Utredning av fysisk och psykomotorisk funktion samt rörelsekvalitet

Schizofreni och liknande tillstånd

Kartläggning och utredning

Utredning av fysisk och psykomotorisk funktion samt rörelsekvalitet

Utredning och bedömning av fysisk och psykomotorisk funktion samt rörelsekvalitet.

Målgrupp eller situation

Individer där det finns misstanke om behov av insatser relaterat till fysisk funktion. Individer med olika former av psykomotoriska svårigheter och/eller rörelserädsla. Individer vars fysiska funktion är påtagligt försämrad och vars komplexa problematik antas påverka möjligheten att delta i fysisk aktivitet och rörelsebehandling. Till exempel individer med kroppslig samsjuklighet, svåra och omfattande psykiska symtom och funktionsnedsättningar.

Kunskapsläge

Insatsen bedöms vara förenlig med god vård/stöd utifrån en sammanvägning av flera kunskapskällor.

Kompetenskrav

Legitimerad fysioterapeut.

Sammanfattning

Utredning och bedömning av fysisk och psykomotorisk funktion består av olika delar. Genom användning av standardiserade och evidensbaserade bedömningsinstrument kartläggs och bedöms olika funktioner:

 • Ledrörlighet
 • Muskelfunktion och muskelspänningar
 • Handstyrka/finmotorik
 • Hållning
 • Balans, koordination och andning
 • Neurologstatus
 • Rörelsekvalitet/rörelsemönster vid gång
 • Gånghastighet
 • Kroppsupplevelse
 • Medveten närvaro
 • Rörelseavvikelser till följd av neurologisk funktion
 • Copingstrategier och tilltro till den egna förmågan (self-efficacy)
 • Olika former av trötthet
 • Upplevelse av smärta 

Genomförande

Utredningen och bedömningens innehåll anpassas efter individens förutsättningar och behov.

Att undersöka individens fysik innebär att bedöma:

 • Hållning
 • Ledrörlighet i extremiteter och/eller ryggraden
 • Muskelfunktion vad gäller styrka, längd och spänningar
 • Nervstatus som reflexer och känsel
 • Balans och koordination

Standardiserad led- och muskelfunktionstester ingår i fysioterapiutbildningen och är ett sätt att systematisk undersöka led- och muskelfunktion. Påtagliga avvikelser påverkar individens förmåga att vara fysiskt aktiv och medför stor risk för skada och fel/överbelastning.

Konditionstester i form av:

 • Åstrands submaximala cykelergonomitest samt dess vidareutveckling EKBLOM-BAK test
 • Six minutes walking test, 6MWT

Body Awareness Scale-Mowement Quality and Experience - BAS MQ-E är ett bedömningsinstrument av kroppsjagsfunktionerna; stabilitet i funktion, koordination och andning samt relaterade och närvaro. Testet består av tre delar, ett rörelsetest med 21 moment, ett självskattningsformulär över kroppen och kroppsupplevelse samt en kvalitativ intervju över individens egen upplevelse av rörelser. BAS MQ-E bygger på ICF (International classification of functioning) och mäter därmed struktur/funktion, aktivitet och delaktighet. Testet ger en god överblick av individens förutsättningar för att delta i fysisk aktivitet och träning.

Multidimensional Fatigue Scale, MFI-20 är ett självskattningsinstrument som ger en överblick över 5 olika former av trötthet; 

 • generell trötthet 
 • fysisk trötthet
 • mental trötthet 
 • minskad motivation
 • minskad aktivitet.

Mjuka neurologiska tecken, NES-13, är ett neurologiskt test av subtila neurologiska avvikelser som mäter motorisk kontroll, motorisk sekvensering, sensorisk integration, ögonrörelse samt förekomst av tidiga reflexer.

Tilltro till egen förmåga (Self-Efficacy) är ett självskattningsformulär som mäter individens tilltro till att själv klara av en handling i en särskild situation. Skattningar som kan användas är ASES samt GSE-10.

Uppföljning

Via dokumentation i individens journal och vårdplan.

Märkning

 • Utförare: Psykiatrisk öppenvård, Psykiatrisk heldygnsvård, Somatisk öppenvård, Somatisk heldygnsvård
 • Yrkesroll: Fysioterapeut
 • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp, Hälsofrämjande insatser
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår