Psykopedagogiska behandlingsprogram

Schizofreni och liknande tillstånd

Behandling och stöd

Psykopedagogiska behandlingsprogram

Strukturerade manualbaserade program där individer utifrån sina egna mål får kunskap, tränar färdigheter och får stöd.

Målgrupp eller situation

Individer som är i behov av stöd för att hantera vardagliga sociala aktiviteter och relationer.

Kunskapsläge

Socialstyrelsens nationella riktlinjer anger att hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda psykopedagogiska behandlingsprogram till personer med schizofreni och liknande tillstånd med svårigheter att klara av vardagliga aktiviteter eller det sociala samspelet med andra (prioritet 1).

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens bedömning.

Sammanfattning

Psykopedagogiska behandlingsprogram kan genomföras i grupp eller enskilt och pågår ofta under en längre tid. Behandlingsprogrammen är manualbaserade och är utformat så att det kan anpassas efter deltagarnas olika förmågor och behov. Syftet är att ge individen förmåga att fatta egna informerade beslut rörande sin behandling och sitt behov av stöd.

Vanligt är att ett psykopedagogiskt behandlingsprogram innehåller:

 • Psykopedagogisk utbildning
 • Social färdighetsträning
 • Återfallsprevention

Genomförande

Den sociala färdighetsträningen syftar till att öka individens sociala förmåga och delaktighet i samhället. Med hjälp av rollspel tränar deltagarna sig i att hantera sociala situationer som de själva upplever är svåra. Ett psykopedagogiskt behandlingsprogram har som mål att öka den egna förmågan och utbytet av att umgås med andra, ge större möjligheter att leva ett självständigt liv, bli mer kunnig om egna psykologiska reaktioner, minska kvarstående symtom och att förbättra samarbetet med vården.Exempel på psykopedagogiska behandlingsprogram med social färdighetsträning, psykopedagogisk utbildning och återfallsprevention är IMR (Illness management and recovery) och ESL (Ett självständigt liv).

Illness Management and recovery är ett strukturerat behandlingsprogram där individen får hjälp att sätta upp återhämtningsmål för ett mer meningsfullt liv. Genom att arbeta med delmål blir målen mer hanterbara för individen. Behandlingen genomförs i grupp och omfattar mellan 40 och 50 träffar. Programmet genomförs med hjälp av en en manual som omfattar 11 moduler som består av 4–5 träffar vardera. Modulerna heter

 • använda mediciner effektivt
 • hantera problem och symtom
 • hälsosam livsstil
 • ta fram en plan för att fortsätta må bra
 • få den vård man behöver från sjukvårdssystemet
 • återhämtningsstrategier 
 • praktiska fakta om psykisk sjukdom 
 • praktiska fakta om beroende av alkohol och narkotika 
 • stress- och sårbarhetsmodellen
 • hantera stress
 • bygga upp socialt stöd.

Träffarna tar ungefär en timme och individerna ses en eller två gånger i veckan. Under träffarna och genom hemuppgifter arbetar individerna kontinuerligt mot sina återhämtningsmål. När behandlingen ges för grupper hålls den av utbildad personal.

Ett självständigt liv, ESL, är en psykopedagogisk behandlingsmodell som ger individen redskap att hantera olika livssituationer genom större självständighet i vardagen. ESL-manualerna kan användas i olika sammanhang som psykiatrisk vård, i särskilt boende, i hemmet eller inom aktivitetsverksamhet av olika slag.

ESL kan användas både individuellt och i mindre grupper, men anpassas alltid utifrån individens specifika förutsättningar och behov. För barn och ungdom bör anpassning göras till arbete med familjen.

ESL enligt manualen Steg för steg som är anpassad efter svenska förhållande genomförs i studiecirkelform där man arbetar med moduler som tar upp olika teman.

Teman i ESL

Varje tema som tas upp från manualen ägnas flera träffar. Varje tema görs så personligt relevant för individen som möjligt.

Exempel på teman:

 • vardagssamtal och social kompetensaktivering
 • medicinering
 • ekonomi
 • att höra röster
 • återfallsprevention inklusive tidiga tecken.

ESL-programmet har inbyggda mål som är utformade för att passa de flesta:

 • minskad risk för återfall och inläggning på sjukhus
 • ett fungerande personligt stöd
 • fungerande dagligt liv
 • färre symtom och mindre rädsla
 • bättre kontakter med andra
 • bättre problemlösning vid dagliga svårigheter
 • bättre koncentration och mindre tankestörningar
 • rikare fritid
 • meningsfull sysselsättning.

Deltagarna formulerar också egna individuella mål.

ESL-handledaren kompenserar för eventuella kognitiva svårigheter genom att ofta repetera, sammanfatta och återkoppla.

Uppföljning

Via dokumentation i individens journal.

Märkning

 • Utförare: Psykiatrisk öppenvård, Psykiatrisk heldygnsvård, Individ- och familjeomsorg, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri
 • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Vårdbiträde, Fysioterapeut, Arbetsterapeut, Kurator, Psykoterapeut, Socialsekreterare | Biståndshandläggare
 • Typ av behandling/stöd: Psykoedukation med eller utan övningsmoment
 • Åldersgrupp: Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår