Årsuppföljning

Schizofreni och liknande tillstånd

Uppföljning på individnivå

Årsuppföljning

Uppföljning av aktuella behandling och stödinsatser, av individens hälsa och livssituation och tillsammans med patienten planering av fortsatta insatser utifrån behov.

Målgrupp eller situation

Individer med schizofreni eller liknande tillstånd som har haft kontakt med hälso- och sjukvård under det senaste året.

Kunskapsläge

En plan för uppföljning ska ingå i individens vårdplan enligt hälso- och sjukvårdslagen. Uppföljning är väsentligt för att bedöma om de insatser som ges har avsedd effekt

Kompetenskrav

En vård- och stödsamordnare, case manager eller personal med liknande funktion ansvarar ofta för bokning och vissa delar av årsuppföljningen men läkare och andra yrkeskategorier gör andra delar.

Sammanfattning

Systematisk uppföljning av insatser och av sjukdomens utveckling ska göras kontinuerligt tillsammans med individ och närstående för att kunna justera behandling och stöd vid behov. Schizofreni och liknande tillstånd medför ofta behov av varaktigt stöd, men hur omfattande och intensiva insatser som behövs kan variera över tid.

En mer omfattande uppföljning ska göras årligen. Den görs för att 

 • få en helhetsbild av individens situation
 • efterhöra individens önskemål och förhoppningar om framtiden
 • identifiera eventuella läkemedelsbiverkningar och samsjuklighet
 • säkerställa att individen har tillräckliga insatser för bästa möjliga funktion och minsta möjliga symtom
 • säkerställa att insatser som inte ger önskvärd effekt avslutas eller justeras,  att lämpliga insatser planeras och att fungerande insatser fortsätter. 

Den årliga uppföljningen kan fånga upp individer som själva inte tar kontakt med vård och socialtjänst vid förvärrade eller nytillkomna symtom, läkemedelsbiverkningar, fysisk ohälsa, suicidrisk och ökat behov av stöd. Uppföljningen bör göras i samverkan med socialtjänst och andra verksamheter.

Genomförande

En årsuppföljning innehåller:

 • samtal om aktuell situation och insatser med personens egen och om möjligt närståendes bild av behandlingens effekter och önskemål om förändring
 • strukturerade skattningar och bedömningar med standardiserade formulär 
 • bedömning av risk för suicid och våld
 • läkemedelsgenomgång
 • fysisk hälsokontroll (hälsosamtal, somatisk undersökning och provtagning, screening för att identifiera fysisk ohälsa och sjukdom)
 • uppföljning av vårdplan/ SIP och samordning med socialtjänsten

Fråga individ och närstående hur de upplever mående och situation. Hur upplever de sin möjlighet att delta aktivt i samhället med relationer och sysselsättning? Låt individen själv beskriva sina problem, behov och önskemål. En fråga att ställa kan vara “Vad är ditt största problem just nu?” 

I manualer för case management/vård- och stödsamordning finns flera verktyg (arbetsblad) för strukturerad uppföljning, till exempel skattning av

 • tillfredsställelse med vård och stöd (Con-Sat)
 • problemområden
 • upplevd livskvalitet
 • upplevda psykiska besvär
 • närståendes situation.
Aktuella insatser

Gå igenom aktuella insatser tillsammans med individ och närstående:

 • vilka insatser individen har fått under året 
 • har insatserna varit tillräckliga 
 • hur individen upplever att insatserna fungerar
 • antal vårdtillfällen i psykiatrisk slutenvård och om hen vårdats enligt tvång (LPT)
 • om individen har fått tvångsåtgärder
 • om individen och närstående är involverade i aktuella planer.

Strukturerade skattningar med standardiserade formulär minskar risken för att information missas och kan användas som komplement. För en del är det lättare att vara öppen i formulär än i samtal. Generellt är standardiserade formulär dock förenade med brister i specificitet och sensitivitet (falskt positiva respektive falskt negativa resultat). 

Livskvalitet 
Sjukdomens svårighetsgrad
Symtom
 • GAF-symtom 
 • CRDPSS – symtomdimensioner vid psykos 
 • RS-S  – SCI-SR - Structured Clinical Interview for Symptoms of Remission (ibland kallad PANSS remission)
Funktion
Alkohol och droger
Övriga tillstånd
 • MINI – diagnostisk intervju

Förekomst av depression är vanligt och riskerar att tolkas som en del av psykossjukdomen eller läkemedelsbiverkningar och därför missas. Vid misstanke gör en strukturerad bedömning av depressionssymtom.

Schizofreni och liknande tillstånd medför en ökad risk för suicidförsök och fullbordat suicid. En strukturerad klinisk bedömning av suicidrisk ska göras regelbundet, i samband med årsuppföljning och vid behov.

Risken är högst i samband med förstagångs- och återinsjuknande. Utlösande faktorer kan då vara paranoida vanföreställningar och imperativ rösthallucinos. 

För långtidssjuka kan hopplöshet, ensamhet och utanförskap vara utlösande faktorer. Skadligt bruk eller beroende, depression, dålig följsamhet till behandling, agitation och motorisk oro är viktiga riskfaktorer.

Bedömningar av risk för våld kan göras utifrån att det aktuella beteendet observeras.

En årlig genomgång av de läkemedel individen använder görs för att optimera effekterna, minska biverkningar och undvika negativa läkemedelsinteraktioner. Den ska göras av läkare tillsammans med individen och  eventuellt närstående. Om det gäller barn och ungdom ska vårdnadshavare också delta. 

Läkemedelsgenomgången innefattar

 • kartläggning av vilka läkemedel individen är ordinerad; på vilka indikationer, styrka och dosering.  
 • att gå igenom om individen använder ordinerade läkemedel 
 • frågor om vilka övriga läkemedel (inklusive receptfria läkemedel och kosttillskott) som individen använder
 • kontroll av att läkemedelslistan är korrekt
 • undersökning och bedömning av om individen behöver mer information och/eller stöd för läkemedelsanvändning, se antipsykotisk läkemedelsbehandling
 • uppföljning av antipsykotisk läkemedelsbehandling som innefattar fysisk undersökning och provtagning, uppföljning och utvärdering av effekt och biverkningar
 • bedömning om läkemedelsbehandlingen är ändamålsenlig och säker utifrån uppföljningens resultat
 • ställningstagande om läkemedlets lämplighet avseende ålder, diagnos, organfunktion, andra läkemedel
 • ställningstagande till eventuella ändringar i läkemedelsbehandling
 • anpassad information och överlämning av aktuell läkemedelslista till individ och närstående
 • planering av nästa uppföljning (när, var och hur). 

Om individen inte kan lämna uppgifterna själv bör de om möjligt inhämtas från närstående.

Om uppföljningen visar att omfattande symtom eller funktionsnedsättning kvarstår eller har förvärrats sedan den senaste genomgången. Till exempel med med ihållande svårigheter i att ta hand om sin egen hälsa, sina relationer, sköta sitt arbete, sina studier eller annan sysselsättning Då bör man ta ställning till om något av nedanstående aspekter har förändrats:

 • samtidig psykiatrisk eller somatisk sjukdom
 • kognitiva svårigheter
 • exekutiva svårigheter 
 • behov av insatser och stöd i vardagen 
 • behov av insatser och stöd i arbete eller studie
 • behov av insatser och stöd för meningsfull sysselsättning och social gemenskap
 • effekt av antipsykotisk läkemedelsbehandling
 • skadligt bruk eller beroende
 • behov av individanpassade insatser

Undersök tillsammans med individ och närstående vilka insatser som skulle kunna vara lämpliga att pröva och hur de ska följas upp.

Kontinuerlig uppföljning ska göras enligt vårdplan. Samordning med eventuella insatser i primärvård eller somatisk specialistvård

Årsuppföljningen ska också samordnas med socialtjänsten och deras uppföljning av insatser på individnivå. Samordning och samverkan är central och man behöver stämma av vilka insatser individen har från hälso-och sjukvården respektive socialtjänsten.

Om individen har insatser från flera verksamheter och de behöver samordnas bör uppföljning göras genom en samordnad individuell plan, SIP.

Material

Systematisk uppföljning, Kunskapsguiden

WHODAS manual – mätning av hälsa och funktionshinder, Socialstyrelsen (pdf, ny flik)

Läkemedelsgenomgångar, Vårdhandboken

Checklista för läkemedelsgenomgång, Janusinfo, Region Stockholm (pdf, ny flik)

Märkning

 • Utförare: Mödra- och barnhälsovård, Primärvård | Första linje, Psykiatrisk öppenvård, Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk akutvård, Somatisk öppenvård, Somatisk heldygnsvård, Somatisk akutvård, Tandvård, Kommunal hälso- och sjukvård, Individ- och familjeomsorg, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Äldreomsorg
 • Tillstånd: Schizofreni och liknande tillstånd