stöd vid psykos innebär ett stort lidande för såväl den drabbade individen som närstående.

Material

Information om samarbete mellan primärvård och psykiatri (Uppdrag psykisk hälsa)
Tidig upptäckt och omhändertagande (Västra Götalandsregionen)

Märkning

 • Utförare: Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk öppenvård, Primärvård | Första linje
 • Yrkesroll: Psykolog
 • Typ av behandling/stöd: Läkemedelsbehandling
 • Åldersgrupp: Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår

Utvalda individer kan själva få ta ansvar för in- och utskrivningar från slutenvård genom en överenskommelse mellan öppen- och slutenvård.

Målgrupp eller situation

Individer som har haft och förmodas ha fortsatt behov av slutenvård, har en aktuell öppenvårdskontakt och är motiverade till att ta ansvar över sin vård.

Kunskapsläge

Socialstyrelsens nationella riktlinjer anger att hälso- och sjukvården endast inom ramen för forskning och utveckling bör erbjuda självvald inläggning till personer med schizofreni och liknande tillstånd (FOU).

 

Kompetenskrav

Enligt arbetsgivarens bedömning.

Sammanfattning

Självvald inläggning är ett tillägg till individens ordinarie vård och innebär att

 • Individen själv styr och beslutar  över in- och utskrivning i slutenvården vilket inte ifrågasätts av personal.
 • Individen kan komma direkt till avdelningen.
 • Inskrivning och riskbedömning samt utskrivning görs av sjuksköterska
 • Individen planerar tillsammans med vårdteamet innehållet i vården under slutenvårdsvistelsen.
 • En bedömning görs av sjukvårdsteamet (sjuksköterskor,  läkare samt andra relevanta professioner) kring vilka individer som ska erbjudas insatsen
 • Om individen tackar ja, upprättas ett kontrakt där innebörden av insatsen tydliggörs till exempel att
  • individen har rätt till obegränsat antal vårdtillfällen utan karenstid
  • max antalet vårddygn per självvalt vårdtillfälle är 5 dygn.
 • Slutenvårdsavdelningen har sängplatser som är avsedda för individer med kontrakt

Genomförande

Ett åteinsjuknande i psykos medför psykisk och fysisk påfrestning för individ och närstående/anhöriga. Dessutom riskerar man att försämras ytterligare i sin sjukdom. Kortare inläggningar vid tidiga tecken på återinsjuknande kan förhindra försämring och/eller bidra till snabb återhämtning. Att själv få ansvar för och bestämma över sin vård- och behandling, även i de fall man önskar slutenvård, är troligtvis gynnsamt för individens återhämtning.

Förberedelser i verksamheten

Innan arbetssättet införs i en verksamhet behöver all personal få utbildning i och möjlighet till diskussion kring arbetssättet. Rutiner behöver tydliggöras för alla involverade.

Vem erbjuds insatsen

De med störst behov av slutenvård är de som ska erbjudas insatsen. Beslutet om vem som ska erbjudas insatsen tas i samråd med ansvarig överläkare i slutenvåden och personal i öppenvården. Individer som är aktuella för insatsen är de som

 • har en pågående kontakt med öppenvården.
 • har haft minst ett vårdtillfälle i slutenvård i aktuell verksamhet
 • förmodas ha upprepade behov av slutenvård framöver
 • har en aktuell vårdplan som inkluderar strategier för att hantera aktuell problematik
 • är motiverad att ta ansvar för sin vård och kan tillgodogöra sig innebörden av kontraktet

Kontraktet

Individen och personal i öppenvården träffas för att skriva och samtala kring kontraktet. Tillsammans går de igenom vad insatsen innebär och vilka rutiner som gäller vid in- och utskrivning. Till exempel kring vad som gäller om slutenvårdsplatsen är upptagen.

Material

Rapport Självvald inläggning psykossjukdom (Stockholms Läns Landsting)

Märkning

 • Utförare: Psykiatrisk öppenvård, Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk akutvård
 • Typ av behandling/stöd: Anpassning | Hjälpmedel, Läkemedelsbehandling
 • Åldersgrupp: Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Medelsvår, Svår

Vid utskrivning från slutenvård ska personal från öppenvården och/eller socialtjänsten ta personlig kontakt med individen och säkerställa att behandlingar fortsätter och följs upp.

Målgrupp eller situation

Individer som vårdas inom slutenvård, inför utskrivning.

Kunskapsläge

Socialstyrelsens nationella riktlinjer anger att hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda personlig kontakt med personal från öppenvårdsteam eller socialtjänst till personer med schizofreni och liknande tillstånd som ska skrivas ut från psykiatrisk slutenvård (prioritet 1).

Sammanfattning

Enligt lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården ska öppenvården, den kommunala sjukvården och socialtjänsten underrättas om den behandlande läkaren i slutenvården bedömer att patienten behöver deras insatser efter utskrivning.

Insatsen innebär att personal från öppenvården och/eller socialtjänsten, utifrån biståndsbeslut och om individen inte motsätter sig det:

 • Tar personlig kontakt med individen inför utskrivningen
 • Utformar en strategi för stödet, utifrån individens behov efter utskrivning
 • Säkerställer att individen har kontakt med/besöker öppenvården efter utskrivning
 • Ser till att samverkan sker mellan psykiatrins öppenvård och socialtjänst. Om det gäller ungdomar är elevhälsan en viktig samarbetspart som behöver involveras för att trygga en återgång till skolan för eleven/ungdomen. 
 • Om individen har behov av och önskar en Samordnad individuell plan, SIP, ska en SIP upprättas.

Genomförande

Efter akut insjuknande i psykos med inläggning i heldygnsvård finns en ökad risk för återinsjuknande och suicidförsök. En personlig kontakt med personalen inför utskrivningen leder till att fler följs upp, att individens delaktighet i behandlingen ökar och att risken för återinsjuknande minskar. Att upparbeta goda relationer har stor betydelse för återhämtningsprocessen. Individer  med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd behöver  ofta omfattande insatser från slutenvård, öppenvård och socialtjänst kan ha ett livslångt behov av kontakter med vård och omsorg.

 • Samordnad individuell plan, SIP

När patienten behöver insatser från både landsting och kommun efter utskrivning skickar individens fasta vårdkontakt inom öppenvården en underrättelse inför utskrivning med nödvändig information. Om individen inte motsätter sig det ska öppenvården kalla berörda aktörer till ett SIP-möte för att upprätta en samordnad individuell plan. Läs mer under SIP, Samordnad individuell plan.

 • Personlig kontakt

Oavsett om individen vill ha en SIP eller inte bör personal från socialtjänsten och/eller öppenvården erbjuda sig att besöka patienten i slutenvården innan utskrivning. Om personen redan har kontakt med kommunen innan inläggning bör personal ha regelbunden kontakt med personen under inskrivningen. Personlig kontakt med personal från öppenvårdsteam eller socialtjänst före utskrivning från slutenvård leder till att fler följs upp efter utskrivningen, ökad delaktighet och minskad risk för återinsjuknande

 • Strategi för fortsatt stöd och behandling

Utifrån utredning och biståndsbeslut, planeras stödinsatserna efter utskrivning tillsammans med individen. Har stödbehovet förändrats? Hur vill individen att insatserna ska utformas om hen får stöd för första gången? Att gemensamt planera för övergången till öppenvård skapar kontinuitet i behandlingen och minskar även risken för att den enskilde ska utebli från bokade besök.

Märkning

 • Utförare: Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk öppenvård, Primärvård | Första linje, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Individ- och familjeomsorg
 • Yrkesroll: Vårdbiträde
 • Typ av behandling/stöd: Läkemedelsbehandling
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår

En trygg och säker övergång från BUP, barn- och ungdomspsykiatrin, till vuxenpsykiatrin kräver god samordning.

Målgrupp eller situation

Insatsen riktar sig till individer som är på väg att fylla 18 år och ska överföras från BUP till vuxenpsykiatrin. Ungdomar från BUP överförs med fördel till eventuell specialiserad vuxenmottagning för unga/nyinsjuknade med psykos.

Kunskapsläge

Insatsen bedöms vara förenlig med god vård/stöd utifrån en sammanvägning av flera kunskapskällor. För att åstadkomma en trygg övergång med kunskapsöverföring och kontinuitet krävs en god samverkan mellan BUP och vuxenpsykiatrin.

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens beslut.

Sammanfattning

Att, utifrån ungdomens behov:

 • Initiera en samordnad individuell plan, SIP för att klargöra ansvar och planering innan VUP tar över ansvaret (när remiss kommer till VUP).
 • Utforma en strategi för övergången mellan BUP och vuxenpsykiatrin.
 • Ta en tidig kontakt med de verksamheter ungdomen får insatser från.
 • Säkerställa ett en kunskapsöverföring görs.
 • Dokumentera åtgärderna i en vårdplan.

Genomförande

Att byta behandlare kan vara svårt. Övergången från BUP till vuxenpsykiatrin görs också under en känslig fas i livet. För ungdomen kan det innebära att behöva byta en trygg och vårdande miljö mot ett nytt främmande sammanhang. Vårdnadshavare kan känna en oro för minskad delaktighet i behandling och stöd. Övergången ställer krav på samordning mellan de berörda vårdenheterna.

Remiss från BUP till vuxenpsykiatrin

För att kunna ge en trygg och säker övergång från BUP till vuxenpsykiatrin för fortsatt behandling efter fyllda 18 år skriver ansvarig behandlare och medicinskt ansvarig läkare en utförlig remiss till vuxenpsykiatrin minst tre månader före 18-årsdagen. I remissen ska ingå bedömning, diagnos, tidigare och pågående behandlingsinsatser samt vid behov förslag på datum för ett möte om en eventuell samordnad individuell plan, SIP.

Information

Ungdomen och de närstående ska få tydlig information inför och under övergången. Det är relevant även ur den behandlande personalens perspektiv. Vem blir ny behandlare? På vilka sätt kommer vården förändras? Hur påverkas ungdomens ansvar för den egna behandlingen?

Samtal med alla parter

När vuxenpsykiatrin beslutat att ta emot ungdomen och utsett en behandlare ska man erbjuda ett mottagande samtal med ungdomen och de närstående och ansvarig behandlare inom BUP.

Skriftlig information

Det är stora skillnader på mognadsgrad hos 18-åringar. En del kan känna en lättnad i att få ett större eget ansvar medan andra kan känna sig vilsna i den nya situationen. Något som kan övervägas är att sätta samman en skriftlig information som ungdomar kan få en tid innan övergången. Informationen kan innehålla praktiska uppgifter som till exempel var vuxenpsykiatrin finns men också ta upp vad behandlingen kan innehålla på vuxenpsykiatrin, vad man kan få hjälp med.

Märkning

 • Utförare: Psykiatrisk öppenvård, Psykiatrisk heldygnsvård
 • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Arbetsterapeut, Kurator, Psykoterapeut
 • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp, Planering | Handläggning (inkl. myndighetsutövning) | Samordning
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår

En brukarspecialist som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa kan vara en motiverande förebild och förmedla hopp om återhämtning.

Målgrupp eller situation

Individer som är i behov av stöd för sin återhämtning. Individer vars tro på den egna förmågan och på framtiden kan gynnas av att kunna utbyta erfarenheter med en utbildad person som själv har befunnit sig i en liknande situation.

Kunskapsläge

Socialstyrelsens nationella riktlinjer anger att hälso- och sjukvården och socialtjänsten endast inom ramen för forskning och utveckling bör erbjuda stöd av brukarspecialist till personer med schizofreni och liknande tillstånd (FOU).

Sammanfattning

Individen erbjuds kontakt med en brukarspecialist (peer support) med egen erfarenhet av psykisk ohälsa.

 • En person anlitas, som har egna erfarenheter av psykisk ohälsa och är utbildad för uppdraget
 • Brukarspecialisten (peer supporten) erbjuder individen olika former av stöd, känslomässigt stöd, kunskapsstöd och praktisk vägledning
 • Brukarspecialisten (peer supporten) arbetar i teamet med ordinarie personal
 • Insatsen följs upp kontinuerligt

Genomförande

Brukarspecialistens (peer supportens) arbete utgår ifrån kamratstöd till brukare/patienter baserat på egna erfarenheter av stöd, vård och återhämtning. Brukarspecialisten (peer support) kan fungera som en motiverande förebild, förmedla hopp om återhämtning och erbjuda stöd på flera plan:

- Känslomässigt
- Praktiskt
- Kunskapsmässigt

Brukarspecialistens (peer supportens) roll

Brukarspecialisten (peer supporten) har förutom den egna erfarenheten även utbildning för uppdraget. Hen ingår i teamet kring den enskilde på samma villkor som övrig personal, men med sitt specifika uppdrag. Brukarspecialisten (peer support) särskilda uppdrag är att

- Förmedla hopp om återhämtning till individen
- Motivera individen att ta ett större ansvar för sin situation
- Etablera goda relationer till vård- och omsorg
- Öka förståelsen hos personalen för individens situation

På ett mer övergripande plan kan anlitandet av en person med egen erfarenhet bidra till en ökad förståelse hos vård- och stödpersonal för patienten/brukarens situation och till att arbetet blir mer personcentrerat. Att anställa peer supportrar har prövats under flera år i t ex USA, Holland och England. NSPH arbetar under 2016-2018 med att ta fram en nationell plattform med riktlinjer och ramar för en svensk utbildning inom peer support, samt utbilda de första peer supportrarna i landet.

Material

Om Peer support (NSPH- Nationell samverkan för psykisk hälsa)
Om medarbetare med brukarerfarenhet- rapport (Stockholms södra, Stockholms läns landsting)

Märkning

 • Utförare: Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk öppenvård, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri
 • Yrkesroll: Barnskötare | Elevassistent | Fritidsledare
 • Typ av behandling/stöd: Psykosociala insatser, Läkemedelsbehandling
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår

En tydligt definierad verksamhet, i form av ett team eller personal med särskild kunskap som har ett uppdrag att erbjuda intensiva och samordnade insatser anpassade till personer som insjuknar i psykos första gången och deras närstående.

Målgrupp och situation

Personer som insjuknar i psykos första gången och deras närstående. Upptäckt av psykossymtom kan göras i primärvård, skola/elevhälsa, ungdomsmottagning eller somatisk akutsjukvård. Upptäckt kan även göras av närstående och av allmänhet. Personen själv, närstående eller allmänhet kan initiera kontakt eller verksamhet kan remittera.

Kunskapsläge

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd (2018) anger att Hälso- och sjukvården bör erbjuda samordnade insatser, med antipsykotisk läkemedelsbehandling, familjeintervention, psykologiskt stöd för återhämtning och individanpassat stöd till arbete eller studier, till personer som för första gången insjuknar i psykos (prio 1).

Kompetenskrav

Verksamheten med uppdraget ska vara tydligt definierad. Det kan vara ett team som har detta uppdrag enbart eller som en del av sitt uppdrag. Det kan också vara ett par personer med speciell kunskap som har detta uppdrag som en del av sin arbetstid. Det behöver inte vara en egen organisatorisk enhet. Personalen ska ha utbildning i och vana av omhändertagande vid  förstagångsinsjuknande i psykos.

Sammanfattning

Att drabbas av en psykos första gången är ofta en skrämmande och omvälvande upplevelse, både för individen och närstående. Omhändertagandet och snabb tillgång till insatser påverkar prognosen. Arbetet med förstagångsinsjuknande kräver ett speciellt omhändertagande varför det bör ges av verksamhet med särskilt uppdrag. Omhändertagandet ska ges snabbt, vara samordnat, individanpassat, intensivt med hög tillgänglighet och kräver ett nära samarbete mellan olika professioner (kurator, arbetsterapeut, psykolog, läkare, sjuksköterska, case manager, socialsekreterare, boendestödjare med fler) och verksamheter (skola/elevhälsa, socialtjänst, försäkringskassan, psykiatrisk öppenvård, familjecentraler med fler). Insatser som ska erbjudas se insatsen Samordnade insatser vid förstagångsinsjuknande i psykos.

Genomförande

Verksamheten erbjuder individ och närstående

Ett första besök till personer med misstänkt psykos ska kunna erbjudas gärna inom 24 timmar men senast inom 3 dygn.  Det första besöket kan ges av olika yrkeskategorier  via telefon eller fysiskt möte hemma hos patienten eller inom vården. Verksamheten ska även kunna erbjuda en hög tillgänglighet till psykiatrisk bedömning av läkare, se insatsen  Hög tillgänglighet till psykiatrisk bedömning.

I början ska kontakt erbjudas minst 2 gånger i veckan den första månaden därefter enligt behov. Kontakten kan vara i form av fysiska träffar och/eller telefon/videomöten. Personen och närstående ska enkelt och snabbt kunna få kontakt med någon i verksamheten som har kännedom om personen (helst dygnet runt).

Verksamheten ska ha kontakt med personen under 5 år från första insjuknandet. Så snart som möjligt ska personen få en utsedd person med samordnande ansvar, se insatsen Case management, vård- och stödsamordning. Det bästa är om denna person är närvarande vid de första kontakterna och följer patienten under kommande 5 år från första insjuknandet.

Behovet av vård- och stöd kan variera. Försämring i psykossjukdom kommer ofta i skov. Under en sådan försämringsperiod behöver en individ ofta mer intensivt stöd, när individen sedan återhämtat sig så kan man ofta återgå till mindre intensivt stöd igen.

Kontakt med familj/närstående ska ha etablerats inom 24 timmar. Nära samarbete och stöd till familj och närstående är en viktig del av verksamhetens arbetssätt. 

Att individ är delaktig i beslut om vård och stöd förbättrar återhämtning och leder till ökad självständighet varför det alltid eftersträvas

 • Informera om verksamheten. Vilket team eller vilka personer som har uppdraget och hur man får kontakt. Kan vara ett telefonnummer, en mejladress (funktionsbrevlåda) eller webbplats.
 • Informera om vad tidiga tecken på psykos är och vad man ska göra vid upptäckt - se insatsen Konsultation till primärvården där psykiatrin stödjer och handleder primärvården.
 • Etablera kontakt med skola/elevhälsa, ungdomsmottagningar, primärvård i området för att främja gott samarbete kring tidig upptäckt och tidig kontakt.

Ett team för förstagångsinsjuknande kan organiseras på olika sätt. Teamet består oftast av flera olika professioner (kurator, arbetsterapeut, psykolog, läkare, sjuksköterska, case manager). De ska ha vana att möta individer som insjuknat första gången i psykos och deras närstående/anhöriga. Teammedlemmarna ansvarar ofta för ca 10-15 patienter var. Det förekommer att vårdgivare utbildar hela team enligt principerna för tidig intervention eller att ordinarie team stöttas med specialistkunskap (s.k. hub-and-spoke-modell).

 • Gör en analys av hur många patienter som insjuknar i psykos första gången i ert område och bedöm därefter hur omfattande verksamheten behöver vara. Behöver en egen verksamhet skapas eller behöver någon eller några personer få uppdraget?
 • Definiera verksamheten som ska ha uppdraget och hur det ska organiseras för att kunna erbjuda de insatser som ska ges. Behöver det vara ett team eller några eller någon person?
 • Bemanna verksamheten, teamet eller utse en person eller personer. Bemanningen ska bestå av personer med vana att möta förstagångsinsjuknande i psykos och som är engagerad i patientgruppen. Tillgång till flera olika professioner bör finnas.
 • Ge personen/personerna eller den definierade verksamheten i uppdrag eller som en del av sitt uppdrag att arbeta med förstagångsinsjuknande i psykos.

Uppföljning

 • Har regionen en tydligt definierad verksamhet, i form av ett team eller personal med särskilt uppdrag, uppdrag - förstagångsinsjuknande i psykos
 • Har personalen i verksamhet med särskilt uppdrag - förstagångsinsjuknande i psykos, utbildning i SVF förstagångsinsjuknande

Material

Kunskapsblad (Projektet Bättre psykosvård, 2011–2014)
Riktlinjer för tidigt omhändertagande vid psykos (TOP-projektet, Nationell psykiatrisamordning 2007)
Psykos - tidig upptäckt och omhändertagande (regional medicinsk riktlinje, Västra götalandsregionen).
Specialiserad insats för unga med psykos, information om behandling i Danmark för unga som som nyinsjuknar i psykos (OPUS)
Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Schizofreni – förstagångsinsjuknande

Informationssidor anpassade för unga

Om psykos, hur man kan få hjälp och vad hjälp/behandling består av (BUP, Stockholms läns landsting, sida om barn- och ungdomspsykiatri)
Tips och råd om sjukdomar, att söka hjälp, att förbereda sig för möten mm (BUP, Stockholms läns landstings sida om barn- och ungdomspsykiatri)

Märkning

 • Utförare: Mödra- och barnhälsovård, Primärvård | Första linje, Psykiatrisk öppenvård, Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk akutvård, Somatisk öppenvård, Somatisk heldygnsvård, Somatisk akutvård, Tandvård, Kommunal hälso- och sjukvård
 • Yrkesroll: Läkare, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare
 • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp

De olika delarna i arbetet med att förebygga hot och våld innefattar både rutiner, utbildningar och den fysiska miljön.

Sammanfattning

Arbetsledare och medarbetare behöver informeras och arbetsmiljön anpassas för att skapa trygghet och säkerhet i arbetet med individer som har missbruk och beroende för att förebygga hot och våld. Om hot och våld skulle uppstå bör varje verksamhet ha en beredskap och en handlingsplan.

Genomförande

Arbetet ska vara systematiskt och inkludera arbetsmiljö-, säkerhets- och trygghetsskapande åtgärder. En god säkerhetskultur ska finnas i organisationen, vilken grundar sig i ett gemensamt arbetssätt gällande hot och våld.

Riskhantering

 • Inventera och bedöm de risker för hot och våld som kan finnas i verksamheten.
 • Vidta lämpliga åtgärder för att eliminera eller reducera riskerna till en nivå som är acceptabel för verksamheten.
 • Upprätta säkerhetsrutiner.
 • Gör en handlingsplan för hur hot eller våld ska hanteras.

Utbildning och kunskap

 • Se till att personalen får utbildning i hur man hanterar situationer med hot och våld. Vissa medarbetare kan behöva fördjupad kunskap, till exempel att kunna göra våldsriskbedömning.

Bemötande

Personalen bör ha kunskap om gott bemötande, lågaffektivt bemötande och när ska man vara två.

Larmutrustning

 • Se över larmen: fasta larm i lokaler, gps-larm, personliga överfallslarm.
 • Se till att det finns tydliga rutiner för hur larmen ska användas, och att rutinerna är väl kända av all personal.

Anpassning av lokaler och tillträdesskydd

Överväg anpassning av

 • lokaler: inbjudande miljö, säkerhetsdörr, möblering, eventuella tillhyggen
 • tillträdesskydd: olika passersystem och inbrottslarm
 • mottagande: reception, låsta dörrar, överblick över väntrum, väntrummets utformning.

Anpassning av verksamheten

Om hot och våld förekommer ofta kan man behöva anpassa verksamheten. Det kan till exempel handla om

 • förändrade öppettider
 • rutiner för utrednings- och behandlingsarbete
 • nya arbetsmetoder
 • ökad brukarmedverkan.
 • Använd larm.
 • Vem tar över?
 • Vem stöttar den utsatte?
 • Behövs sjukvård eller krisstöd via företagshälsovård?
 • Kontakta närstående.
 • Anmäl händelsen till Polis respektive Försäkringskassan.

Uppföljning

Hot och våld ska förebyggas systematiskt, till exempel genom regelbundna arbetsplatsträffar. Enskilda hot- och våldsincidenter ska alltid följas upp med frågeställningen om de hade kunnat undvikas.

Märkning

 • Utförare: Mödra- och barnhälsovård, Primärvård | Första linje, Psykiatrisk öppenvård, Psykiatrisk akutvård, Psykiatrisk heldygnsvård, Somatisk öppenvård, Somatisk heldygnsvård, Somatisk akutvård, Tandvård, Kommunal hälso- och sjukvård, Individ- och familjeomsorg, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Äldreomsorg, Förskola | Pedagogisk omsorg, Skola | Elevhälsa, Familjecentral, Ungdomsmottagning, Mariamottagning
 • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Vårdbiträde, Logoped, Dietist, Fysioterapeut, Arbetsterapeut, Kurator, Psykoterapeut, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare, Lärare | Förskollärare | Fritidspedagog, Barnskötare | Elevassistent | Fritidsledare, Specialpedagog, Tandvårdsyrke, Ledning | Administration
 • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp, Planering | Handläggning (inkl. myndighetsutövning) | Samordning, Psykoedukation med eller utan övningsmoment, Anpassning | Hjälpmedel, Omsorg | Omvårdnad, Psykosociala insatser, Psykologisk behandling, Läkemedelsbehandling, Medicinteknisk behandling, Hälsofrämjande insatser, Familj- och närståendestöd, Stöd i boende | Boendestöd, Stöd för arbete och sysselsättning (inkl. rehabilitering), Ekonomiskt bistånd
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår
Inget innehåll matchar dina valda filter.

2. Om tillståndet

arrow down

Psykos innebär en förändrad och uppenbart avvikande tolkning av omvärlden. Det finns flera olika psykossjukdomar av vilka schizofreni är den vanligaste.

Sammanfattning

 • Psykos innebär en förändrad och uppenbart avvikande tolkning av omvärlden. Individen som drabbas  kan ha svårt att sortera bland olika sinnesintryck (syn, hörsel, känsel). Ofta upplevs omvärlden skrämmande och hallucinationer, vanföreställningar och tankestörningar är vanliga. Vid en psykos påverkas även individens kognitiva funktioner som leder till oförmåga att koncentrera sig och fördela uppmärksamhet.
 • Psykotiska symtom eller psykotiska tillstånd kan även förekomma vid missbruk, mani, djup depression, läkemedelsbiverkan eller hjärnskada. Alla som drabbas av psykos har alltså inte schizofreni.
 • Ca 1500-2000 personer insjuknar varje år i psykotiska tillstånd i Sverige. 
 • Det finns olika flera olika psykossjukdomar där schizofreni är den vanligaste av dem. Knappt en halv procent av befolkningen har en schizofrenidiagnos (ca 0,45).  
 • Schizofreni kännetecknas av att individen både har så kallade negativa och positiva symtom.  Negativa symtom  innebär en förlust av funktion och förmågor. Vid schizofreni handlar det ofta om att  känslolivet påverkas genom att man känner likgiltighet, att man blir passiv, att man brister i förmåga att ta initiativ och fatta beslut och att man drar sig undan relationer. Positiva symtom, något som tillkommer,  är vid schizofreni ofta hallucinationer, tankestörningar och vanföreställningar.
 • Vid schizofreni drabbas individen även i olika grader av problem att bearbeta och/eller planera händelser och intryck.  Detta visar sig ofta i svårigheter att ta initiativ, tidsuppfattning, planera, organisera, skapa struktur i vardagen, motivera sig själv, bearbeta information, fördela och behålla uppmärksamhet. Minnesproblem och svårigheter att ta till sig och bearbeta information är också vanligt.
 • Schizofreni innebär ofta att individen behöver stöd för att klara sitt dagliga liv Sjukdomen påverkar dessutom ofta relationer till närstående/anhöriga och möjligheter att få och behålla ett arbete.
 • Vanligaste ålder för insjuknande i schizofreni är 18- 30 år men det finns anledning att tro att många har tidiga symtom innan insjuknandet varför man bör vara uppmärksam även tidigare. Enstaka tydliga insjuknanden förekommer hos yngre tonåringar. Kvinnor insjuknar oftast något senare i livet.
 • Personer med schizofreni har en ökad dödlighet i kroppsliga sjukdomar och kortare livslängd jämfört med befolkningen i övrigt. Även frekvensen av självmord är förhöjd.
 • Vi vet idag inte orsaken till schizofreni, men man anser att det är en kombination av en inre sårbarhet, som sannolikt är ärftlig, och yttre påfrestningar.

Målet med behandlingen för schizofreni/schizofreniliknande tillstånd är symtomlindring, förhindra återinsjuknanden i psykos,  förbättrad funktion och delaktighet samt möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Genomförande

Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd
Vård och insatsprogrammet inkluderar följande psykossjukdomar schizofreni, schizofreniform psykos, schizoaffektivt syndrom, kroniska vanföreställningssyndrom, korta och övergående psykotiska syndrom, ospecificerad icke-organisk psykos.

 • Schizofreni. Är den vanligaste och allvarligaste av psykossjukdomarna. Individen har förutom upprepade insjuknanden i psykos också psykisk funktionsnedsättning. Sjukdomen drabbar individer olika. Med behandling och stöd återhämtar sig en del helt från sjukdomen medan de flesta har kvarstående problem och behöver stöd och behandling hela livet.
 • Akut schizofreniliknande psykos  Tiden som måste gå för att få diagnosen schizofreni varierar mellan olika diagnossystem.Om individen har symtom på schizofreni men dessa inte har varat tillräckligt länge för att ställa diagnosen brukar man kalla det för akut schizofreniliknande psykos.
 • Schizoaffektivt sjukdom: När individer som utöver schizofreni också har återkommande depressioner och manier benämns deras sjukdom som Schizoaffektiv.
 • Vanföreställningssyndrom: Individen  har en eller flera vanföreställningar men har inte någon funktionsnedsättning utöver det som har med själva vanföreställningarna att göra.  
 • Korta övergående och ospecificerade psykoser: Psykoser kan förekomma vid djup depression, maniska tillstånd,  beroendetillstånd och hjärnskada. Även olika droger kan utlösa psykoser. Omvälvande och svåra händelser kan också göra att en individ drabbas av en enstaka mer kortvarig psykos.

Hallucinationer är när  sinnesintryck (hörsel, syn eller känsel) uppkommer utan stimuli från den yttre verkligheten. Sinnesintrycken är verkliga för hen som upplever dem men där personer runt omkring hen inte uppfattar dessa.  

Vanföreställningar innebär att tolka verkligheten på ett sätt som är uppenbart felaktig för andra, som inte kan förstås mot bakgrund av personens kultur eller begåvning och som inte går att korrigera. Det kan till exempel vara att man är förföljd, att tecken och symboler i omgivningen  innehåller personliga riktade budskap.

Tankestörningar innebär att tankeförloppet är splittrat, antingen brist eller överflöd av tankar. Tankarna kan upplevas komma in i huvudet utifrån. Tankarna kan också upplevas vara möjliga att överföras till andra. Då nya tankar dyker upp, avbryter pågående tankar och distraherar gör det ofta att individen har svårt att tala sammanhängande.

Behandling vid långvarig psykossjukdom
Många som drabbas av långvarig psykossjukdom med psykisk funktionsnedsättning såsom schizofreni och schizoaffektiv sjukdom behöver omfattande insatser, från både socialtjänst och hälso- och sjukvård, periodvis eller kontinuerligt under livet. En kombination av läkemedel och psykosociala insatser, som löpande utvärderas tillsammans med den drabbade och närstående, är avgörande för att undvika återinsjuknande i psykos, minska symtom och möjliggöra återhämtning.Stöd till att klara sitt dagliga liv med boende, arbete och sociala relationer tillsammans med kontroll av riskfaktorer i kombination med stöd till livsstilsförändringar är ofta en viktig del av behandlingen.

Behandling av korta, övergående psykoser
Har individen inte sovit på länge så kan hjälp att sova vara en första insats som hjälper tillfrisknandet från psykos. Många antipsykotiska läkemedel har god effekt på vanföreställningar, hallucinationer och tankestörningar. Efter att individen har tillfrisknat från psykosen kan ofta läkemedel trappas ner med noga uppföljning och stöd.

Material

Information om schizofreni och schizofreniliknande tillstånd
Om schizofreni (Kunskapsguiden)
Filmade föreläsningar tema schizofreni (Kunskapsguiden)
Tema:schizofreni (karolinska institutet)
Fakta och råd om schizofreni (1177 Vårdguiden) 
Fakta och råd om psykos (1177 Vårdguiden) 
Kliniska riktlinjer om schizofreni (Svenska Psykiatriska Föreningen
PsykE Bas grundkurs för kommun och landstingspersonal
Kunskapsskrift om psykosåterfall (Schizofreniförbundet)
Det finns hjälp mot psykos, information till individ, närstående och personal (Psykos-R, Nationellt kvalitetsregister för psykosvård)

Kunskapssidor från Läkemedelsbolag
Leva med schizofreni, tips och råd till dig som lever med eller är anhörig/närstående (Janssen-Cilag AB)
Nyheter, råd och kunskap om psykossjukdomar (Otsuka Pharma Scandinavia AB)
Schizofreniskolan (Otsuka Pharma Scandinavia AB)

Brukar- och närstående föreningar
Schizofreniförbundet 
RSMH, Riksförbundet för social och mental hälsa
NSPH Nationell samverkan för psykisk hälsa

 

Märkning

 • Utförare: Förskola | Pedagogisk omsorg, Skola | Elevhälsa, Mödra- och barnhälsovård, Primärvård | Första linje, Psykiatrisk akutvård, Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk öppenvård, Somatisk akutvård, Somatisk heldygnsvård, Somatisk öppenvård, Tandvård, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Individ- och familjeomsorg, Äldreomsorg, Familjecentral, Ungdomsmottagning, Mariamottagning
 • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Vårdbiträde, Logoped, Dietist, Fysioterapeut, Arbetsterapeut, Kurator, Psykoterapeut, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare, Lärare | Förskollärare | Fritidspedagog, Barnskötare | Elevassistent | Fritidsledare, Specialpedagog, Tandvårdsyrke, Ledning | Administration
 • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp, Anpassning | Hjälpmedel, Psykosociala insatser, Psykologisk behandling, Läkemedelsbehandling, Medicinteknisk behandling, Hälsofrämjande insatser, Familj- och närståendestöd, Stöd för arbete och sysselsättning (inkl. rehabilitering)
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår
Inget innehåll matchar dina valda filter.

3. Tidiga tecken och tidig upptäckt

arrow down

Att genom kunskap om tidiga tecken på psykos kunna upptäcka personer med misstänkt psykos i syfte att ge ett rätt omhändertagande.

Målgrupp eller situation

Individer som visar tecken på psykos.

Kunskapsläge

Tidig upptäck av psykos möjliggör tidiga insatser vilket förbättrar prognos.

Kompetenskrav

Kunskap om tecken på psykos.

Sammanfattning

Ett antagande om att individen har en misstänkt psykos baseras på individens tillstånd, besvär eller symtom och förekomst av riskfaktorer. Det görs genom samtal med individen själv och/eller närstående. 

Genomförande

Övergången till ett så kallat psykotiskt tänkande sker ofta gradvis. Individen kan ha haft besvär under en längre tid men vid psykos har vissa besvär försvårats och påverkar en stor del av individens liv. Oftast upplever då individen eller omgivningen att hen är förändrad i sin personlighet och ger uttryck för en förändrad, ovanlig eller bisarr verklighetsuppfattning. 

Samtal med individen och/eller närstående

Hur upplever du individens tillstånd just nu? 

Förekommer något av följande:

 • kraftig oro 
 • förvirring
 • osammanhängande tal.

 Har individen något av följande besvär eller symtom?

 • Förändringar i stämningsläget såsom misstänksamhet, nedstämdhet, ångest, snabba humörsvängningar, spänningskänsla, irritation. 
 • Har svårt att prestera i skola/arbete/utbildning som tidigare. Upplever att det är svårare att lära sig, att tänka, att koncentrera sig, att minnas och att bearbeta information. Förändringen kan komma plötsligt eller mer smygande. 
 • Upplever ambivalens och har idéer eller/och föreställningar som uppfattas som underliga för andra. Till exempel upplever sig ha krafter som ingen annan har eller att det finns personer som är “ute efter en”.
 • Förändringar i sömn och aptit – äter och sover mindre eller inte alls, vänder på dygnet.
 • Har brist på motivation och energi.
 • Har en känsla av att omgivningen har förändrats.
 • Uppfattar sig själv och andra annorlunda.
 • Har en känsla av att tankarna går fortare eller långsammare.
 • Drar sig undan umgänge.
 • Har svårt att ta hand om sig själv, slutar att tvätta sig och har smutsiga kläder.

Finns någon eller några av följande riskfaktorer för psykossjukdom? 

 • Psykossjukdom hos förälder.
 • Sociala problem, erfarenhet av trauma och/eller otrygg barndom.
 • Bruk av THC (cannabis, hasch, marijuana).
 • Psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar.

Många som insjuknar visar tecken redan i skolåldern

Många insjuknar i psykossjukdom vid 18–30 års ålder. Enstaka insjuknanden sker även hos yngre tonåringar. Forskning tyder på att vissa besvär och symtom förekommer innan en psykosutveckling. Det finns därför anledning att tro att många som insjuknar har tidiga symtom eller besvär i skolåldern. 

Material

Psykos - tidig upptäckt och omhändertagande (regional medicinsk riktlinje, Västra götalandsregionen).
Riktlinjer för tidigt omhändertagande vid psykos (TOP-projektet, Nationell psykiatrisamordning 2007)
OPUS - Information om Danmarks behandling för unga som nyinsjuknar i psykos

Informationssidor anpassade för unga

Om psykos, hur man kan få hjälp och vad hjälp/behandling består av (BUP, Stockholms läns landsting, sida om barn- och ungdomspsykiatri)
Tips och råd om sjukdomar, att söka hjälp, att förbereda sig för möten mm (BUP, Stockholms läns landstings sida om barn- och ungdomspsykiatri)

Märkning

 • Utförare: Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Individ- och familjeomsorg, Primärvård | Första linje, Psykiatrisk öppenvård, Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk akutvård, Somatisk öppenvård, Somatisk heldygnsvård, Somatisk akutvård, Mödra- och barnhälsovård, Kommunal hälso- och sjukvård, Äldreomsorg, Skola | Elevhälsa, Familjecentral, Ungdomsmottagning, Mariamottagning, Tandvård, Förskola | Pedagogisk omsorg
 • Yrkesroll: Vårdbiträde, Dietist, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Lärare | Förskollärare | Fritidspedagog
 • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp, Planering | Handläggning (inkl. myndighetsutövning) | Samordning
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår

När man bör göra orosanmälan till socialtjänsten och anmälningsskyldighet avseende barn och ungdomar.

Målgrupp eller situation

Personal inom skola, sjukvård och socialtjänst m.fl. som möter barn och ungdomar i olika situationer eller får kännedom om barn som kan fara illa, t.ex. på grund av vuxnas missbruk, våld eller psykiska ohälsa.

Kunskapsläge

Orosanmälan gällande barn styrs av socialtjänstlagen (SOL).

Kompetenskrav

Enligt arbetsgivarens beslut.

Sammanfattning

Personal inom till exempel skola, sjukvård och socialtjänst som får reda på eller misstänker att ett barn far illa är skyldiga att göra en anmälan till socialtjänsten (orosanmälan). Den som funderar på att anmäla bör lita på sina iakttagelser och sin erfarenhet. Ta gärna kontakt med närmaste socialtjänst för konsultation. Även den som inte är anmälningsskyldig kan göra en anmälan.

Att barn far illa kan handla om psykiskt våld och kränkningar, omsorgssvikt, allvarliga relationsproblem i hemmet och/eller våld eller sexuella övergrepp.

Observera att det räcker med misstanke för att göra en anmälan.

Genomförande

Den som är anmälningsskyldig ska genast anmäla till socialtjänsten om man i sin yrkesroll misstänker eller får kännedom om att ett barn far illa. Anmälan ska helst göras skriftligt. Man är också skyldig att lämna uppgifter som kan vara av betydelse för socialtjänstens utredning.

Så fungerar anmälningsskyldigheten
 • Skyldigheten är personlig och kan inte överlåtas till kurator, sjuksköterska, chef eller annan.
 • Skyldigheten är ostoppbar. Det betyder att vare sig en chef eller någon annan får hindra anmälan.
 • Man kan inte vara anonym om man är anmälningsskyldig.
 • Samråd med t.ex. arbetsledare, kollega eller socialtjänst får inte fördröja anmälan.

De myndigheter och verksamheter som möter barn och ungdomar bör ha rutiner för hur anmälningar till socialtjänsten ska göras, och den som är ansvarig för verksamheten ska se till att all personal känner till de rutinerna.

Verksamheter som omfattas är till exempel skolor, hälso- och sjukvården, BUP, Polisen och Kriminalvården.

Det räcker med misstanke för att göra en anmälan.

Psykisk misshandel

Barnet blir utsatt för kränkningar. Det kan vara att förringa, nedsätta, hota, skrämma, diskriminera, kontrollera, bestraffa, isolera.

Omsorgssvikt

När vårdnadshavare medvetet eller omedvetet inte tillgodoser barnets behov, till exempel om barnet

 • inte får tillräckligt med mat
 • har kläder som är smutsiga, inte passar eller inte är rätt för årstiden
 • har bristande hygien, dålig tandhälsa eller medicinska behov som inte tillgodoses
 • inte får gå i skolan eller möjlighet att leka.
Allvarliga relationsproblem i hemmet

Stora konflikter mellan föräldrar och/eller syskon, återkommande konflikter med andra närstående.

Våld eller sexuella övergrepp

Alla typer av våld och sexuella övergrepp.

Utsätter själv sin hälsa och utveckling för påtaglig risk

Eget beteende som till exempel

 • riskbruk eller missbruk
 • kriminalitet
 • vistas i riskmiljöer där det förekommer droger
 • vistas i riskmiljöer där det förekommer kriminalitet/gäng.

När anmälan har kommit in till socialtjänsten gör man en förhandsbedömning om det finns tillräcklig information för att öppna en utredning eller, vilket är ovanligt, att barnet behöver omhändertas omedelbart. Ofta kallas föräldrarna till ett inledande samtal.

Barnkonventionen

Av de 51 artiklarna i barnkonventionen är de som främst berör anmälan om barn som far illa:

 • artikel 2 om icke-diskriminering
 • artikel 3 om barnets bästa
 • artikel 6 om barnets rätt till liv och utveckling
 • artikel 12 om barnets rätt att göra sin röst hörd och bli lyssnad till.
Föräldrabalken 6 kap. 1 §

Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn ska behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.

Uppföljning

Den som är anmälningsskyldig kan få återkoppling om utredning har öppnats, men i övrigt råder sekretess.

Märkning

 • Utförare: Mödra- och barnhälsovård, Psykiatrisk öppenvård, Primärvård | Första linje, Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk akutvård, Somatisk öppenvård, Somatisk akutvård, Somatisk heldygnsvård, Tandvård, Kommunal hälso- och sjukvård, Individ- och familjeomsorg, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Äldreomsorg, Skola | Elevhälsa, Förskola | Pedagogisk omsorg, Familjecentral, Ungdomsmottagning, Mariamottagning
 • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Vårdbiträde, Logoped, Dietist, Fysioterapeut, Arbetsterapeut, Kurator, Psykoterapeut, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare, Lärare | Förskollärare | Fritidspedagog, Barnskötare | Elevassistent | Fritidsledare, Specialpedagog, Tandvårdsyrke, Ledning | Administration
 • Typ av behandling/stöd: Planering | Handläggning (inkl. myndighetsutövning) | Samordning
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår
Inget innehåll matchar dina valda filter.

4. Förebyggande insatser

arrow down

Olika typer av stödjande och förebyggande insatser till individer med förhöjd risk att drabbas av psykos.

Sammanfattning

 • Identifiera individer som har förhöjd risk att drabbas av psykos
  • Psykiska och intellektuella  funktionsnedsättningar
  • Schizofreni/schizofreniliknande tillstånd hos förälder
  • Bruk av droger framförallt THC (cannabis, hasch, marijuana)
  • Social utsatthet
 • Ge förebyggande och stödjande insatser som utgår ifrån bakgrunden till den förhöjda risken hos individen. 

Genomförande

Psykossjukdom har en relativt stark ärftlig komponent men emotionella och sociala faktorer i omgivningen påverkar även risken att drabbas av sjukdomen. Ett samhälle med bra hälsofrämjande och förebyggande insatser till hela befolkningen minskar risken att drabbas även av psykossjukdom men här beskrivs specifika insatser till identifierade individer med ökad risk. Barn som har föräldrar med psykossjukdom har en ökad social utsatthet men också en ökad risk att drabbas av genetiska skäl. 

Att stödja en stabil och trygg uppväxt
Har man upplevt svår stress och/eller trauma under uppväxten (t.ex. mobbing) har man en förhöjd risk att drabbas av psykossjukdom. En trygg och stabil uppväxt kan dessutom utgöra ett ”skydd” mot riskfaktorer. Därför är samhällets alla insatser för att ge skydd och stöd till barn och unga som lever i utsatta situationer viktigt för att minska insjuknande i psykossjukdom. Insatser av särskild vikt är:

 • Vård- och stödinsatser för att bearbeta eventuella trauman/svår stress
 • Att skola och elevhälsa arbetar med att förebygga kränkningar, trakasserier och diskriminering.  
 • Insatser för att stärka föräldraskapet t.ex. föräldrastödsprogram som kan ha en förebyggande effekt i sammanhanget. Se till exempel insatserna Beardslees familjeintervention och Stöd i föräldraskap
 • Stöd och hjälp till barn och unga med föräldrar som har en psykisk sjukdom, se insatsen Stöd till barn som anhöriga

Att förebygga bruk av droger
Bruk av droger framförallt THC (cannabis, hasch, marijuana) har lyfts i forskning som en faktor som ökar risken för psykos. Att förebygga, tidigt upptäcka och behandla skadligt bruk och beroende av droger är därför ett viktigt förebyggande arbete. Se vård- och insatsprogram Missbruk och beroende

Att ge vård och stöd efter behov
Individer med psykisk och/eller intellektuell funktionsnedsättning behöver få den vård och det stöd de behöver för att minimera risken att drabbas av psykossjukdom. Likaså riskerar, individer med psykisk ohälsa som inte får adekvat vård och stöd, att försämras och drabbas av allvarligare psykiska sjukdomar såsom psykossjukdom. Att vård och stöd ges i tid för olika former av psykisk ohälsa är därför viktigt.

Samverkan melllan olika verksamheter
Personal i skola, elevhälsa, fritids och förskola har en viktig roll i att stödja barn som har en förälder med psykisk ohälsa. Ofta är samverkan mellan den vuxnes kontakter inom vård och stöd och de verksamheter som möter barnet/den unga vara viktigt för att säkra stödet. Det är även ofta viktigt för att minska risken för missförstånd och fördomar gentemot den vuxne anhöriga som har psykisk sjukdom. 

Märkning

 • Utförare: Förskola | Pedagogisk omsorg, Skola | Elevhälsa, Mödra- och barnhälsovård, Primärvård | Första linje, Psykiatrisk akutvård, Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk öppenvård, Tandvård, Somatisk öppenvård, Somatisk heldygnsvård, Somatisk akutvård, Individ- och familjeomsorg, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Kommunal hälso- och sjukvård, Äldreomsorg, Familjecentral, Ungdomsmottagning, Mariamottagning
 • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Vårdbiträde, Logoped, Dietist, Fysioterapeut, Arbetsterapeut, Kurator, Psykoterapeut, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare, Lärare | Förskollärare | Fritidspedagog, Barnskötare | Elevassistent | Fritidsledare, Specialpedagog, Tandvårdsyrke, Ledning | Administration
 • Typ av behandling/stöd: Planering | Handläggning (inkl. myndighetsutövning) | Samordning, Omsorg | Omvårdnad, Psykosociala insatser
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig

Ett förebyggande av hot och våld för att undvika fysiska ingripanden och tvångsåtgärder, samt att minska personalens utsatthet.

Målgrupp eller situation

Individer som kan reagera med aggressivitet och våldsamhet.

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens bedömning.

Sammanfattning

Att arbeta medvetet och aktivt för att förebygga hot och våld. Det innebär bland annat att:

 • Ha kunskap och förståelse för vad som kan ligga bakom ett aggressivt beteende och våld.
 • Ha en respektfull inställning till patienter/brukare, som präglas av intresse, att lyssna och försöka förstå individens behov
 • Vara väl insatt i verksamhetens rutiner för hur fysiska ingripanden ska genomföras i de fall det är nödvändigt

Genomförande

Det förebyggande arbetet bygger till stor del på att skapa trygga och goda relationer mellan individ och personal. Med kunskap om hur olika tillstånd kan yttra sig och metoder för att dämpa aggressioner kan hotfulla situationer ofta förebyggas och antalet tvångsåtgärder minska. Som stöd för arbetet med att förebygga och hantera hot och våld finns flera modeller. Några av dem är:

Bergenmodellen, Termamodellen och Resimamodellen

Alla tre modeller har sitt ursprung i universitetssjukhuset i Bergen och fokuserar framför allt på det förebyggande arbetet men innehåller även riktlinjer för hur personalen ska agera vid hot och våldssituationer för att behålla lugnet och förhindra fysisk och psykisk skada. De innehåller variationer men grundläggande är att personalen arbetar aktivt för goda relationer:

 • Positiv inställning, att ha en förståelse för patienter med problembeteende och ett humanistiskt och icke-dömande synsätt.
 • Känslomässig balans, att ha kontroll över de egna känslorna, speciellt vad gäller ilska och rädsla.
 • Fungerande ordning på kliniken vilket innefattar samarbetsförmåga, organisatoriskt stöd samt tydlighet kring enhetens regler.

Arbetet delas in i tre nivåer som utgår från tre olika typer av situationer. De första två berör det förebyggande arbetet, den tredje nivån tar upp tvångsåtgärder och riktar sig enbart till hälso- och sjukvården.

 • Nivå 1 - den vanliga vardagen, utan aggressioner, hot och våld. På den här nivån bör all personal:

- Veta vilka rutiner och regler som gäller och varför. De ska också kunna kommuniceras och motiveras för patienter/brukare. Det förutsätter att det finns genomtänkta rutiner och regler, vilket ledningen huvudsakligen är ansvarig för. Som personal är det viktigt att påtala om rutinerna eller reglerna inte fungerar, bör omarbetas eller inte efterlevs och i så fall förklara varför.
- Visa intresse, lyssna och försöka förstå patientens/brukarens beteende och behov. Alltid arbeta aktivt för att utveckla goda relationer mellan personal och mellan personal och patienter/brukare.
- Ha kunskap om den fysiska miljöns betydelse för riskbeteende

 • Nivå 2 - situationer när patienter/brukare är irriterade eller upprörda. Personalen bör i dessa situationer:

- Bemöta irriterade och upprörda patienter/brukare på ett sätt som lugnar och ger trygghet. T ex ställa sig bredvid en brukare som är aggressiv istället för framför och prata långsammare och med lägre volym.  
- Bemästra egen stress, rädsla och ilska.
- Veta om och kunna motivera för sig själv och patienten/brukaren vilka rutiner och regler som finns.
- Samarbeta med sina kollegor.
- Försöka förstå varför patienten/brukaren är upprörd/irriterade och be patienten/brukaren själv föreslå hur situationen kan bli bättre. Ge patienten/brukaren valalternativ.

Lågaffektivt bemötande

Lågaffektivt bemötande går ut på att i en potentiell konfliktsituation försöka dämpa sina egna känslouttryck och därigenom hela situationen. Utöver det är det viktigt att:

- Undvika ögonkontakt
- Signalera lugn
- Backa i stället för att svara på aggression
- Försöka avleda personen

Metoden lågaffektivt bemötande bygger på teorier om affektsmitta och gäller speciellt personer med utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar som kan ha svårt  att särskilja egna och andras affekter och hantera sina egna känslor. När stressnivån ökar blir de extra känsliga för omgivningens beteende, varför det är ännu viktigare att bemötandet inte är konfronterande eller argt.

Interaktivt bemötande

Interaktivt bemötande är en träningsmetod i kommunikation och bemötande som är särskilt inriktad på arbete med psykiskt funktionshindrade personer, som på grund av själva funktionsförmågan har svårt med perspektivtagande, planering, initiativ, informationsbearbetning med mera. Metoden innehåller träning i kommunikation i konfliktsituationer. I en särskild form spelar man upp konkreta interaktionsproblem som deltagarna varit med om. Genom att använda konkreta, visuella hjälpmedel så förtydligas vad som händer rent psykologiskt mellan parterna. På det viset underlättas förståelsen för hur det egna och den andres beteende faktiskt påverkar konfliktsituationen och vad det finns för lösningsalternativ.

Material

Hot och våld (Arbetsmiljöverket)

Märkning

 • Utförare: Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Individ- och familjeomsorg
 • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Arbetsterapeut, Kurator, Psykoterapeut, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare, Ledning | Administration
 • Typ av behandling/stöd: Psykoedukation med eller utan övningsmoment, Omsorg | Omvårdnad, Psykosociala insatser
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår

Barn som är närstående till individer med psykisk sjukdom uppmärksammas och erbjuds stödjande insatser för att förebygga ohälsa hos barnen.

Målgrupp eller situation

Barn och ungdomar som är närstående till individer med psykisk sjukdom, allvarlig fysisk sjukdom/skada eller någon som oväntat avlider. Det kan vara föräldrar till barnen eller andra viktiga individer som barnen bor tillsammans med, exempelvis styvföräldrar, syskon eller familjehemsföräldrar.

Kunskapsläge

Insatsen är en lagstadgad skyldighet och finns inte med i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. 

Viss forskning inom området bedrivs genom Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) i samarbete med flera universitet, dock behöver området beforskas ytterligare.

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens beslut.

Sammanfattning

Målet är att tidigt uppmärksamma och ge stöd åt barn. Insatsen innebär att barnet får information om den närståendes tillstånd och vård, tillsammans med praktiska råd, samt att barnet erbjuds möjlighet till samtal, stöd och avlastning i vardagen. Insatsen förutsätter samverkan mellan flera aktörer, som socialtjänst, hälso- och sjukvård och förskola eller skola.

Genomförande

Barn och unga som är närstående till individer med psykisk sjukdom (till exempel skadligt bruk (missbruk) eller beroende), psykisk funktionsnedsättning, allvarlig fysisk sjukdom/skada eller som oväntat avlider, löper större risk att drabbas av psykisk ohälsa eller annan negativ utveckling senare i livet. Därför är det viktigt att uppmärksamma barnen tidigt och erbjuda dem information, råd och stöd på en ålders-och mognadsmässigt adekvat nivå.

Tillsammans med förälder eller vuxen som barnet bor varaktigt tillsammans med, kartläggs barnets situation och insatser planeras och anpassas efter barnets mognad. En strukturerad metod för att kartlägga skydds- och riskfaktorer i ett barns livssituation är Föra barnen på tal. Kartläggningen bör genomföras av personal med kompetens inom området.

Följande åtgärder kan underlätta situationen för barn som närstående:

 • Information om den vuxnas sjukdom och vård.
 • Hänvisning till samhällsresurser som olika chattforum, gruppverksamhet för barn i liknande situationer och anhörigorganisationer.
 • Råd till de vuxna i familjen kring till exempel föräldraskap och hur de kan prata med barnen om familjens situation, förälderns svårigheter och andra svåra frågor.
 • Kontakt med förskola eller skola.
 • Stöd i skolarbete.
 • Uppmuntran av barnets behov av kamrater och fritidssysselsättningar.
 • Praktiskt stöd och avlastning i hemmet.

När professionella som möter barn och vuxna i vård- och behandlingssammanhang misstänker att ett barn far illa eller känner oro kring ett barns situation, antingen utifrån barnets miljö eller barnets eget beteende, gäller anmälningsskyldighet enligt lag (14 kap. 1 §, SoL). En sådan anmälan till socialtjänsten, orosanmälan, ska efter utredning och bedömning leda fram till olika insatser. Det kan vara allt från stöd i föräldraskapet till skyddsåtgärder för barnet. Det är under hela processen viktigt att barnet får adekvat information om vad som händer.

I Socialtjänstlagen (SoL) 5 kap. 10 §, angående ansvar för stöd till närstående, inkluderas inte barn uttryckligen. Lagen rör dock stöd till den som vårdar en anhörig och många barn är i praktiken omsorgsgivare. SoL 5 kap 1 §, som lyfter barns rätt till trygga och goda uppväxtvillkor, är också tillämpbar i sammanhanget.

Barnen känner ofta ett omsorgsansvar när en förälder inte mår bra och en insats kan vara att avlasta barnen från sådant ansvar. En annan insats är att ge barnet information om den process som pågår. Stödet kan ges inom socialtjänsten men även i samverkan med hälso- och sjukvård, förskola, skola eller elevhälsa.

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 5 kap. 7 § och Patientsäkerhetslagen (PSL) 6 kap. 5 § ska personal inom hälso- och sjukvården särskilt beakta barns behov om en förälder eller någon annan som barnet varaktigt bor tillsammans med lider av skadligt bruk (missbruk) eller beroende, psykisk störning eller funktionsnedsättning, allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller oväntat avlider. För att kunna uppmärksamma barnen bör barnombud eller motsvarande finnas på de arbetsplatser som arbetar med vuxna patienter. Barnombuden ska vara ett stöd för övrig personal och verka aktivt för att hålla frågan om barnen aktuell. 

Hälso- och sjukvården ska erbjuda barn information om den vuxnas sjukdom och vården som bedrivs på avdelningen eller mottagningen. Man ska också kunna ge råd till de vuxna i familjen och samverka med till exempel socialtjänst, förskola, skola och elevhälsa, så att barnet får det stöd hen behöver i vardagen. Hälso- och sjukvården kan också erbjuda familjesamtal enligt exempelvis Beardslees familjeintervention.

Förskola, skola och elevhälsa ger struktur åt vardagen och är en viktig skyddsfaktor för barn som på något sätt har det svårt hemma. Både goda skolresultat och goda sociala relationer kan bidra till att barn och ungdomar mår bättre trots sina svårigheter.

En uppgift för skolpersonal är därför att uppmärksamma barnen och vara vaksamma på ökad stress och oro, koncentrationssvårigheter och skolfrånvaro. Att visa intresse och våga fråga kan vara det som öppnar upp ett samtal kring barnets svårigheter. Skolan kan vid behov erbjuda särskilt stöd som hjälp med läxläsning.

Även elevhälsan har en central roll i att uppmärksamma och ge stöd åt barn som är anhöriga. Se Skollagen 2 kap. 25 § angående skolans ansvar att erbjuda psykosociala insatser till barn och unga.

Sedan 2020 är FN:s Barnkonvention svensk lag, lagrum (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter, och flera av artiklarna i den är relevanta i detta sammanhang.

Artikel 3:1

Handlar om att barnets bästa ska sättas i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn.

Artikel 3:2

Beskriver att ett barn ska tillförsäkras sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer barnets vårdnadshavare

Artikel 12

Fokuserar på delaktighet och anger att varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till dess ålder och mognad.

Material

Barn som anhöriga, Kunskapsguiden

Barn som anhöriga, Nationellt kompetenscentrum anhöriga

BRA-samtal (barns rätt som anhöriga), Stiftelsen allmänna barnhuset

Barnkonventionen, Barnombudsmannen

Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter

Märkning

 • Utförare: Förskola | Pedagogisk omsorg, Skola | Elevhälsa, Mödra- och barnhälsovård, Primärvård | Första linje, Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk öppenvård, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Individ- och familjeomsorg
 • Yrkesroll: Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Kurator, Psykoterapeut, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare
 • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp, Omsorg | Omvårdnad, Psykosociala insatser, Familj- och närståendestöd
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår
Inget innehåll matchar dina valda filter.

5. Kartläggning och utredning

arrow down

En utredning vid akuta tillstånd påbörjas innan en mer fördjupad utredning genomförs.

Målgrupp eller situation

Individer med akut allvarlig psykisk sjukdom, som visar tecken på psykos och där en mer omfattande utredning därför inte bedöms möjlig att genomföra. Individen kan ha remitterats till specialistpsykiatrin från alla olika verksamheter men även kommit via egen anmälan eller telefonsamtal av närstående.

Kunskapsläge

Insatsen bedöms vara förenlig med god vård/stöd utifrån en sammanvägning av flera kunskapskällor.

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens bedömning. Läkare är ansvarig för utredningen i det akuta skedet. Andra professioner i teamet kan bidra i utredningsarbetet såsom kurator, sjuksköterska och skötare.

Sammanfattning

En kortfattad utredning med syfte att snabbt kunna sätta in adekvata insatser görs i det akuta skedet. Utredningen genomförs med ett empatisk förhållningssätt och består av en samlad bedömning utifrån ett antal frågor, några strukturerade bedömningsinstrument och undersökningar.

De viktigaste åtgärderna vid akut tillstånd:

Genomförande

Erbjud en snabb första bedömning och bemöt individen och de närstående med respekt, empati och lyhördhet. Var flexibel och ta hänsyn till vad individen önskar av vården. Vad har individen och de närstående för behov just nu? Tänk på att det är mycket viktigt att etablera en god kontakt. Se även kapitel Kommunikation och delaktighet.

Utredning och bedömning

Gör en samlad bedömning av personens symtombild, förlopp och svårighetsgrad och ta ställning till om det föreligger en välgrundad misstanke om psykos. 

Gör en bedömning av:

Undersök eventuella bakomliggande somatiska orsaker och konsultera vid behov  relevanta somatiska specialister. Gör urinscreening för droger.

Fråga om det finns:

För vidare vägledning se insatserna

Material

Kliniska riktlinjer vid schizofreni (Psykiatriska föreningen)
Riktlinjer för tidigt omhändertagande vid psykos (TOP-projektet, Nationell psykiatrisamordning 2007)

Psykos - tidig upptäckt och omhändertagande (regional medicinsk riktlinje, Västra götalandsregionen). 
Specialiserad insats för unga med psykos, information om behandling i Danmark för unga som som nyinsjuknar i psykos (OPUS)

Informationssidor anpassade för unga
Om psykos, hur man kan få hjälp och vad hjälp/behandling består av (BUP, Stockholms läns landsting, sida om barn- och ungdomspsykiatri) 
Tips och råd om sjukdomar, att söka hjälp, att förbereda sig för möten mm (BUP, Stockholms läns landstings sida om barn- och ungdomspsykiatri)

Märkning

 • Utförare: Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk öppenvård, Psykiatrisk akutvård
 • Yrkesroll: Läkare, Sjuksköterska, Kurator
 • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Medelsvår, Svår

En noggrann utredning görs första gången individen insjuknar i psykos för att möjliggöra diagnostisering och kunna erbjuda rätt vård- och stödinsatser.

Målgrupp eller situation

Individer som insjuknar i psykos för första gången.

Kunskapsläge

Insatsen är förenlig med god vård/stöd utifrån en sammanvägning av flera kunskapskällor. Insatsen behandlas inte i Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens bedömning. Läkare är ansvarig för utredningen. Andra professioner i teamet kan bidra i utredningsarbetet som till exempel kurator, arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska och skötare.

Sammanfattning

Utredningen påbörjas så fort som möjligt även om individen vårdas i slutenvården. Vid akut psykotiskt tillstånd tillämpas en mindre omfattande utredning

Utredningen innefattar anamnes från individen och närstående, kartläggning av nätverk, levnadsvanor och en skattning av hur sjukdomen yttrar sig. En bedömning görs också av psykisk och kroppslig hälsa, tillsammans med screening för droger.

Genomförande

Skattningar:

 • sjukdomens allvarlighetsgrad, CGI
 • symtom med till exempel GAF, PANNSS, RS-S eller CRDPSS
 • funktion till exempel GAF eller WHODAS 2.0
 • suicidrisk
 • risk för hot- och våld.

Kartläggning:

 • levnadsvanor
 • familj och nätverk
 • alkohol och drogvanor: AUDIT, DUDIT + urinscreening för droger.

Utredning och bedömning:

 Anamnes från individ och närstående

 • ärftlighet
 • uppväxt
 • skolgång
 • social situation
 • aktuella eller tidigare sjukdomar
 • läkemedel
 • missbruk
 • tid med obehandlad psykos (DUP)
 • aktuella och tidigare svåra livshändelser eller trauman.

Kroppslig undersökning

Mätvärden: blodtryck puls, vikt, längd (BMI), midjemått.

Blodprov:

 • sköldkörtelprov: TSH
 • elektrolytstatus: Na, K, S-Ca
 • infektionsprov
 • blodfetter
 • urin: screening för droger
 • fasteblodsocker: P-Glucos (Hba1c vid behov)
 • lever och njurfunktionsprover: ALAT/ASAT/G-GT, Krea
 • övrigt: albumin, kobalamin, 25-OH D vit, PEth/CDT.

Medicinska undersökningar

 • Somatiskt status: lungor, buk, allmäntillstånd, hjärta (EKG), puls, midjemått + blodtryck, längd och vikt. BMI.
 • Neurologiskt status.
 • Elektrofysiologi: EEG-undersökning för att utesluta epilepsi
 • Hjärnavbildning – för att utesluta fysisk bakgrund till symptom; CT/DT eller MR (magnetresosans-undersökning).
 • Eventuellt lumbalpunktion vid misstanke om hjärn- eller hjärnhinneinfektion/inflammation (feber, förvirring och varierande medvetandesänkning).

Fördjupade utredningar efter bedömning

Material

Kliniska riktlinjer för utredning och behandling Schizofreni (Svenska psykiatriska föreningen)
Psykiatristöd - webbaserat kunskapsstöd (Stockholms läns landsting)
Riktlinjer för tidigt omhändertagande vid psykos (TOP-projektet, Nationell psykiatrisamordning 2007)
Psykos - tidig upptäckt och omhändertagande (regional medicinsk riktlinje, Västra götalandsregionen).
Specialiserad insats för unga med psykos, information om behandling i Danmark för unga som som nyinsjuknar i psykos (OPUS)

Informationssidor anpassade för unga
Om psykos, hur man kan få hjälp och vad hjälp/behandling består av (BUP, Stockholms läns landsting, sida om barn- och ungdomspsykiatri) 
Tips och råd om sjukdomar, att söka hjälp, att förbereda sig för möten mm (BUP, Stockholms läns landstings sida om barn- och ungdomspsykiatri)

Skattningsskalor 

Märkning

 • Utförare: Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk öppenvård
 • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Fysioterapeut, Arbetsterapeut, Kurator, Psykoterapeut, Barnskötare | Elevassistent | Fritidsledare, Tandvårdsyrke
 • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår

En bedömning av den psykiska statusen är en del av diagnostiken inför vidare utredning och behandling. Bedömningen av den psykiska statusen kompletteras oftast med en bedömning av den somatiska statusen.

Målgrupp eller situation

Individer under hela sjukdomsförloppet.

Kunskapsläge

Insatsen bedöms vara förenlig med god vård/stöd utifrån en sammanvägning av flera kunskapskällor.

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens bedömning.

Sammanfattning

För att göra en bedömning av psykisk status hålls ett strukturerat samtal med patienten då man också observerar patientens beteende. Gör en första samlad bild av individens symtom och dess svårighetsgrad.

Under samtalet bildar man sig en uppfattning om;

 • Allmäntillstånd, motorik - inklusive ansiktsmimik och uppträdande
 • Medvetandegrad, uppmärksamhet och orientering.
 • Förmåga till kontakt
 • Stämningsläge, tankeförlopp och tankeinnehåll, eventuell aggressivitet

Genomförande

Vilka faktorer som särskilt observeras vid psykiskt status varierar något beroende på patient och situation. Bedömningen börjar så snart du möter patienten. Skapa dig en samlad bild av individens symtom och dess svårighetsgrad.

Följande aspekter bör beaktas

 • Allmäntillstånd - medvetandegrad, drogpåverkan, välvårdad
 • Motorik, kroppshållning, ansiktsmimik, stereotypier och så vidare
 • Kognitiva funktioner - orienteringsgrad, minne, uppmärksamhet och så vidare
 • Kontakt, emotionell respons och adekvata affekter
 • Kommunikation, För barn/ungdomar, hur kommunicerar individen med vårdnadshavare?
 • Tal, tempo, röstläge, sluddrigt, språk, torftigt, omständligt och så vidare
 • Stämningsläge och ångestpåverkan
 • Tankeförlopp och tankeinnehåll -notera associationsstörningar, blockeringar och latens, hänsyftningsidéer.
 • Vilka tecken på psykos har individen?
 • Hallucinationer vilket kan drabba alla sinnen men vanligast är rösthallucinationer. Var observant om rösterna är imperativa (uppmanar individen att göra något), kommenterande eller nedlåtande.
 • Vanföreställningar kretsar ofta kring förföljelse men kan också vara bisarra, paranoida persekutoriska, nihilistiska, depressivt färgade, megalomana,
 • Upplever individen själv att hen är sjuk och i så fall hur sjuk? Ofta finns sjukdomskänsla även fast full insikt saknas.
 • Vill individen ha hjälp av vården för sina problem? Här kan tidigare dåliga erfarenheter inverka negativt på viljan att ta emot hjälp.

I en akut fas av sjukdom kan en utförlig intervju vara svårt att genomföra. Då kan en skattningsskala till exempel PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale) användas som en checklista för observationer. Skattningar kan göras både i början på utredningen för att få ett utgångsläge och vid uppföljning.

Material

Kliniska riktlinjer för utredning och behandling Schizofreni (Svenska psykiatriska föreningen)
Psykiatristöd - webbaserat kunskapsstöd (Stockholms läns landsting)  

 

 

Märkning

 • Utförare: Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk öppenvård, Primärvård | Första linje, Psykiatrisk akutvård
 • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska
 • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp, Familj- och närståendestöd
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår

Individer har olika förutsättningar för att behov och resurser. En utredning av livssituationen ligger till grund för att erbjuda rätt stöd och behandlingsinsatser.

Målgrupp eller situation

Individer som drabbas av psykossjukdom.

Kunskapsläge

Insatsen bedöms vara förenlig med god vård/stöd utifrån en sammanvägning av flera kunskapskällor.

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens bedömning. För en kvalificerad analys och bedömning på det psykosociala området är en kurators specialistkompetens önskvärd. 

Sammanfattning

Genom samtal med individen själv och med anhöriga/närstående utreda/kartlägga:

 • Besvär/problem idag och tidigare
 • Uppväxtförhållanden och nuvarande familjeförhållanden, se Familjeinsatser- utbildning och stöd
 • Socialt nätverk (relationer familj, vänner, barn, anhöriga)
 • Resurser och behov (boende, hygien, strategier för att hantera symtom, självbild)
 • Levnadsvanor (tobak, alkohol, fysisk hälsa och aktivitet, matvanor och sömn), se Utredning och bedömning av levnadsvanor 
 • Sysselsättning, försörjning, nuvarande och tidigare (arbete och skola)
 • Intressen och fritid
 • Viktiga livshändelser
 • Socioekonomiska förhållanden
 • Ev observation i aktivitet (utförs av arbetsterapeut)

Genomförande

En kartläggning av en individs livssituation är  omfattande och bör göras omsorgsfullt. Det är viktigt att få samtala i lugn och ro, samt att man kan återkomma till och stämma av de olika delarna i kartläggningen. Under kartläggningen är det också väsentligt att individen får möjlighet att beskriva hur nöjd hen är med sin livssituation inom de olika områdena. Ställ öppna frågor för att individen själv får beskriva hur ohälsan påverkar viktiga livsområden som relationer till andra, bostad, sysselsättning, och möjligheter att hantera svårigheter i vardagslivet. 

Kuratorn som har fördjupad kompetens inom psykosocialt arbete har en viktig roll i att göra en kvalificerad utredning av sociala och psykosociala faktorer som ligger till grund för ohälsan. Kuratorns utredning, analys och bedömning utgör en viktig del vid diagnosticering, som underlag för behandlingsinsatser och intyg. 

Olika skattningar kan även användas som stöd för kartläggningen/utredningen.

Material

Material för arbete med utredning finns bl a i följande manualer:
ESL – Manual och handbok steg för steg
ESL- Material att ladda ner
Flexibel ACT, arbetsbok och manual (Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser)
Resursgrupps-ACT, manual (Det Nationella Rådet för resursgrupps-ACT och liknande modeller)
Case management och resursgruppsarbete, manual (Nisse Berglund, Per Borell)
Svensk kuratorsförening 

Märkning

 • Utförare: Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk öppenvård, Primärvård | Första linje, Individ- och familjeomsorg, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Skola | Elevhälsa, Familjecentral, Ungdomsmottagning, Mariamottagning
 • Yrkesroll: Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Kurator, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare
 • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp, Planering | Handläggning (inkl. myndighetsutövning) | Samordning
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår

Individer har olika förutsättningar för att klara vardag och arbetsliv. Denna utredning ska bedöma individens förmåga att utföra vardagliga aktiviteter och att arbeta.

Målgrupp eller situation

Individer där det finns behov av en utökad funktionsutredning.

Kunskapsläge

Insatsen bedöms vara förenlig med god vård/stöd utifrån en sammanvägning av flera kunskapskällor.

Kompetenskrav

Enligt arbetsgivarens bedömning. Legitimerad arbetsterapeut.

Sammanfattning

Genom intervjuer, skattningar, observationer och test kartlägga individens funktion och aktivitetsförmåga avseende

- Att sköta sitt hushåll och sin personliga hygien
- Arbetsförmåga/förmåga att klara skolan
- Sociala förmåga
- Kognitiva förmåga
- Aktivitetsförmåga (observation)

Genomförande

Utredningen och bedömningens innehåll anpassas efter individens förutsättningar och behov. Instrument som kan inkluderas är:

 • ADL-taxonomin: instrument som beskriver personens aktivitetsförmåga inom till exempel områdena personlig vård, boende och kommunikation.
 • Assessment of Motor and Process Skills (AMPS): instrument för att bedöma och mäta patientens motoriska färdigheter och processfärdigheter
 • DOA- för dialog om arbetsförmåga
 • WRI, WEISS, AWP, AWC - instrument för bedömning av arbetsförmåga
 • PRPP- instrument som  inriktar sig på patientaktivitet. Ett alternativ till traditionell bedömning av perception, minne, rörelseplanering och problemlösning. Instrumentet ger en förståelse för sambandet mellan kognitiv informationsbearbetning och utförandet av vardagsaktiviteter.
 • Min Mening - för bedömning av kompetens och värderingar genom självskattning (OSA-S)
 • OCAIRS - för bedömning av delaktighet i aktivitet (OCAIRS)
 • The Assessment of Communication and Interaction Skills (ACIS) - för bedömning av socialförmåga. 
 • Canadian Occupational Performance Measure (COPM)- individualiserad bedömning indivdiens egen uppfattning av problem som denne stöter på vid utförandet av en aktivitet
 • Delar av metoden ESL - ett självständigt liv

Märkning

 • Utförare: Psykiatrisk öppenvård, Psykiatrisk heldygnsvård, Kommunal hälso- och sjukvård, Individ- och familjeomsorg, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Äldreomsorg, Skola | Elevhälsa, Familjecentral, Ungdomsmottagning, Mariamottagning, Förskola | Pedagogisk omsorg
 • Yrkesroll: Sjuksköterska, Arbetsterapeut, Kurator, Socialsekreterare | Biståndshandläggare
 • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp, Planering | Handläggning (inkl. myndighetsutövning) | Samordning
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår

Kroppsliga symtom och funktioner påverkar i vilken grad fysisk aktivitet är möjligt. Denna utredning identifierar individens behov av stöd för att förbättra sin fysik.

Målgrupp eller situation

Individer där det finns misstanke om behov av insatser relaterat till fysisk funktion.

Kunskapsläge

Insatsen bedöms vara förenlig med god vård/stöd utifrån en sammanvägning av flera kunskapskällor.

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens bedömning.

Sammanfattning

En utredning och bedömning av fysisk funktion består av:

 • en undersökning av individens fysik
 • en bedömning av individens fysiska förmåga i olika vardagliga aktiviteter

Om fördjupad utredning avseende psykomotorik och rörelse bedöms behövas, se insatsen Utredning av psykomotorisk funktion och rörelsekvalitet hos fysioterapeut.

Genomförande

Undersökning av individens fysik innebär att se till följande aspekter

 • Hållning
 • Ledrörlighet i extremiteter och/eller ryggraden
 • Muskelfunktion vad gäller styrka, längd och spänningar
 • Nervstatus som reflexer och känsel
 • Balans och koordination

Bedömning av individens fysiska förmåga i olika vardagliga aktiviteter till exempel

 • Hur individen går
 • Hur individen går i trappor
 • Hur individen bär när hen går samtidigt
 • Individens handstyrka
 • Hur är individens finmotorik

Se även insatsen Utredning av psykomotorisk funktion och rörelsekvalitet hos fysioterapeut

Material

Kliniska riktlinjer vid schizofreni (Svenska psykiatriska föreningen)
Psykiatristöd (Stockholms läns landsting, SLO)

Märkning

 • Utförare: Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk öppenvård, Somatisk heldygnsvård, Somatisk öppenvård, Primärvård | Första linje, Kommunal hälso- och sjukvård, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri
 • Yrkesroll: Fysioterapeut
 • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp, Hälsofrämjande insatser
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår

En kartläggning av individens fysiska hälsoläge och individens möjligheter att börja en rörelsebehandling.

Målgrupp eller situation

Individer med olika former av psykomotoriska svårigheter och/eller rörelserädsla. Individer vars fysiska funktion är påtagligt försämrad och vars komplexa problematik antas påverka möjligheten att ta del av rörelsebehandling. Till exempel individer med kroppslig samsjuklighet, svåra och omfattande psykiska symtom och funktionsnedsättningar.  

Kompetenskrav

Leg fysioterapeut.

Sammanfattning

Genom standardiserade och evidensbaserade bedömningsinstrument kartlägga och bedöma följande funktioner:

 • Led och muskelfunktion
 • Kondition
 • Balans
 • Rörelseavvikelser till följd av neurologiska tecken
 • Rörelsekvalitet
 • Kroppsupplevelse
 • Copingstrategier och tilltro till den egna förmågan (self-efficacy)
 • Olika former av trötthet (MFI-20)

Observationer av mjuka neurologiska tecken.

Genomförande

Undersökning av led- och muskelfunktion

Standardiserad led- och muskelfunktionstester ingår i fysioterapiutbildningen och är ett sätt att systematiskt undersöka led- och muskelfunktion.  Påtagliga avvikelser påverkar patientens förmåga att vara fysiskt aktiv utan att det medför stor risk för skada och fel/överbelastning.

Att mäta kondition

Konditionstester i from av:
Åstrands submaximala cykelergometertest samt dess vidarutveckling, EKBLOM-BAK test. 
Six minutes walking test, 6MWT

Bedömning av kroppsupplevelse och förutsättningar för rörelse

Body Awareness Scale-Mowement Quality and Experience - BAS MQ-E är ett bedömningsinstrument av kroppsjagsfunktionerna; stabilitet i funktion, koordination och andning samt relaterande och närvaro. Testet består av tre delar, ett rörelsetest med 21 moment, ett självskattningsformulär över kroppen och kroppsupplevelse samt en kvalitativ intervju över patientens egen upplevelse av rörelser. BAS MQ-E bygger på ICF (International classification of functioning och mäter därmed struktur/funktion, aktivitet och delaktighet). Testet ger en god överblick av patientens förutsättningar för att delta i fysisk aktivitet och träning.

Att mäta trötthet

Multidimensional Fatigue Scale, MFI-20 är ett självskattningsinstrument som ger en överblick över 5 olika trötthetsformer; generell trötthet, fysisk trötthet, mental trötthet, minskad motivation och minskad aktivitet.

Bedömning av motorik

Mjuka neurologiska tecken, NES-13, är ett neurologiskt test av subtila neurologiska avvikelser som mäter motorisk kontroll, motorisk sekvensering, sensorisk integration, ögonrörelse samt förekomst av tidiga reflexer.

Att mäta tilltro till den egna förmågan

Tilltro till egen förmåga (Self-Efficacy) är ett självskattningsformulär som mäter patientens tilltro till att själv klara av en handling i en särskild situation. Det finns några olika former men ASES är en vanligt använd skala som använts i studier om psykisk ohälsa. GSE-10 är en annan skala som används. 

Samtliga bedömningsinstrument är psykometriskt testade vad gäller reliabilitet samt validitet. BAS MQ-E, MFI-20 och NES 13 är vetenskapligt testade på patienter med schizofreni och har visat på en högre grad av patologi.

Märkning

 • Utförare: Primärvård | Första linje, Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk öppenvård, Kommunal hälso- och sjukvård, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Individ- och familjeomsorg, Äldreomsorg
 • Yrkesroll: Fysioterapeut
 • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår

En identifiering av individens kognitiva funktion, hur den påverkats av sjukdomen, och hur den riskerar att förändras. Utredningen kan användas för utvärdering av olika insatser över tid.

Målgrupp eller situation

Individer med psykossjukdom vars kognitiva funktion behöver utredas och bedömas. Insatsen utförs företrädesvis tidigt i sjukdomsförloppet, men inte under akut fas av sjukdom. Insatsen kan även genomföras vid tydlig förändring i kognitiv funktionsnivå hos en patient som har diagnosen sedan tidigare.

Kunskapsläge

Insatsen bedöms vara förenlig med god vård/stöd utifrån en sammanvägning av flera kunskapskällor.

Kompetenskrav

Legitimerad psykolog.

Sammanfattning

 • Samla information inför och förbered utredningen
 • Inled en alliansbyggande kontakt
 • Ge information till individ om vad utredningen innebär
 • Ta hänsyn till
  • var i sjukdomsförloppet individen bedöms vara
  • funktionsnivå innan insjuknandet
  • eventuell påverkan av positiva symtom
  • eventuellt missbruk
 • Anamnestagande, alt komplettering av befintlig anamnes
 • Genomför den senaste versionen av WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale), för unga under 17 år: WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children  som bas för utredningen (test av.allmänbegåvning, verbala och visuospatiala funktioner, arbetsminne samt processhastighet)
 • Bedöm om andra neuropsykologiska tester ska utföras:
  • Exekutiva funktioner
  • Inlärning och minne
  • Personlighetstest
 • Skriftligt psykologutlåtande
 • Återkoppla utredningens resultat till individen
  • Föreslå strategier/åtgärder/stödinsatser för att hantera och kompensera för de nedsättningar som framkommit samt redogör för individens resurser.

Genomförande

Patienter med schizofreni har ofta funktionsnedsättningar i såväl basala som mer komplexa kognitiva funktioner. Dessa funktionsnedsättningar utgör centrala fenomen vid sjukdomens uppkomst och har dessutom en betydande inverkan på individens framtida prognos. De kognitiva funktionsnedsättningarna är mycket vanligt förekommande, men variationen inom patientgruppen är stor. I vilken utsträckning och på vilka sätt den kognitiva förmågan försämras av sjukdomen, samt i vilken grad kognitiv funktion kan återhämtas, är mycket varierande. Därför är det angeläget att varje person utreds individuellt. Följande kognitiva funktioner påverkas ofta i samband med insjuknande i psykossjukdom:

 • Uppmärksamhet
 • Arbetsminne
 • Processhastighet
 • Inlärning och minne
 • Exekutiva funktioner, t.ex.
  • initiering
  • flexibilitet i tänkandet
  • förmåga till planering och problemlösning
  • social kognition

De exekutiva funktionsnedsättningarna är i hög grad kopplade till de mer svårbehandlade negativa symtomen och för många individer är det försämringen av kognitiv funktion som hindrar ett självständigt liv med studier, arbete, sociala relationer och en välfungerande boendesituation. Det är därför viktigt att individen tidigt i sjukdomsförloppet får rätt insatser för att kompensera för och/eller träna påverkade funktioner. Ökad kunskap om individens kognitiva funktionsnivå och kan vägleda individ och nätverk i att ställa passande krav samt formulera rimliga livsmål. En, till individen väl genomförd återkoppling av utredningsresultatet har i studier visat sig ha en terapeutisk effekt och kan bidra till bättre sjukdomsinsikt och ökad följsamhet i föreslagna behandlingsåtgärder.

Material

Kliniska riktlinjer vid schizofreni (Svenska psykiatriska föreningen)
Psykiatristöd (Stockholms läns landsting, SLO)

Märkning

 • Utförare: Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk öppenvård, Primärvård | Första linje
 • Yrkesroll: Psykolog
 • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår

En diagnostisering med hjälp av bland annat en semistrukturerad manualstyrd diagnostisk intervju, för att individen ska få tillgång till rätt stöd- och vårdinsatser.

Målgrupp eller situation

Individer som uppvisat psykotiska symptom och misstänks ha schizofreni eller liknande tillstånd.

Kunskapsläge

Insatsen bedöms vara förenlig med och nödvändig för god vård/stöd utifrån en sammanvägning av flera kunskapskällor.

Kompetenskrav

Läkare är ansvarig för diagnostisering. Andra professioner i teamet kan bidra i utredningsarbetet såsom kurator, arbetsterapeut, fysiopterapeut, sjuksköterska och skötare.

Sammanfattning

 • Vid diagnostiska samtal med patienter som har psykotiska symtom är det helt nödvändigt att etablera ett tillitsfullt samtalsklimat.
 • Initialt är det viktigt att konstatera om patienten har psykotiska symtom över huvud taget och i ett något lugnare skede göra den mer detaljerade diagnostiken.
 • Genomför då en semistrukturerad manualstyrd diagnostisk intervju 
 • Utgå ifrån diagnossystem ICD- 10 eller DSM-5. Enligt båda systemen krävs minst två typer av symtom från någon eller några av kategorierna positiva, negativa eller kognitiva symtom. Skillnaderna är
  • Kravet på hur lång tid symtomen ska ha förekommit skiljer sig åt mellan systemen; en månad enligt ICD-10 och sex månader enligt DSM 5
  • Vid ICD- 10 skattas symtomens svårighetsgrad (även av mani och depression) istället för att använda sig av undergrupperingar såsom i DSM- 5
  • DSM-5 har ett kriterium för funktionsnedsättning vilket inte ICD-10 har.

För att ställa diagnos krävs även olika utredningar som utförs av olika professioner (kurator, arbetsterapeut, psykolog) i teamet. Se till exempel Utredning vid förstagångsinsjuknade i psykos

Genomförande

Att ställa diagnos:

Enligt ICD 10
Förloppskriterier (används bara om symtomen pågått i mer än ett år)

Specificera:

 • Första episod, pågående, i partiell eller fullständig remission
 • Multipla episoder, pågående, i partiell eller fullständig remission
 • Varaktig (symtomen ständigt närvarande)

Specificera:

 •       Med katatoni (tilläggskod)

Specificera:

 •       Svårighetsgrad (även alla nedanstående diagnoser kan specificeras utifrån svårighetsgrad; DSM-5)

Skatta (senaste 7 dagarna) symtomen hallucinationer, vanföreställningar, desorganiserat tal, onormal motorik, negativa symtom, depression och mani med hjälp av remissionsskalan RS-S.  Diagnosen kan ställas utan att svårighetsgraden skattas.

Enligt DSM-5
Minst två av följande symtom, varav ett symtom är bland de tre första:

 1. Hallucinationer
 2. Vanföreställningar
 3. Desorganiserat tal
 4. Påtagligt desorganiserat eller katatont beteende
 5. Negativa symtom

Ovan angivna symtom bör ha en varaktighet på minst en månad eller kortare om de lindrats med antipsykotisk läkemedelsbehandling. Dessutom krävs att personen skall ha en funktionsnedsättning som drabbar social funktion och arbets-/studieförmåga med en varaktighet på minst sex månader (DSM 5).

Schizofreniform psykos

Enligt DSM-5 bör diagnosen ställas för de patienter som fyller kriterierna för schizofreni men där symtomen bara haft en varaktighet mellan en till sex månader.

Enligt ICD-systemet behövs dock endast en varaktighet av en månad för att ställa diagnosen schizofreni och därför ställs inte diagnosen schizofreniform psykos.

Schizo-affektivt syndrom

Denna diagnos gäller patienter som fyller kriterierna för schizofreni men dessutom har haft minst en period av behandlingskrävande mani eller depression. En förutsättning för diagnosen är att varaktigheten av psykossymtom är längre än varaktigheten av mani eller depression vilket innebär att psykos-symtomen finns även när patienten har ett normalt stämningsläge(ICD 10 och DSM-5).

Vanföreställningssyndrom

Diagnosen ställs när en person har ihållande okorrigerbara föreställningar som saknar rimlig grund. Andra samtidiga psykossymtom som hallucinationer eller tankestörningar utesluter diagnosen. Vanföreställningssyndromen indelas i erotomani, grandios, persekutorisk, svartsjuke och somatisk vanföreställning beroende på det dominerande temat.(ICD 10 och DSM-5). I DSM-5 inkluderas delat eller inducerat vanföreställningssyndrom (Folie á deux) i diagnosen.

Akuta och övergående psykotiska syndrom (kortvarig psykos)

Akut debut av psykotiska symtom (mindre än 2 veckor) som inte kan förklaras av annan sjukdom eller substans (t.ex. läkemedel eller drog). Enligt DSM-5 ska symtom i form av hallucinationer, vanföreställningar och/eller desorganiserat tal vara i minst ett dygn, men inte mer än en månad. Det kan vara kopplat till en påtaglig stressfaktor, graviditet eller postpartum. Katatoni kan vara en del av symtomen.

Ospecificerad icke-organisk psykos

Diagnosen kan ställas om det ännu är oklart vilken psykossjukdom som patienten har. Det kan exempelvis vara svårt att ställa diagnosen schizo-affektiv psykos innan förloppet studerats. Diagnosen bör dock omvandlas till en mer specifik diagnos när diagnoskriterier för en sådan har uppnåtts (ICD 10).

Material

Kliniska riktlinjer för utredning och behandling Schizofreni (Svenska psykiatriska föreningen)
Psykiatristöd - webbaserat kunskapsstöd (Stockholms läns landsting)  

 

 

Märkning

 • Utförare: Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk öppenvård
 • Yrkesroll: Läkare
 • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår

En återkommande kontroll av individens kroppsliga hälsa, för att upptäcka riskfaktorer och kunna utvärdera behandlingsinsatser.

Målgrupp eller situation

Individer med psykisk sjukdom som har risk att utveckla kroppslig ohälsa och därför kan behöva utredas/bedömas vidare.

Kunskapsläge

Socialstyrelsens nationella riktlinjer anger att hälso- och sjukvården bör erbjuda regelbundna kontroller av metabola riskfaktorer med blodprov och fysisk undersökning till personer med schizofreni och liknande tillstånd (prioritet 1).

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens bedömning. Läkare är ansvarig för utredningen. Andra professioner i teamet kan bidra i utredningsarbetet såsom kurator, arbetsterapeut, fysiopterapeut, sjuksköterska och skötare.

Sammanfattning

Följande genomförs:  

 • Hälsosamtal - se Årligt hälsosamtal-utredning av levnadsvanor
 • Blodprov: Blodstatus; Leverstatus; Blodfetter; NA, K, Ca, Krea; f-glukos, HbA1c; TSH
 • Kroppslig undersökning: EKG; Midjemått; Längd och vikt, (BMI); Blodtryck och puls; Neurologiskt status
 • Frågor ställs för att identifiera tecken på kroppsliga sjukdomar: Diabetes; Hjärt- och kärlsjukdom (kärlkramp, förmaksflimmer, hjärtsvikt; Andningsvägar (KOL och astma)
 • Frågor ställs för att fånga upp riskfaktorer för cancer

Genomförande

Målvärden och åtgärder

Blodtryck-målvärde: vanligen <140/90. Vid diabetes <140/85 eller njursjukdom <130/80

Midjemått (mäts i navelplanet efter normal utandning)- referensvärden:

 • kvinnor >80 cm ökad risk, >88 cm kraftigt ökad risk
 • män >94 cm ökad risk, >102 cm kraftigt ökad risk (Sacks 2004)

Åtgärder vid viktuppgång eller försämrade blodfetter

 • Tätare provtagning  faste P-glukos + vikt och midjemått 1g/mån + blodfetter 1g/3 mån
 • Intensifiera råd om livsstilsförändring och viktreduktion (kost, fysisk aktivitet, rökning), se
 • Överväg byte av antipsykotisk medicinering,
 • Överväg i samråd med primärvårdsläkare/internmedicinare/barnläkare insättande av medicinering mot viktuppgång eller försämrade blodfetter och remittering

Åtgärder vid försämrade blodsockervärden
Om faste P-glukos 6,1-6,9 mmol/L, ickefasta P-glukos 7,8-11);

Om diabetes

 • samråd med primärvårdsläkare/internmedicinare angående remittering för insättande av farmakologisk behandling.
 • se till att kontakt och uppföljning verkligen blir av! 

Frågor för att identifiera tecken på kroppsliga sjukdomar:

Diabetes: Upplever du emellanåt att:

 • Du blir trött och kraftlös?
 • Du blir mer törstig?
 • Du kissar oftare och större mängder?  
 • Du får försämrad syn och ser dimmigt?
 • Du kan få ​klåda i underlivet​?

Hjärt-/kärlsjukdom: Upplever du emellanåt (​kärlkramp​):

 • Ett tryck mitt över bröstet, ofta vid ansträngning?
 • Andfåddhet som kommer i samband med ansträngning?
 • En känsla av att det är trångt i bröstet?
 • Smärta i bröstet som ibland strålar ut i en arm, mot halsen, ryggen eller underkäken?
 • Kan en sådan känsla komma när du anstränger dig fysiskt eller vid starka känsloyttringar eller upprördhet?
 • Har du vaknat nattetid av ovanstående känslor?
 • Har du upplevt sådana känslor i kall väderlek, blåst och/eller stress?

Upplever du emellanåt (​förmaksflimmer​):

 • Oregelbunden och snabb puls emellanåt?
 • Känner du igen ett eller flera av dessa symtom:
  • Försämrad fysisk ork, Yrsel, Svårt att andas, Trötthet och svaghet, ont i bröstet?
  • Svimning?

Upplever du emellanåt (hjärtsvikt):

 • Trötthet och mindre ork?
 • Lätt blir andfådd?
 • Har svullna anklar och ben?
 • Har ont i magen och kanske svårt att äta?
 • Har hjärtklappning?
 • Har svårt att sova plant?
 • Ofta behöver gå upp och kissa på natten?

Mät blodtryck och puls.

Andningsvägar (KOL och Astma):Upplever du emellanåt att (​KOL​):  

 • Du blir andfådd när du anstränger dig?  
 • Känner du dig hindrad i rörelser i vardagen (t ex bära kassar/gå upp för backar)
 • Du känner dig trött och orkar mindre?
 • Du behöver allt oftare hosta upp slem?  
 • Du har väsande, rosslande eller pipande andning, särskilt vid ansträngning?
 • Du får ofta infektioner i luftvägarna?
 • Du går ner i vikt och får svullna fötter?

​Upplever du emellanåt att du (​Astma​):

 • Får attacker av andnöd, det vill säga att det är tungt att andas? ​
 • Andas med ett pipande och väsande ljud? ​
 • Blir andfådd vid förkylning eller vid kallt väderomslag eller vid pollensäsong?
 • Har långvarig hosta, ofta på natten, som du inte kan hitta någon förklaring till? ​
 • Får andnöd och hostar när du anstränger dig fysiskt, till exempel när du motionerar?

Cancerscreening

 • Gör det ont eller känns konstigt/går trögt när du äter?
 • Har du blivit hes/fått hosta?
 • Har du återkommande kräkningar?
 • Har du gått ner i vikt?
 • Har du känt någon knöl någonstans på kroppen?
 • Har du någon hudförändring med avvikande utseende eller sår som inte läker?
 • Har du känt dig onormalt trött senaste tiden?
 • Har du ont någonstans där du inte har haft ont förut?
 • Har du svårt att kissa eller gör det ont när du kissar
 • Har du haft någon avvikande färg på avföring eller urin?

Till kvinnor

 • Har du känt någon knöl/förhårdnad i brösten?
 • Har du varit på mammografi?
 • Har du varit och tagit gynekologiskt cellprov?

Till män som fyllt 65

 • Har du varit på ultraljudssscreening av aorta?

Material

Riktlinjer om metabol risk (Svenska psykiatriska föreningen)
Årligt hälsosamtal och somatisk kontroll av patienter med långvarig psykisk ohälsa (Västra Götalandsregionen). 
Metabol screening och uppföljning (Psykiatristöd, Stockholms läns landsting)

Utökad information om kroppsliga sjukdomar
Hyperlipidemi- stöd i beslut vid handläggning av patienter i primärvården i region Stockholm(VISS, Region Stockholm) 
Hypertoni -stöd i beslut vid handläggning av patienter i primärvården i region Stockholm(VISS, Region Stockholm) 
Prediabetes -stöd i beslut vid handläggning av patienter i primärvården i region Stockholm(VISS, Region Stockholm) 
Diabetes -stöd i beslut vid handläggning av patienter i primärvården i region Stockholm(VISS, Region Stockholm) 
Hjärtsvikt -stöd i beslut vid handläggning av patienter i primärvården i region Stockholm(VISS, Region Stockholm)
Om Diabetes (1177- vårdguiden)
Om Kärlkramp (1177- vårdguiden)
Om Förmaksflimmer (1177- vårdguiden)
Om Högt blodtryck (1177- vårdguiden)
Om Hjärtsvikt (1177- vårdguiden)
Om KOL (1177- vårdguiden)
Om Astma (1177- vårdguiden)

Märkning

 • Utförare: Psykiatrisk öppenvård, Somatisk öppenvård, Kommunal hälso- och sjukvård, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Individ- och familjeomsorg, Äldreomsorg
 • Yrkesroll: Läkare, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare
 • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp, Hälsofrämjande insatser
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår

Ett årligt hälsosamtal kartlägger individens levnadsvanor för att identifiera områden där det finns behov för stöd och hälsofrämjande insatser.

Målgrupp eller situation

Individer som drabbas av psykisk sjukdom.

Kunskapsläge

Insatsen bedöms vara förenlig med god vård/stöd utifrån sammanvägning av flera kunskapskällor som studier och rapporter från Socialstyrelsen.

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens bedömning. 

Sammanfattning

Fråga patienten om

 • fysisk aktivitet
 • kost
 • tobak
 • alkohol/bruk av droger
 • sömn
 • munhälsa/tandstatus.

 

Genomförande

Individer med allvarlig psykisk sjukdom såsom schizofreni och liknande tillstånd har oftare än andra ohälsosamma levnadsvanor med kraftigt ökad risk för metabola sjukdomar som följd. Ett första steg mot att stödja individen till hälsosamma levnadsvanor är att kartlägga situationen för tillfället. Följande frågor är socialstyrelsens indikatorfrågor gällande fysisk aktivitet, kost, tobak samt alkohol som bör ingå i att kartlägga individens levnadsvanor.

Fysisk aktivitet

 • Frågor gällande aktivitetsminuter per vecka fördelade på pulshöjande aktivitet samt vardagsmotion enligt fasta svarsalternativ enligt socialstyrelsens indikatorfrågor.
 • Tillägg:
  • Vistas du utomhus dagligen?
  • Ligger du och vilar dagtid? Omfattning?
  • Typ av aktivitet?

Kostvanor

 • Frågor enligt kostindex med poäng, angående grönsaker & rotfrukter, frukt & bär, fisk & skaldjur, kakor, choklad, godis, mm samt fråga om frukost
 • Tillägg:
  • När på dagen äter du första målet och vad?                                                                        
  • Om du har morgonmedicin, vilken tid tar du den?                                                                         
  • Äter du på natten? Hur ofta och vad?

Tobaksvanor

 • Frågor enligt fasta alternativ
 • Tillägg:                                                                                                                             
  • slutade röka/snusa för mer än 6 månader sedan. När?
  • slutade röka/snusa för mindre än 6 månader sedan. När?        
  • röker/snusar, men inte varje dag. Hur ofta?
  • När började du röka/snusa?

Alkoholvanor

 • Frågor enligt fasta alternativ samt specifikt gällande mängd för kvinnor respektive män                                               
 • Tillägg:
  • Har det funnits någon tidigare period i ditt liv när du druckit för mycket alkohol?                            
  • Vid behov: gå vidare med AUDIT C/DUDIT

Sömn och vila

 • Hur många timmars sömn uppskattar du att du får per natt?
 • Hur många gånger vaknar du upp under natten?
 • När lägger du dig resp. går upp?    
 • Använder du något slags sömnmedel?      
 • Sover du något under dagtid? Omfattning?

Munhälsa/Tandstatus

 • Bra
 • Dåligt
 • Daglig tandborstning
 • muntorrhet/dålig salivation
 • Regelbundna tandläkarbesök/hygienist
 • Sista tandläkarbesöket   

Märkning

 • Utförare: Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk öppenvård, Primärvård | Första linje, Kommunal hälso- och sjukvård, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Individ- och familjeomsorg, Äldreomsorg
 • Yrkesroll: Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Kurator
 • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp, Hälsofrämjande insatser
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår

En utredning för att komma fram till vad som utlöst individens återinsjuknande och behov av ytterligare insatser.

Målgrupp eller situation

Individer som försämras i sin sjukdom och/eller återinsjuknar i psykos.

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens bedömning. Läkare är ansvarig för utredningen. Andra professioner i teamet kan bidra i utredningsarbetet såsom kurator, arbetsterapeut, fysiopterapeut, sjuksköterska och skötare.

Sammanfattning

 • Försök ta reda på orsaken bakom återinsjuknande genom att ställa frågor och be individ och närstående beskriva situationen och vägen till återinsjuknande. försök att skapa förtroende och tillit
  • Har patienten haft avbrott i läkemedelsbehandlingen?
  • Finns tecken på somatisk ohälsa som kunnat bidra till återinsjuknandet?
  • Är levnadsvanorna förändrade?
  • Finns pågående missbruk?
  • Finns tecken på psykosocial stress? Se insatsen Utredning och kartläggning av livssituation (psykocoscial utredning) 
  • Är det vardagsstrukturen som har rasat?
 • Erbjud insatser utifrån orsaken till återinsjuknandet
  • Slutat med läkemedel - Återinsätt läkemedel om inget annat talar emot det
  • Börjat med några läkemedel bedöm om de kan interagera negativt med ordinerad antipsykotika
  • Psykosocial stress - utred situationen och erbjud insatser efter behov och önskemål, 
  • Skadligt bruk/missbruk av alkohol/droger - utred och vid behov samordna insatser med beroendevården. Observera risk för abstinens om långvarigt bruk.
  • Kroppslig ohälsa- blodtryck, b-glukos och andra labprover, även näringsstatus vid behov konsultera somatisk specialistvård
  • Stöd för att återuppbygga vardagsstruktur- se Stöd att skapa struktur i vardagen 
 • Ge tillfällig behandling beroende på aktuell situation till exempel, sömnbrist, ångest och psykotiska symtom
 • Ta ställning till om kompletterande utredningar bör göras
 • Utvärdera och uppdatera individens vårdplan och krisplan, se insatsen Återfallsprevention och upprättande av krisplan

Genomförande

En kraftig försämring och psykotisk episod är svår för alla inblandade. En noggrann utredning kring vad som kan ha triggat återfallet och kring behov av ytterligare insatser är därför viktigt.

Att beakta vid ett återinsjuknande

 • Samsjukligheten med depression kan misstas för att vara en del av den negativa symtombilden.
 • Hos kvinnor i fertil ålder kan psykotiska symtom förvärras pre och perimenstruellt. Man kan då i samråd med gynekolog överväga lämplig behandling.
 • Biverkan av antipsykotisk läkemedel kan ibland förväxlas med ökande negativa symtom, det vill säga sekundära negativa symtom tolkas som primära negativa symtom. Risken blir då att biverkningar förbises trots att dossänkning skulle avhjälpa problemet.
 • Ökade psykotiska symtom kan bero på utsättningssymtom av läkemedel av exempelvis klozapin. Se Uppmärksamma och hantera biverkningar av antipsykotiska läkemedel

Vanliga problem som leder till  återinsjuknande och vad man kan göra åt dem

Sömnsvårigheter
Erbjud

Se insatsen Stöd vid sömnsvårigheter

Bruk av alkohol och/eller droger ex cannabis

 • vid behov samarbete med beroendevården, samordnade insatser se Integrerade åtgärder för skadligt bruk och/eller beroende och för den psykiska sjukdomen

Läkemedelsrelaterade faktorer  (biverkningar, otillräcklig effekt, behandlingsavslut)

Psykosociala faktorer som ensamhet, relationsproblem, stress

Hög nivå av expressed emotions (känslouttryck) i familjen

Material

I följande manualer finns stöd för arbete med återfallsprevention 
R-ACT information och manualer att ladda ner ( Nationella Rådet för resursgrupps-ACT och liknande modeller) 
Case Management Vård- och stödsamordning- arbetsmodell och arbetsblad 2018 (Region Skåne och Kommunförbundet Skåne)

Flexibel ACT
 manual och arbetsblad(Kompetenscentrum för Schizofreni, Västra Götalandsregionen)
ESL – Manual och handbok steg för steg
ESL- Material att ladda ner
Illness Management Recovery (IMR)

Om återfall och krisintervention
Projektet Bättre psykosvård (2011–2014) kunskapsblad krisintervention
Kunskapsskrift om psykosåterfall från Schizofreniförbundet

Märkning

 • Utförare: Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk öppenvård
 • Yrkesroll: Läkare, Sjuksköterska
 • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår

En bedömning av suicidrisk görs för att förhindra och förebygga suicid. Bedömningen ligger till grund för åtgärder för att minska risken.

Målgrupp eller situation

Individer som ger uttryck för tankar på suicid eller uppvisar ett beteende som ger misstanke om suicidalitet, eller har sjukdomar och tillstånd som ökar suicidrisken.

Vid psykisk ohälsa ska bedömning göras vid nybesök, akutbesök, in- och utskrivning i heldygnsvård och när man tar ställning till permission. Vid återbesök bör suicidrisken alltid värderas.

Individer med psykossjukdom har en hög suicidrisk under hela sjukdomsförloppet. En bedömning av suicidrisk är särskilt angelägen vid förstagångsinsjuknande, återinsjuknande och vid in- och utskrivning från slutenvård eftersom risken då är högre. Bedömning ska också göras vid nybesök, akutbesök och när man tar ställning till permission.

Kunskapsläge

Enligt beprövad erfarenhet ger en strukturerad klinisk suicidriskbedömning goda förutsättningar för att sätta in rätt insatser för att förhindra suicid. Prognosen är god, också för de som har överlevt ett suicidförsök.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer anger att hälso- och sjukvården bör erbjuda strukturerad bedömning av självmordsrisk till personer med schizofreni och liknande tillstånd och misstänkt ökad självmordsrisk (prioritet 1).

Kompetenskrav

All personal som kommer i kontakt med individer som kan ha förhöjd suicidrisk ska ha kompetens att göra en första bedömning av suicidalitet. En strukturerad klinisk suicidriskbedömning görs av de som har kompetens enligt arbetsgivarens beslut.

Sammanfattning

Gör en strukturerad klinisk bedömning av suicidrisken genom att:

 • skapa en förtroendefull relation
 • systematiskt hämta in relevant information om individens livssituation, bakgrund, sjukdomsbild, symtom och beteende, och ta del av tidigare dokumentation
 • bedöma individens psykiska och fysiska status
 • identifiera risk- och skyddsfaktorer
 • väga samman alla delar i en helhetsbedömning
 • dokumentera bedömningen.

OBS! Risken för suicid ökar inte av att man ställer frågor. Tystnad kring individens tankar om suicid riskerar däremot att förstärka känslor av skam och skuld som suicidala individer ofta brottas med.

En noggrann suicidriskbedömning ökar möjligheten att upptäcka om en individ är suicidnära så att man kan erbjuda stöd och hjälp. Exempel på åtgärder kan vara individuell kris- eller säkerhetsplan, hjälp att etablera rätt kontakt inom vården, kontakt med närstående, hjälpa individen att se lösningar på sina problem och återbesök.

Om suicidrisken bedöms vara akut eller behov av psykiatrisk heldygnsvård finns ska individen remitteras för akut bedömning inom psykiatrisk vård.

Genomförande

Inled med information om samtalets syfte, ramar, struktur. Gör en kartläggning av individens aktuella livssituation och bakgrund. Skapa en förtroendefull relation genom att visa intresse och engagemang för individens berättelse innan du börjar ställa frågor om suicid.

Närvaro och aktivt lyssnande är centrala delar i ett samtal med en individ som är suicidal. Lyssnande utan ord uppfattas ofta som en trösterik åtgärd. Det är ett förtroende att bli mottagare av suicidal kommunikation.

Visa acceptans för tankar om suicid som en möjlig utväg. Försök avdramatisera genom att säga att det är vanligt att tänka på suicid när man har det svårt. Undvik att argumentera med individen i en akut situation, och försök att avvakta med konkreta åtgärdsförslag.

Suicidala individer är som regel ambivalenta, man vill inte dö men ser ingen annan utväg.

Suicid trots en välgjord riskbedömning

Suicid kan inträffa trots en noggrann och välgjord suicidriskbedömning, eftersom suicidrisken hos en individ varierar över tid och påverkas av faktorer som vården saknar inflytande över. Tankar på och planering för suicid kan ha funnits länge, men själva suicidhandlingen är ofta impulsstyrd. Förloppet kan vara särskilt snabbt och fluktuerande för barn och ungdomar.

Motivera till att involvera närstående om det är möjligt, särskilt när individens berättelse och beteende inte stämmer överens eller när det behövs kompletterande information för att förstå individens situation. Information från närstående kan vara avgörande i en suicidriskbedömning, till exempel om förändringar i individens beteende. Vid bedömning av suicidrisk hos barn och ungdomar ska förälder eller vårdnadshavare alltid involveras.
Undantag gäller när det finns skäl som gör det olämpligt att närstående eller vårdnadshavare är delaktiga.

Samtal med barn och ungdomar bör anpassas efter mognadsgrad. Många barn och ungdomar är återhållsamma med information och det är därför bra att ställa öppna frågor, använda ett rakt och konkret språk och ställa följdfrågor.

Föräldrar eller vårdnadshavare

Bedömning av barn och ungdomar ska alltid innefatta information från förälder eller vårdnadshavare. Är de inte närvarande ska de bjudas in eller, i sista hand, kontaktas per telefon.

Det är bra att ha pratat om reglerna för sekretess med barnet eller ungdomen, om när föräldrar eller vårdnadshavare måste informeras och deras roll i säkerhetsplaneringen och behandlingen.

Samtal både tillsammans och var för sig

Det kan vara bra att inleda och avsluta samtalet gemensamt med förälder eller vårdnadshavare, om man är tydlig med att både barnet eller ungdomen och vårdnadshavare kommer att ha möjlighet att prata enskilt. Föräldrarna kan reagera starkt på att deras barn tänker på döden och det kan verka hindrande. Men separata samtal bör inte hållas av olika behandlare eftersom det försvårar möjligheten till en sammanvägd bedömning.

En bedömning av psykiskt status görs under samtalet genom observationer av:

 • individens yttre
 • kognitiv funktion (vakenhet, orientering, uppmärksamhet och minne)
 • psykomotorik (inklusive mimik och eventuella tics)
 • samspel (formell och emotionell kontakt, kommunikation)
 • stämningsläge
 • tankeinnehåll
 • suicidalitet
 • insikt samt inställning till vård.

Utgå från det som individen berättat, börja ställa stegvisa frågor efter vad som är aktuellt i samtalet. När hen inte längre bekräftar frågorna eller tankarna frågar man inte vidare.

Nedstämdhet
 • Hur mår du?
 • Hur fungerar ditt liv just nu?
 • Känns livet meningslöst?
 • Är allt hopplöst?
Dödstankar
 • Har det hänt något särskilt i ditt liv som gör att du inte orkar leva?
 • Har du tänkt att det skulle vara bättre om du var död?
 • Känner du någon som har tagit sitt liv?
Dödsönskan
 • Har du önskat att du vore död?
 • Har du velat somna för alltid?
Suicidtankar
 • Har du tänkt att du skulle skada dig själv på något sätt?
 • Tänker du på att ta livet av dig?
 • Hur länge har du tänkt på självmord som en möjlig utväg?
 • Vill du berätta varför självmord känns som en utväg för dig
 • Hur ofta tänker du på självmord?
 • Hur starka är tankarna? Kan du distrahera dig från dem?
Suicidimpulser
 • Har du varit nära att ta livet av dig?
 • Är du rädd för att dina suicidtankar ska övergå i handling?
Suicidavsikt eller planer

Har du förberett ett självmordsförsök? Har du

 • funderat på hur du skulle kunna ta ditt liv?
 • bestämt tid eller plats?
 • valt metod? Vilken?
 • skaffat utrustning för att ta ditt liv?
 • för avsikt att genomföra planerna?
 • tillgång till någon självmordsmetod i ditt hem?
Suicidhandling
 • Har du någon gång gjort ett självmordsförsök?
 • När och var?
 • Hur gjorde du då?
 • Varför valde du just den metoden?
 • Vad fick dig att avbryta självmordsförsöket?

Kartläggning av individens riskfaktorer ingår i helhetsbedömningen. Riskfaktorer kan bara ge vägledning i suicidriskbedömningen och bör viktas och vägas samman med annan information.

Suicidalitet
 • Tidigare suicidförsök.
 • Praktiska förberedelser för suicid.
 • Suicidal kommunikation.
 • Suicid i familj eller hos andra närstående.
 • Tillgång till vapen, läkemedel och annat som kan användas vid suicid.

Om individen har gjort flera suicidförsök och/eller använt en metod med hög förväntad dödlighet (exempelvis hängning, dränkning, skjutning, gasning och hopp från hög höjd eller framför fordon) och/eller har flera psykiatriska diagnoser är risken särskilt stor.

Psykiatriska tillstånd eller problem

Alla psykiatriska tillstånd innebär en förhöjd suicidrisk, särskilt vid svåra tillstånd. Somatiska sjukdomar som t.ex. cancer, KOL, svår smärta, kroniska neurologiska sjukdomar kan också öka risken för suicid.

Ålder och kön

Manligt kön och hög ålder är var för sig riskfaktorer för suicid.

Symtom att vara särskilt uppmärksam på:
 • hög ångest och nedstämdhet
 • glädjelöshet
 • hopplöshet, uppgivenhet
 • skam- och skuldkänslor
 • agitation eller upprördhet
 • irritabilitet
 • emotionell instabilitet
 • överdriven misstänksamhet
 • lättkränkthet
 • självskadebeteende
 • svag problemlösningsförmåga
 • utagerande impulsivt och aggressivt beteende
 • sömnproblem
 • påverkan av alkohol eller droger
 • idealisering av suicid.
Ytterligare riskfaktorer för barn och ungdomar:
 • föräldra-barnkonflikter, omsorgssvikt
 • psykisk ohälsa eller missbruk i familjen
 • sexuella övergrepp, gromning, misshandel
 • mobbning
 • start och höjning av antidepressiv medicinering.
Situation:
 • nyställd psykiatrisk diagnos
 • in- och utskrivning från sluten psykiatrisk vård
 • avbrott i vård och behandling och/eller byte av behandlare eller enhet.
Sociala faktorer:
 • traumatiska händelser, t.ex. sexuella övergrepp, utsatt för våld, mobbad
 • kriminalitet eller benägenhet att använda våld
 • relationsproblem, t.ex. separation, social isolering, ensamhet, bristfälligt socialt stöd, svårigheter inom familjen
 • förluster, t.ex. förlust av arbete eller social status, förlust av funktioner p.g.a. sjukdom och åldrande, avvisande i asylprocess
 • utanförskap till följd av sexuell läggning.

Man bör vara försiktig när man väger risk- och skyddsfaktorer mot varandra eftersom det saknas kunskap om hur skyddsfaktorerna kompenserar för riskfaktorerna. Skyddsfaktorerna har störst påverkan på lång sikt och skyddar inte nödvändigtvis mot en akut suicidrisk.

 • Stabilt och stödjande nätverk: familj, vänner, föreningsliv, skola, arbetsplats, fritidsaktiviteter.
 • Omsorg om barn, familjemedlemmar och andra närstående.
 • Förmåga att skapa och behålla nära relationer.
 • Husdjur.
 • Fritidsintressen, arbete och studier som fungerar och upplevs meningsfulla.
 • Ordnat liv och goda vardagsrutiner.
 • God förmåga till problemlösning.
 • Personliga värderingar som motstånd mot suicid eller religiös tro som tar avstånd från suicid.
 • Hjälpsökande.
 • Positiva erfarenheter av vården.
 • Tillit till vården.
 • Rädsla för kroppslig skada eller lidande vid suicidhandling.
Främsta skyddsfaktorerna för barn och ungdomar

De främsta skyddsfaktorerna för barn och ungdomar finns i familjen: goda och förtroendefulla relationer, positiv tid tillsammans och omsorg och monitorering av den unga. God relation till skolan och tillhörighet till en prosocial kamratgrupp har också stor betydelse.

Skattningsskalor kan, men måste inte, användas. De kan fungera som stöd vid bedömning av suicidrisk för att säkerställa att inga viktiga frågor missas. De får dock aldrig ersätta den kliniska intervjun och individens berättelse, eftersom det inte finns ett enkelt samband mellan suicidrisk och den siffra som vissa skattningsskalor ger.

Bedömning och fortsatta insatser

      

Värdera utifrån den samlade kartläggningen inklusive psykiskt status om den akuta suicidrisken är låg, medelhög, hög eller svårbedömd, se exempel nedan. Gör en helhetsbedömning som baseras på den genomförda kartläggningen av individens livssituation och bakgrund inklusive eventuella utlösande händelser, psykiskt status samt risk- och skyddsfaktorer.

Varje bedömning av suicidrisk ska utgå från individens unika situation. Suicid är en komplex händelse och därför måste alltid en individuell bedömning göras.

Suicidriskbedömningen ska dokumenteras noggrant och vara lätt att hitta. Redogör för den samlade bedömningen inklusive hur akuta och underliggande faktorer för suicidrisk vägs in.

Återkoppling

Bedömningen ska återkopplas till individ och närstående. När man förmedlar den bedömning som gjorts ska man beskriva allvarlighetsgraden och de viktigaste faktorerna som medför risk, men också något positivt för att ge hopp.

Exempel på låg risk

Individen ger en adekvat kontakt och bedöms hantera sin psykiska ohälsa. God sjukdomsinsikt och hjälpsökande. Inga indikationer på suicidtankar och konkreta planer. Inga eller få tungt vägande riskfaktorer.

Exempel på medelhög risk

Tydliga suicidtankar, måttlig klinisk svårighetsgrad och få riskfaktorer men också flertal skyddsfaktorer som goda egna resurser, fungerande nätverk.

Exempel på hög risk

Svaga egna resurser, sviktande nätverk, hög klinisk svårighetsgrad och flera riskfaktorer i övrigt. Allvarliga suicidtankar och planer.

Exempel på svårbedömd risk

I vissa situationer är det svårt att bedöma suicidrisken på ett tillförlitligt sätt. Det kan till exempel bero på bristfällig information, berusning, otydlig eller ambivalent suicidal kommunikation, bristande allians i samtalet.

Närstående ska alltid involveras så länge det inte finns särskilda skäl som gör det olämpligt. Deras oro ska alltid tas på allvar.

Samtala om fördelarna med att närstående deltar i vårdplaneringen. Om individen motsätter sig kontakt med närstående bör man fråga varför. Ibland behövs ett motivationsarbete, till exempel när individen inte vill “belasta” de närstående med sina bekymmer.

Man kan förstärka skälen att vilja leva genom att fokusera på möjligheter till förändring, inte enbart risker, problem och svårigheter. Prata gärna om det individen anger som skyddande, till exempel omsorg om närstående.

För alla risknivåer
 • Bekräfta de svåra känslorna.
 • Hjälp individen att fokusera på skyddsfaktorerna och positiva ämnen.
 • Involvera närstående och/eller vårdnadshavare, om det inte bedömts som olämpligt.
 • Identifiera tillsammans stressorer eller vidmakthållande faktorer som kan tas bort eller minskas.
 • Hjälp till med psykosocial avlastning.
 • Hjälp individen att planera hjälpsam aktivitet efter färdig bedömning.
 • Se till att individen vet vart hen kan vända sig i ett krisläge.
Låg risk:

Fortsätt med sedvanlig behandling och uppföljning av grundsjukdom.

Medelhög risk:

Hjälp individen att få kontakt med specialistpsykiatrin om det inte redan finns. Vid behov be en mer erfaren kollega om hjälp med bedömningen.

 • Se till att behandling följs upp polikliniskt med snar tid för ny kontakt.
 • Fortsätt med täta bedömningar av suicidrisk.
 • Skriv en säkerhetsplan tillsammans med individen.
 • Sätt in specifik behandlingsinsats mot det psykiatriska tillstånd som leder till den förhöjda suicidrisken om det inte redan finns.
Hög risk:

Hög risk ska alltid leda till daglig uppföljning eller akut omhändertagande med stöd av HSL, till exempel inläggning i psykiatrisk heldygnsvård. Om individen inte accepterar vård enligt HSL ska LPT (tvångsvård) övervägas.

Vid suicidrisk och samtidigt skadligt bruk eller beroende bör man överväga anmälan enligt LVM om vårdbehovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Bedöm också behovet av tillsynsnivå, utevistelse och permissioner. Vid mycket svår suicidalitet bör man överväga kontinuerlig tillsyn (extravak) för att förhindra suicid.

Svårbedömd risk:

Vid svårbedömd risk eller om individen är oförmögen att delta i en rimlig säkerhetsplanering, be en kollega om hjälp med bedömningen. Vid svårbedömd risk bör man ha en mycket tät uppföljning och höja tillsynsgraden med hjälp av närstående. Det kan bli aktuellt med akut omhändertagande eller inläggning i psykiatrisk heldygnsvård.

Alla individer med medelhög eller hög suicidrisk ska ha en vårdplan och en kris- eller säkerhetsplan som regelbundet uppdateras och som är kända av individen, närstående och alla som deltar i individens behandling. Planen ska finnas i journalen.

Kris- eller säkerhetsplanen skrivs tillsammans med individen och de närstående. Planen syftar till att minska riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer. Den ska inrikta sig på hur man minskar individens sårbarhet och på strategier för att hantera triggers, suicidtankar och impulser. Hur individen deltar i säkerhetsplaneringen ger viktig information om suicidrisken.

Innehåll i en säkerhetsplan

Förslag på rubriker i en säkerhetsplan:

 • Aktuella symtom och händelser som lett fram till ett ev. suicidförsök
 • Sårbarhetsfaktorer
 • Triggers (utlösande händelser)
 • Varningstecken
 • Individens egna strategier
 • Kontakter i det egna nätverket i en akut situation
 • Närstående och/eller vårdnadshavares strategier
 • Risksanering
 • Kontakter inom vården i en akut situation
 • Vem gör vad om individen slutar delta i planerad vård

Glapp i vårdkedjan ökar suicidrisken, därför behöver vårdkedjan vara sammanhängande.

En sammanhängande vårdkedja innebär att man har en struktur för hur man delar information mellan olika vårdgivare, att ordinarie behandlare finns kvar och att man remitterar till en kompletterande resurs och inte bort från den egna verksamheten. Upprätta en tydlig vårdplan och genomför samordnad individuell planering (SIP) vid behov.

I samband med utskrivning från psykiatrisk heldygnsvård

Tiden efter utskrivningen från heldygnsvård är en riskperiod och därför bör individen följas upp för förnyad bedömning inom en vecka. Innan kontakt etablerats bör det vara möjligt för hen att vid behov ringa till avdelningen och till mottagande enhet. När kontakt med öppenvården etablerats kan det inledningsvis behövas täta återbesök.

En ny bedömning av suicidrisken ska göras vid varje återbesök. Är återbesöken täta kan man göra en mindre omfattande bedömning. Bedömningen ska dokumenteras med en kort motivering, som sedan kan användas som underlag i samtal med individen och för att följa risken över tid.

Märkning

 • Utförare: Mödra- och barnhälsovård, Primärvård | Första linje, Psykiatrisk öppenvård, Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk akutvård, Somatisk öppenvård, Somatisk heldygnsvård, Somatisk akutvård, Tandvård, Kommunal hälso- och sjukvård
 • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Kurator, Psykoterapeut
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår
 • Tillstånd: Missbruk och beroende, Missbruk/beroende av alkohol, Missbruk/beroende av benzodiasepiner, Missbruk/beroende av cannabis, Missbruk/beroende av centralstimulantia, Missbruk/beroende av opioider, Spelmissbruk, PTSD, Social ångest, Panikångest, Generaliserat ångestsyndrom (GAD), Tvångssyndrom (OCD), Depression, Ångest och depression

En utredning som skattar risken för hot och våld inom den psykiatriska vården.

Målgrupp eller situation

Individer som kan reagera med aggressivitet och våldsamhet, förvrängd verklighetsuppfattning, bristande sjukdomsinsikt och stark ångest.

Kunskapsläge

Insatsen bedöms vara förenlig med god vård/stöd utifrån en sammanvägning av flera kunskapskällor.

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens bedömning.

Sammanfattning

 • Beakta faktorer som talar för ökad risk som kan vara:
  • Pågående missbruk
  • Pågående akut skov av psykos
  • Antisociala personlighetsdrag, för minderåriga uppförandestörning
  • Paranoida symtom
  • Dåligt samarbete med vården i allmänhet och beträffande medicinering i synnerhet
  • Tidigare våld
 • Beakta tillgång till vapen särskilt för riskpatienter, vapeninnehav bör anmälas i enlighet med vapenlagen.
 • Skatta risk med hjälp av skattningsinstrument.
 • Om risk för våld skattas högt kan behandling med antipsykotiskt läkemedel i depåform vara ett alternativ att beakta.

Se även insatsen Att förebygga och hantera hot och våld.

Genomförande

Individer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd kan i akut fas av sjukdom lida av en förvrängd verklighetsuppfattning, bristande sjukdomsinsikt och stark ångest vilket kan öka risken för att reagera med aggression och våldsamhet. Hot och våld kan drabba närstående/anhöriga och personal. Inom psykiatrisk slutenvård kan andra patienter drabbas. Det är därför viktigt att på ett tidigt stadium identifiera individer med ett riskfyllt beteende, för att möjliggöra förebyggande insatser och stöd.

Riskbedömningar

Följande brukar vara  tecken på en ökad risk för hot och våld, personen är

 • förvirrad
 • retlig
 • bullrig och högröstad
 • gör hotfulla gester
 • är hotfull verbalt
 • attackerar föremål
 • är påverkad av alkohol eller droger.

Riskbedömningarna kan göras på flera sätt och idag använder man sig alltmer av en kombination av särskilda skattningsinstrument och strukturerade intervjuer.

 • The Bröset Violence Checklist (BVC) är en checklista som innehåller 6 delar. Checklistan kan användas av all personal som arbetar i psykiatrisk vård- och omsorg för att snabbt bedöma risk för våldsamt beteende inom 24 timmar. Checklistan kan vara ett viktigt verktyg i arbetet att förhindra våldsamt beteende och är utvärderat i svensk kontext.
 • Våldsriskscreening - 10. Ett instrument för att skatta risk för aggressivt beteende, hot och våld.

Märkning

 • Utförare: Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk öppenvård, Psykiatrisk akutvård, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Individ- och familjeomsorg, Äldreomsorg
 • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare
 • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Medelsvår, Svår

En bedömning av depressionen med stöd av en skattningsskala, för att kunna erbjuda rätt behandling och stöd.

Målgrupp eller situation

Individer med misstänkt depression. Förekomst av depression är vanligt och riskerar att tolkas som en del av psykossjukdomen och därför missas.

Kunskapsläge

Socialstyrelsens nationella riktlinjer anger att hälso- och sjukvården bör erbjuda strukturerad bedömning av depressionssymtom till personer med schizofreni och liknande tillstånd och misstänkt depression (prioritet 2).

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens bedömning.

Sammanfattning

Vid misstanke om depression:

 • Gör en klinisk bedömning och anamnes
 • Överväg skattning av depressionssymtom med stöd av skattningsskala. Observera att flera av de vanligast förekommande skattningsskalorna för ångest/depression inte är avsedda för personer med schizofreni. 
 • Var uppmärksam på att det hos personer med schizofreni kan vara svårt att skilja på vad som är negativa symtom, symtom på depression eller biverkningar av läkemedel. 
 • Gör en bedömning om individen har en depression
 • Dokumentera den strukturerade bedömningen.

Se även Vård- och insatsprogram Ångest och depression- kartläggning och utredning i hälso- och sjukvården (publiceras under 2019).

Genomförande

Skattning av depressionssymtom hos individer med psykossjukdom

Det finns ett skattningsinstrument som är utvecklat specifikt för att skatta depressionsymptom hos individer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd såsom Calgary Depression Scale for Schizophrenia (skalan finns under material). Skattningsinstrumentet kan fungera som stöd för den samlade kliniska bedömningen och består av en strukturerad intervju. Frågorna och svarsalternativen handlar om hur svårt individen har det gällande till exempel nedstämdhet, sömn och koncentration och hjälper till att bedöma svårighetsgraden av depression hos individer med schizofreni. Skattningsinstrumentet hjälper också  till att särskilja symtom på depression från negativa psykossymtom och biverkningar av läkemedelsbehandling (extrapyramidala).

Märkning

 • Utförare: Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk öppenvård, Primärvård | Första linje
 • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska
 • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår

En utredning före ett eventuellt biståndsbeslut, som ska bedöma individens behov av stöd i vardagen. Syftet är att skapa förutsättningar för individanpassade stödinsatser.

Målgrupp eller situation

Individer som är i behov av stöd för att få vardagslivet att fungera. Utredningen ligger till grund för biståndsbeslut och vilket stöd individen bör erbjudas.

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens bedömning.

Sammanfattning

Att med individens behov i centrum:

 • Utreda individens behov av stöd för att få vardagen att fungera
 • Ta fram ett underlag för biståndsbeslut
 • Informera utföraren om individens förutsättningar och behov
 • Följa upp beviljade insatser med utföraren
 • Följa upp beviljade insatser gentemot socialnämnden

Genomförande

Utredningen av behovet av insatser görs tillsammans med individen som själv får berätta om sina styrkor och svagheter. Vad behöver hen hjälp med? Vad kan göras för att stärka de egna resurserna? Aktiviteter som ger styrka och glädje för individen och kan gynna återhämtningen? Individen informeras alltid om orsakerna till utredningen och rätten till medbestämmande. Information kan behöva anpassas efter den enskildes kognitiva nivå, både muntligt och skriftligt - och upprepas vid flera olika kontakttillfällen.

Utredningen

Att utreda enligt Socialtjänstlagen (SoL) innebär att samla in den information som behövs för att få fram ett beslutsunderlag för att kunna bevilja eller avslå en ansökan eller besluta om andra åtgärder. När en person ansöker om stöd, vård eller behandling ska socialtjänsten inleda en utredning utan dröjsmål. Det gäller också när någon anmäler missförhållanden. En utredning får inte göras mot en myndig persons vilja, förutom om det föreligger fara för den enskildes liv eller om barn far illa.

Olika kommuner har olika rutiner för hur de arbetar och vilka mallar och rubriker som används. Här är ett exempel på hur en mall för utredning kan vara utformad:

Identifiera områden där individen behöver stöd

Redovisa vilka uppgifter som lämnas av individen själv och vilka som lämnas av annan, t ex anhöriga, sjukvårdspersonal och andra professioner. Finns hjälpmedel? Hjälp av annan? Stöd individen att själv formulera sina behov och hur hen vill att det ska fungera. Uppgifterna kan sedan ligga som grund när målen för insatserna ska formuleras.

 • Hur ser situationen ut idag?
  Uppgifter om civilstånd, familj och relationer till andra betydelsefulla personer i individens liv. Förändringar av betydelse (flytt, dödsfall och så vidare.) Uppgifter om personens ursprung, etnicitet mm.
 • Bostad/hushåll
  Uppgifter om bostaden: trivsel, standard (disk- och/eller tvättmaskin, trappor, hiss, bro, utrymme, ev bostadsanpassning). Hur ser situationen ut kring dagliga hushållssysslor? Städning, tvätt, underhåll, byte av glödlampor mm?
 • Närmiljö/omgivning
  Bor individen i city/glesbygd/samhälle? Framkomlighet i närmiljön. Kommunikationer. Tillgänglighet till vårdcentral, restaurang, apotek, aktiviteter, affärer, grannar, kulturliv?
 • Matsituationen
  Uppgifter om aptit, matvanor, planering och inköp, ta hand om maten när man kommer hem, laga mat och duka fram/ställa i ordning samt duka av och diska. Nutrition, att inta måltiden, sällskap, hjälp av annan, specialkost, mat som hobby?
 • Ekonomi/administration
  Att sköta sin ekonomi och sin administration i den dagliga livsföringen. Räkningar, post, myndighetskontakter, tidsbeställningar, ärenden som apotek, bank och så vidare.
 • Hälsa/funktionsnedsättning (fysisk, psykisk och kognitiv)
  Den fysiska hälsan: Diagnos, syn och hörsel, kontinens, hjärta och kärl, rörelseapparaten (leder och muskler), neurologiska hinder m. fl. Den psykiska hälsan: Diagnos, omdöme, riskbeteenden, orienteringsförmåga, nedstämdhet, hallucinationer, initiativlöshet m. fl.
 • Kognitiva området
  Diagnos, funktioner som exempelvis perception, minne och uppmärksamhet, begåvningsnivå, kommunikationsförmåga och så vidare. Den kognitiva processen omfattar planering, problemlösning, beslutsförmåga, genomförande och utvärdering. Dokumentera uppgifter om vilka hjälpmedel individen har (t ex. rullator, hörapparat, synhjälpmedel, larm, kognitiva hjälpmedel, timer och så vidare).
 • Egenvård
  Träning, smörjning, medicinering, stödstrumpor och annat som EJ är delegerat via sjukvården. Att vårda sig mentalt. Medicinering, avslappning, taktil stimulering och så vidare. Kontakter med hälso- och sjukvården – ringa, besöka, ta emot och ge information
 • Upplevd livskvalitet
  Hur känns livet att leva? Vilka situationer skänker glädje? Finns det aktiviteter som skulle kunna stärka återhämtningen?
 • Rörelse/förflyttning
  Uppgifter om kroppens läge, förflyttning inomhus och utomhus, ta sig från plats till plats, planera sin förflyttning (ringa färdtjänst/sjukresa). Behov över dag och över årstider.
 • Kommunikation
  Här kan framgå fysisk och psykisk förmåga att ta in/tolka och sända ett budskap. Hur (på vilken nivå) kommunicerar personen, tal, skrift, tecken, kroppsspråk, naturliga reaktioner m.m. Utöver kontakter med personal även TV, radio, böcker, telefon och så vidare.
 • Personlig hygien/klädsel
  Det som rör kroppens omvårdnad som t ex tänder, hud, naglar och hår. Toalettbesök, att klä på och av sig,  den personliga stilen, handla och prova kläder. 
 • Aktiviteter/Intressen/Livsstil
  Uppgifter som kan framgå är dagliga aktiviteter, hemma och borta. Ärenden i den dagliga livsföringen som (frisör, apotek, optiker och så vidare). Intressen, nu och tidigare. Arbetsliv, utevistelse, hjälpmedel. Vad den sökande tycker om respektive inte tycker om. I denna del kan även ingå religiösa, kulturella, politiska och existentiella behov.
 • Trygghet/Säkerhet
  Är individen trygg i att vardagen fungerar? Uppgifter som kan framgå är dygnsrytm, sovvanor, daglig kontakt med annan, oro, ängslan, ensamhet, omgivningens oro. Bostadens läge och utformning. Hjälp och stöd som fås/förväntas av annan och att den enskilde faktiskt får den. Föreligger fara för den enskilde eller dennes omgivning/sammanboende? Hur är orienteringsförmågan, att hitta inne och ute? Omdömesförmågan? Fysiska förutsättningar, att ta vara på sig när något händer. Riskbeteenden, agerar personen så att säkerheten för sig själv eller andra riskeras?
 • Tidigare händelser av betydelse
  Uppgifter som hänt tidigare i livet ex dödsfall, sjukdom eller andra händelser som fortfarande påverkar individen idag tas upp.

Bedömning av behov och livssituation

Handläggaren gör en bedömning av behoven och hur de bäst ska tillgodoses.

En kort sammanfattning görs av det viktigaste som framkommit i kartläggningen. Vilka hjälpbehov har individen? Vad klarar hen själv eller med stöd av andra? Konsekvenserna för den dagliga livsföringen/möjligheten att leva ett självständigt liv.  Här kan man även ta upp behov som inte ryms inom ramen för skälig levnadsnivå.

Behov som behöver tillgodoses av socialtjänsten för att uppnå skälig levnadsnivå

Här ska de behov som den sökande har rätt till enligt SoL och enligt riktlinjerna listas och konkreta mål för varje insats formuleras. Tänk på att målen ska kunna följas upp och vara ett stöd för den personal som ska utföra insatserna.

Överlämning till utföraren och uppföljning

I överlämningen till utföraren ska det framgå vilket stöd individen är i behov av och vad målen med insatserna är. Tillsammans med individen tar utföraren fram en genomförandeplan som beskriver hur insatsen ska genomföras i praktiken. Genomförandeplanen ska följas upp med utföraren årligen och när det uppstår förändringar av individens behov.

Sammanställningen är gjord utifrån en mall för utredningar framtagen av FoU Västernorrland. Hela mallen finns att ladda ner här: https://www.fouvasternorrland.se/Filer/Rapporter/SoLgrundutredning%2028%20april%2008.pdf

Material

Socialstyrelsens bok handlägga och dokumentera
ESL – Manual och handbok steg för steg
ESL- Material att ladda ner
Resursgrupp-ACT (RACT), manual och arbetsblad
Case management, resursgrupp- och familjestöd
Det är mitt hem, Socialstyrelsens vägledning om boende och boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning

Märkning

 • Utförare: Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Individ- och familjeomsorg, Äldreomsorg
 • Yrkesroll: Kurator, Socialsekreterare | Biståndshandläggare
 • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp, Planering | Handläggning (inkl. myndighetsutövning) | Samordning
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår

Vid återkommande eller längre giltig eller ogiltig frånvaro från grundskolan eller grundsärskolan ska skolan inleda en utredning för att förstå orsakerna till frånvaron.

Kunskapsläge

Enligt en forskningsöversikt från Ifous finns orsaker till frånvaro ofta inom flera områden: i skolan, i hemmet, socialt och i sårbarhet hos eleven. En utredning bör inkludera elevens hela sammanhang och situation.

Kompetenskrav

Enligt arbetsgivarens beslut.

Sammanfattning

Vid problematisk skolfrånvaro ska skolan utreda orsaker till frånvaron. Utredningen bör ge förståelse för vilka utlösande och vidmakthållande faktorer som bidrar till frånvaron samt vilket behov av stöd som finns. Utredningen ska ligga till grund för beslut om vilka insatser som ska genomföras.

Genomförande

Problematisk skolfrånvaro beror nästan alltid på flera faktorer och de berör vanligtvis flera områden. En utredning av orsaker till frånvaro bör belysa faktorer relaterade till skola, hem, kamrater och sårbarhet hos eleven. En utredning bör kartlägga både utlösande och vidmakthållande faktorer.

För att ta reda på orsaker till frånvaro bör en utredning svara på frågorna:

 • När är eleven frånvarande?
 • Vad fyller frånvaron för funktion för eleven?
 • Finns det faktorer i skolmiljön, hemmiljön och/eller i elevens sociala sammanhang som bidrar till att utlösa eller vidmakthålla frånvaron?
 • Vilket stöd behöver elev och vårdnadshavare från skolan?
 • Behöver skolan samarbeta med andra huvudmän för att ge adekvat stöd till elev?

Ett bra samarbete mellan skolan och eleven och vårdnadshavare är en förutsättning för att skolan ska kunna genomföra en bra utredning.

Parallellt med en utredning av orsaker till skolfrånvaro kan det behöva göras andra utredningar, till exempel avseende behovet av särskilt stöd.

Vid frånvaro bör skolan även göra en utredning om huruvida det finns faktorer i lärmiljön som bidrar till att utlösa eller vidmakthålla frånvaron. Det görs genom en kartläggning av lärmiljöer som vid behov ska följas av insatser för att säkerställa tillgängliga lärmiljöer.

Vid omfattande skolfrånvaro ska man göra en orosanmälan till socialtjänsten. När en elev har omfattande skolfrånvaro är det viktigt att skolan och socialtjänsten samverkar för att ge stöd till eleven och vårdnadshavaren.

Kartlägg om eleven ofta eller alltid är frånvarande

 • i ett eller flera ämnen
 • på vissa lärares lektioner
 • när lektionerna hålls i ett visst klassrum
 • i en viss gruppkonstellation
 • vissa veckodagar
 • vissa tidpunkter på dagen
 • vid vissa situationer, exempelvis provtillfällen, presentationer
 • vid schemabrytande aktiviteter som exempelvis temadag, teaterbesök, friluftsdag, idrottsdagar, avslutning och/eller samlingar i aula.

Ofta fyller frånvaron en funktion för eleven. Genom att förstå varför eleven är frånvarande kan man ringa in vilket stöd eleven behöver. Det kan handla om att eleven har ett behov av att

 • undvika saker eller situationer som orsakar negativa känslor eller generell ångest som är förknippade med skolan
 • undvika obehagliga sociala situationer och/eller bedömningssituationer
 • väcka uppmärksamhet hos närstående
 • söka mycket belönande situationer utanför skolan.

Frånvarons funktion bör kartläggas genom samtal med elev och vårdnadshavare. Som stöd kan även strukturerade formulär användas, exempelvis SRAS-R.

En utredning bör kartlägga både utlösande och vidmakthållande faktorer i skolan, hemmet och socialt.

Skolan

Undersök om

 • skolsituationen är pedagogiskt anpassad efter elevens förmåga och eventuell funktionsnedsättning
 • eleven är utsatt för mobbning eller kränkningar
 • eleven har kamrater och är en del av ett socialt sammanhang
 • eleven får det stöd som behövs för att klara av sina studier
 • eleven har bra relationer till pedagoger och andra vuxna på skolan
 • det finns andra utlösande faktorer i skolan
 • det finns andra vidmakthållande faktorer i skolan.
Hemmet

Undersök om

 • omständigheter i hemmet gör det svårt för eleven att komma iväg till och/eller stanna kvar i skolan
 • omständigheter till och/eller från skolan medför svårigheter
 • om eleven får tillräckligt stöd från vårdnadshavare.
Socialt

Undersök om

 • eleven umgås med andra elever med frånvaroproblematik
 • eleven är en del av ett sammanhang där normbrytande beteende och kriminalitet förekommer
 • eleven har fritidsintressen som konkurrerar med skolan.

Uppföljning

Utredningens resultat används för att planera och genomföra det stöd som eleven behöver för ökad närvaro. Om insatserna inte leder till önskad effekt eller om situationen för eleven förändras, så kan en ny eller fördjupad utredning av orsaker till frånvaron behövas.

Material

Att utreda närvaroproblem i skolan, en sammanfattning av forskning och praktisk vägledning, Ifous rapportserie 2020:3 (pdf, ny flik)

Lotsens navigeringshjälp Skolkompassen, Gothia Fortbildning (pdf, ny flik)

SEP Skola – Elev – Plan, Kartläggningsmaterial som kan användas för att hitta bakomliggande orsaker till bl.a. skolfrånvaro, Ulrika Aspeflo (pdf, ny flik)

Förfrågan om frånvaro från skolan SRAS-R (barn/unga), Socca (pdf, ny flik)

Checklista - vanliga stressorer, Ett annat sätt att tänka (pdf, ny flik)

Märkning

 • Utförare: Förskola | Pedagogisk omsorg, Skola | Elevhälsa
 • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Kurator, Lärare | Förskollärare | Fritidspedagog, Barnskötare | Elevassistent | Fritidsledare, Specialpedagog, Ledning | Administration
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år)

Riskbedömningar kan genomföras för att bedöma och hantera en uppkommen situation eller för att bedöma individers risk för våldsamt beteende.

Målgrupp eller situation

Individer som bedöms ha en risk för våldsamt beteende alternativt samtliga individer som är föremål för en viss insats, där samtliga individer bedöms avseende våldsrisk.

Kunskapsläge

Strukturerad bedömning är att föredra jämfört med ostrukturerad bedömning. Resultat av strukturerade riskbedömningar är bättre än slumpen, men måste användas med stor försiktighet då evidens saknas för våldsriskbedömningar med kortare tidsperspektiv än några år.

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens bedömning. Fördjupade riskbedömningar kan göras av psykolog och specialistläkare i psykiatri.

Sammanfattning

Riskbedömningar genomförs kliniskt och kan vara ostrukturerade eller strukturerade med instrument. Det är vanligt med en kombination mellan de två metoderna. Resultat av strukturerade riskbedömningar är bättre än slumpen, men resultaten måste användas med stor försiktighet.

Bedömningar av risk för att individer kan komma att bete sig våldsamt kan göras utifrån att det aktuella beteendet observeras i en sluten psykiatrisk miljö, eller genom fördjupade utredningar där både risk- och skyddsfaktorer bedöms. Fördjupade utredningar görs framförallt av psykolog och specialistläkare i psykiatri.

Genomförande

Framförallt inom heldygnsvården finns behov av att följa situationer och beteenden som bedöms kunna leda till ytterligare våldsamma situationer. Här är fokus på den akuta situationen och insatser. Det finns god beprövad erfarenhet för användning av denna typ av riskbedömning.

I en sluten psykiatrisk miljö kan Bröset Violence Checklist (BVC) användas för att bedöma och förebygga våldsamma situationer. Varje skattning görs under en 24-timmarsperiod, som ligger till grund för eventuella insatser under följande 24-timmarsperiod. Omvårdnadspersonalen observerar om individen visar symtom som:

 • förvirring
 • retlighet
 • bullrighet
 • fysiskt hotfull
 • verbalt hotfull
 • attacker på föremål.

En undergrupp till be