Information till individ och närstående/anhöriga

Schizofreni och liknande tillstånd

Kommunikation och delaktighet

Information till individ och närstående/anhöriga

Informationen ska vara anpassat efter individens förutsättningar och behov och kommuniceras på ett så tydligt sätt som möjligt.

Målgrupp eller situation

Individer som får insatser från socialtjänsten och/eller hälso- och sjukvården.

Kunskapsläge

Att vara delaktig i sin vård och i beslut om insatser är en rättighet reglerad i hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen, patientlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens bedömning. 

Sammanfattning

Individen ska få tillräcklig information för att kunna ta ställning till den vård och omsorg hen får, vara delaktig i beslut och ta tillvara sina intressen.

Individen har, oberoende av sitt tillstånd, funktionsnedsättning eller språksvårighet laglig rätt att få sådan information och att få den anpassad efter sina individuella förutsättningar.

Genomförande

Informationen som ges ska förse individen med den kunskap som behövs för att kunna ta ställning, vara delaktig och ta tillvara sina intressen. Delaktigheten rör såväl val av behandling och insatser som delaktighet i genomförandet av dessa. Individen har, oberoende tillstånd, funktionsnedsättning eller språksvårighet laglig rätt att få information och att få den anpassad efter sina individuella förutsättningar. 

Individen har rätt att få kunskap om:

 • Sitt hälsotillstånd
 • Vilka behandlingar, hjälpmedel och stödinsatser som finns
 • Vad som praktisk kommer att göras, när det ska göras och vad individen kan förvänta sig av vem
 • Vad insatsen ska leda till för individen
 • Vad som förväntas av individen själv under tiden som insatsen ges
 • Möjliga effekter av insatsen, både negativa och positiva

Individens tillstånd kan innebära att hens förmåga att ta till sig, komma ihåg och bearbeta information är begränsad. Svårigheterna kan vara olika stora i olika perioder, och kan variera från ett möte till ett annat. Som stöd kan den här checklistan användas: 

 • Fråga vad individen/anhöriga vet innan du ger information
 • Ge lite information i taget och komplettera gärna med bilder
 • Sammanfatta ofta och repetera
 • Ge gärna skriftlig information och/eller hänvisa till webbsidor, böcker, filmer
 • Sortera bort onödig information och uttala det underförstådda
 • Undvik ”småprat” och håll fokus på det som informationen gäller
 • Ge informationen på enkel svenska eller på annat språk för de som inte har svenska som sitt förstaspråk. Skriftlig information ska helst vara i Klartext eller Lättläst
 • Var uppmärksam på hur informationen tas emot och förstås. Ställ gärna frågor efter mötet och vid nästkommande möte
 • Be individen återberätta given information
 • Följ upp och ge vid behov ytterligare information eller samma information igen

Individer med nedsatt kognitiv funktion kan ha en god verbal förmåga men ändå ha svårigheter med att tolka och komma ihåg information. Individer med otillräckliga kunskaper i svenska kan behöva tolk. Individers kulturella bakgrund kan påverka uttryck, upplevelse och uppfattning av psykisk sjukdom. För att öka förutsättningarna för förståelse kan den muntliga informationen behöva kompletteras med:

 • Kognitivt stöd
  Trots en god verbal förmåga kan individen ha svårt att tolka och komma ihåg information. Det kan underlätta med
  • sammanfattande skriftlig information
  • påminnelser, som t.ex. sms eller larm i mobilen
  • bilder
 • Språkligt stöd
  För individer som inte har goda kunskaper i svenska kan informationen behöva
  • översättas
  • skrivas om till lättläst svenska 
  • förmedlas med hjälp av tolk
 • Transkulturell anpassning
  Var uppmärksam på att hur psykiatriska tillstånd upplevs och uttrycks av den enskilda individen och uppfattas av behandlare kan påverkas av kulturella och kontextuella faktorer. Information till individer och närstående bör ges med detta i beaktande. Att efterfråga individens syn på sitt psykiska tillstånd och anpassa information utifrån det kan underlätta förståelse och hågkomst
 • Informationsbroschyrer och webbsidor
  Informationsbroschyrer och hänvisning till webbsidor ger individen möjlighet att ta in information i sin egen takt.

För att kunna lämna ut sekretessbelagda uppgifter till närstående krävs samtycke från individen. Samtycket ska inhämtas av den som ansvarar för vården och det ska dokumenteras i journalen. Sekretessen gäller även sådant som individ och närstående har berättat för personalen. Men sekretess är inte ett hinder för att samarbeta med närstående, personal inom vård- och omsorg kan alltid träffa närstående och ge allmän information och individuellt stöd utan att lämna ut uppgifter om individen.

För minderåriga finns ingen bestämd åldersgräns när föräldrarnas möjligheter att råda över sekretesskyddade uppgifter minskar utan hänsyn måste tas till det enskilda barnets ålder, mognad och utveckling i övrigt.

Märkning

 • Utförare: Mödra- och barnhälsovård, Primärvård | Första linje, Psykiatrisk öppenvård, Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk akutvård, Somatisk öppenvård, Somatisk heldygnsvård, Somatisk akutvård, Tandvård, Kommunal hälso- och sjukvård, Individ- och familjeomsorg, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Äldreomsorg, Förskola | Pedagogisk omsorg, Skola | Elevhälsa, Familjecentral, Ungdomsmottagning, Mariamottagning
 • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Vårdbiträde, Logoped, Dietist, Fysioterapeut, Arbetsterapeut, Kurator, Psykoterapeut, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare, Lärare | Förskollärare | Fritidspedagog, Barnskötare | Elevassistent | Fritidsledare, Specialpedagog, Tandvårdsyrke
 • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp, Planering | Handläggning (inkl. myndighetsutövning) | Samordning, Psykoedukation med eller utan övningsmoment, Anpassning | Hjälpmedel, Omsorg | Omvårdnad, Psykosociala insatser, Psykologisk behandling, Läkemedelsbehandling, Medicinteknisk behandling, Hälsofrämjande insatser, Familj- och närståendestöd, Stöd i boende | Boendestöd, Stöd för arbete och sysselsättning (inkl. rehabilitering), Ekonomiskt bistånd
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår