Psykopedagogisk utbildning

Schizofreni och liknande tillstånd

Behandling och stöd

Psykopedagogisk utbildning

Utbildning för att öka kunskapen om sjukdomen och att ge strategier att handskas med vardagen.

Målgrupp eller situation

Individer som är i behov av kunskap om Schizofreni och liknande tillstånd samt råd om strategier för att hantera vardagen.

Kunskapsläge

Socialstyrelsens nationella riktlinjer (NR) anger att hälso- och sjukvården bör erbjuda psykopedagogisk utbildning till personer med schizofreni och liknande tillstånd, med eller utan anhöriga (prioritet 2).

Kompetenskrav

För psykopedagogiska utbildningsprogram finns handledarmanualer och/eller kursledarutbildningar som ger kompetens för genomförande.

Sammanfattning

Psykopedagogisk utbildning innebär en serie av utbildningstillfällen som ger information om tillståndet, om behandling och samhällets stöd samt ger strategier för att hantera vardagen. Insatsen riktas till både individ och närstående och kan ges individuellt, till familj eller till större grupper.

Genomförande

Utbildningen bör förmedlas och följas upp på ett sätt som är anpassat efter individens förutsättningar och behov. 

Psykopedagogisk utbildning syftar till att öka individens och närståendes kunskap om:

 • diagnos, orsaker och prognos
 • behandlingsalternativ och samhällets stöd
 • stress- och sårbarhetens påverkan på sjukdom och symtom
 • vad individen kan göra själv för hantera symtom och förhindra återinsjuknande
 • vad anhöriga kan ge för stöd 

Insatsen ökar möjligheten till delaktighet i beslut rörande olika typer av stöd, anpassning och behandling. Målet är ökad självständighet och känsla av egenmakt. Individ och närstående får en gemensam kunskapsgrund vilket i sin tur ökar förutsättningarna för både individ och närstående att förutse och hantera situationer och problem som är relaterade till funktionsnedsättningen.

Första insatsen

Psykopedagogisk utbildning bör erbjudas både individ och närstående i samband med besked om diagnos på schizofreni/schizofreniliknande tillstånd. Insatsen anpassas efter individens förutsättningar och behov och kan behöva upprepas över tid.

Ett nationellt framtaget material för psykopedagogisk utbildning vid psykossjukdom finns för nedladdning. Materialet innehåller 7 moduler med powerpointpresentationer, en handledningsmanual samt informationsmaterial.

Innehåll i utbildningen:

 • Vad är psykos: om psykossjukdom och vanliga symtom
 • Att leva med en psykossjukdom: stress och sårbarhet, återhämtning och självbild
 • Behandling av psykossjukdom: läkemedel, psykologisk behandling, hjälpmedel
 • Hur psykiatrin fungerar: mötet med vården, individens och närståendes delaktighet
 • Stödinsatser från kommun, socialtjänst och övrigt
 • Vad kan jag göra själv: förebygga återinsjuknande, levnadsvanor, hantera besvär
 • Att vara närstående: hur kan man ge stöd, och hur kan man själv få stöd som närstående

Utbildningen planeras efter gruppens storlek och deltagarnas förmåga och behov. Utbildningsträffarna ska vara interaktiva och ha en samtalande karaktär. Insatsen kan ges till enskilda familjer och till större grupper. Utbildningar för större grupper brukar bestå av ett antal föreläsningstillfällen med efterföljande gruppdiskussioner. Företrädesvis genomförs utbildningen med individer och närstående gemensamt.

För vissa är utbildning i grupp alltför krävande och individuella träffar är ett bättre alternativ. Delar av det psykopedagogiska utbildningsmaterialet kan användas och genomförandet anpassas efter individens förmåga och behov.

Ett komplement till Psykopedagogisk utbildning är informationsmaterial och självhjälpsmaterial i tryckt- och webbaserad form, självhjälpsguider samt forum på nätet.

Uppföljning

Andel personer som har fått psykopedagogiska insatser och/eller familjeinterventioner. Följs via KVÅ-koder.

Psykopedagogisk behandling DU023

Information och undervisning riktad till patient GB009

Information och undervisning riktad till närstående GB010

Personcentrerad patient- och närståendeutbildning GB019

Material

Patient- och närståendeutbildning psykos, Nationellt programområde (NPO) psykisk hälsa och Nationella arbetsgruppen schizofreni (NAG schizofreni)

Märkning

 • Utförare: Psykiatrisk öppenvård, Psykiatrisk heldygnsvård, Kommunal hälso- och sjukvård
 • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Fysioterapeut, Arbetsterapeut, Kurator, Psykoterapeut
 • Typ av behandling/stöd: Psykoedukation med eller utan övningsmoment, Familj- och närståendestöd
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår
 • Tillstånd: Schizofreni och liknande tillstånd