Gott bemötande

Gå till huvudsidan: Missbruk och beroende

Missbruk och beroende

Kommunikation och delaktighet

Gott bemötande

Gott bemötande som är respektfullt och empatiskt gör skillnad för individens återhämtning och förbättrar möjligheten till goda behandlingsresultat.

Sammanfattning

Personalens förhållningssätt kan få en avgörande betydelse för individens möjlighet till delaktighet och återhämtning. Förtroende och tillit skapar förutsättningar för bättre resultat oavsett vilken insats det handlar om.

Arbeta aktivt för att skapa en god relation till individen genom att

 • bemöta med respekt, empati och lyhördhet
 • ge adekvat information som är anpassad efter individens förutsättningar och behov
 • förmedla hopp
 • säkerställa att individens egen kompetens tas till vara.

Genomförande

Vad som upplevs som ett gott bemötande varierar, men grundläggande för goda relationer är att visa respekt och intresse för personens situation. Lyssna utan att döma och ställ hellre frågor istället för att leverera egna färdiga svar. 

Genom ett gott bemötande går det att skapa tillit och trygghet. Det handlar om att visa personlig omsorg, agera utifrån kunskap och erfarenhet, respektera individens autonomi och integritet samt inta ett professionellt och medmänskligt förhållningssätt.

Två experter möts på lika villkor – personalen är expert på det kliniska och individen är expert på sig själv. Det centrala i varje möte är att ge individens unika berättelse utrymme för att kunna lyssna och agera på den.

Ett gott bemötande är särskilt angeläget i missbruksvården eftersom bara en av fem med missbruk söker vård för missbruksproblem. Bemötandet spelar också roll för att förbättra utfallet. Det är vanligt att individer med skadligt bruk (missbruk) eller beroende har bristande självtillit och därmed är känsliga för att inte lyckas med att förändra sitt missbruksbeteende. Vissa tillstånd innebär att individen kan genomgå en beteendeförändring, vilket ställer särskilda krav på ett gott bemötande.

Ett gott bemötande kan

 • ge individen en mer individanpassad vård, stöd och behandling
 • göra individen mer delaktig
 • skapa en allians mellan personalen och individen
 • utveckla kultur- och arbetsmiljön i verksamheten
 • förbättra behandlingsresultatet.

För individer med missbruks- och beroendeproblematik innebär ett gott bemötande att i mötet med personalen bygga en relation, allians, som kan vara av avgörande betydelse för individens väg till drogfrihet.

En god allians mellan individen och behandlaren har visat sig påverka individens vilja att ta emot vård, stöd och behandling positivt. Det har också visat sig att en svag allians ökar risken för att individen ska avsluta behandlingen i förtid. 

Syftet med alliansen är att skapa en relation mellan individen och personalen. I relationen ska personalen stödja individen i arbetet att följa erbjuden vård, stöd eller behandling. Personalen ska också stödja individen i att stärka sin hälsa och ta hänsyn till hens livsmål.

Attityd

 • Acceptera individen precis som hen är och gör ingen moralisk värdering av situationen.
 • Visa medkänsla.

Verbalt förhållningssätt

 • Lyssna utan att avbryta.
 • Det är okej att ha långa pauser – ha tålamod.
 • Försök att återkommande sammanfatta vad individen har sagt så att det blir tydligt att du har förstått.
 • Sammanfatta fakta och känslor.

Kroppsspråk

 • Var uppmärksam på vad som sägs och hur det sägs.
 • Håll en bekväm ögonkontakt.
 • Sitt vid sidan om individen med en öppen kroppshållning.
 • Ge reaktion på det individen säger, t.ex. genom att nicka eller upprepa det sista hen sa.
 • Tänk på hur du står (t.ex. inte ha armarna i kors) eller sitt stilla.

Märkning

 • Utförare: Mödra- och barnhälsovård, Primärvård | Första linje, Psykiatrisk öppenvård, Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk akutvård, Somatisk öppenvård, Somatisk heldygnsvård, Somatisk akutvård, Tandvård, Kommunal hälso- och sjukvård, Individ- och familjeomsorg, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Äldreomsorg, Förskola | Pedagogisk omsorg, Skola | Elevhälsa, Familjecentral, Ungdomsmottagning, Mariamottagning
 • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Vårdbiträde, Logoped, Dietist, Fysioterapeut, Arbetsterapeut, Kurator, Psykoterapeut, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare, Lärare | Förskollärare | Fritidspedagog, Barnskötare | Elevassistent | Fritidsledare, Specialpedagog, Tandvårdsyrke, Ledning | Administration
 • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp, Planering | Handläggning (inkl. myndighetsutövning) | Samordning, Psykoedukation med eller utan övningsmoment, Anpassning | Hjälpmedel, Omsorg | Omvårdnad, Psykosociala insatser, Psykologisk behandling, Läkemedelsbehandling, Medicinteknisk behandling, Hälsofrämjande insatser, Familj- och närståendestöd, Stöd i boende | Boendestöd, Stöd för arbete och sysselsättning (inkl. rehabilitering), Ekonomiskt bistånd
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår
 • Tillstånd: Missbruk och beroende