Stöd till god munhälsa

Schizofreni och liknande tillstånd

Behandling och stöd

Stöd till god munhälsa

Ett stöd till förbättrad munhälsa genom information eller annat stöd till egenvård.

Sammanfattning

 • Ta upp vikten av god munhälsa för aptit och hälsa
 • Informera om att vissa läkemedel kan påverka munhälsan negativt
 • Ge allmän information om hur man kan främja en god munhälsa
 • Informera om vikten av regelbunden kontakt med tandvården (tandläkare och tandhygienist)
 • Undersök behovet och möjligheten för individen att få munhälsobedömning och tandvårdsbidrag från försäkringskassan

Genomförande

Psykisk ohälsa kan medföra svårigheter att på egen hand sköta sin munhygien och upprätthålla kontakt med tandvården. Det finns även en ökad risk för oregelbunden kost och småätande med snabba kolhydratet och sötade drycker. Dålig tandhälsa påverkar förmågan att tugga, svälja, tala och le och innebär smärtor. Dålig tandhälsa påverkar också det sociala livet och personens välbefinnande. Muntorrhet vilket är en vanlig läkemedelsbiverkan, innebär stor risk för karies. Stödet till god munhälsa utformas tillsammans med individen, som själv får berätta om sina resurser och svagheter och komma med idéer och förslag på lösningar.

Exempel på insatser som kan främja god munhälsa

 • Ställ frågor:
  • Har du träffat någon tandläkare de senaste två åren?
  • Har du besvär från munnen till exempel värk, svullnad, trasiga tänder eller fyllningar, lösa tänder, illasittande proteser, muntorrhet, sår eller blåsor?
  • Är det något du undviker att äta på grund av till exempel muntorrhet, smärta, svårigheter att tugga?

 • Informera om:
  • Att vissa läkemedel kan påverka munhälsan negativt.
  • Vikten av regelbunden kontakt med tandvården (tandläkare och tandhygienist)
  • Att det är bra för munhälsan att inte dricka sötade drycker och använda sockerfritt tuggummi eller speciella tuggtabletter då det ökar salivmängden i munnen.

 • Praktiskt stöd:
  • Ge individen anpassat stöd för att ha en regelbunden tandvårdskontakt hela livet. Det kan innebära hjälp med bokning av tid, påminnelser och/eller stöd att genomföra besök.
  • Ge information om, och vid behov stöd till inköp och användning av extra fluortillskott.
  • Erbjuda stöd för den regelbundna dagliga munvården och för att hitta rutin som passar den enskilde personen. Det kan vara att påminna men ibland även att erbjuda praktisk hjälp med tandborstning med fluortandkräm. Se även insatsen Stöd att skapa struktur i vardagen.
  • Ge personen information och hjälp till att ansöka/få de tandvårdsstöd och bidrag man kan ha rätt till från regionen och försäkringskassan.

Tandvårdsstöd och bidrag

Den som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som medför risk för att tandhälsan försämras kan få särskilt tandvårdsbidrag från Försäkringskassan. Personer med stort och omfattande behov av personlig omvårdnad har rätt till intyg om N-tandvård. Det innebär att en munhälsobedömning ska göras i bostaden utan kostnad. Mumhälsobedömningen ersätter inte undersökning hos tandvården, men man får individuellt anpassade råd om mun och tandhälsa, samt rekommendation att söka tandvård vid behov. Särskild tandvårdsstöd har tre delar: NFS

 • N-tandvård. Nödvändig tandvård och munhälsobedömning
 • F-tandvård- vid vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättning
 • S-tandvård- som led i sjukdomsbehandling under begränsad tid.

Särskilt tandvårdsstöd administreras av landstingen. Mer information om vad som gäller i det landsting som personen tillhör återfinns på landstingens hemsidor.

Märkning

 • Utförare: Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk öppenvård, Primärvård | Första linje, Somatisk heldygnsvård, Somatisk öppenvård, Tandvård, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Kommunal hälso- och sjukvård, Individ- och familjeomsorg, Äldreomsorg
 • Yrkesroll: Läkare, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Vårdbiträde, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare, Tandvårdsyrke
 • Typ av behandling/stöd: Omsorg | Omvårdnad, Hälsofrämjande insatser
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår