Ett självständigt liv, ESL

Schizofreni och liknande tillstånd

Behandling och stöd

Ett självständigt liv, ESL

Psykopedagogisk behandlingsmodell som ger individen redskap att hantera olika livssituationer genom större självständighet i vardagen.

Målgrupp eller situation

Individer som är i behov av stöd för att kunna hantera vardagliga aktiviteter och/eller socialt samspel med andra.

Kunskapsläge

Socialstyrelsens nationella riktlinjer (NR) anger att hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda psykopedagogiska behandlingsprogram (t.ex. Ett självständigt liv, ESL) till individer med schizofreni och liknande tillstånd som har svårt att klara av vardagliga aktiviteter eller socialt samspel med andra (prioritet 1).

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens beslut.

Sammanfattning

Ett självständigt liv, ESL, är en behandlingsmodell som som bygger på en kombination av motiverande, pedagogiska och inlärningspsykologiska strategier. Man arbetar med ESL enligt en manual. ESL-manualerna kan användas i olika sammanhang som psykiatrisk vård, i särskilt boende, i hemmet eller inom aktivitetsverksamhet av olika slag.

ESL kan användas både individuellt och i mindre grupper, men anpassas alltid utifrån individens specifika förutsättningar och behov. För barn och ungdom bör anpassning göras till arbete med familjen.

Genomförande

Insatsen ESL kan vara ett strukturerat sätt att arbeta med att bryta social isolering, hantera vardagliga problem och strukturera vardagen. Insatsen kan även vara en del i att förebygga återinsjuknanden och hantera försämring och kan vara ett komplement till medicinering och annan behandling. ESL kan användas för att uppnå mål i till exempel en genomförandeplan eller samordnad individuell plan, SIP.

ESL enligt manualen Steg för steg som är anpassad efter svenska förhållande genomförs i studiecirkelform där man arbetar med moduler som tar upp olika teman.


Varje tema som tas upp från manualen ägnas flera träffar. Varje tema görs så personligt relevant för individen som möjligt.
Exempel på teman:

 • vardagssamtal och social kompetensaktivering
 • medicinering
 • ekonomi
 • att höra röster
 • återfallsprevention inklusive tidiga tecken.

De åtta centrala moment som finns med i de olika ESL-manualerna är:

 • normalisering
 • målformulering eller motivationsstöd
 • kunskap
 • problemlösning
 • rollspelsövningar
 • planering
 • generalisering
 • hemuppgifter.

Momenten tränas många gånger. Individens egen aktivitet betonas i allt arbete och man uppmuntrar varje ansträngning och framsteg.

ESL-programmet har inbyggda mål som är utformade för att passa de flesta:

 • minskad risk för återfall och inläggning på sjukhus
 • ett fungerande personligt stöd
 • fungerande dagligt liv
 • färre symtom och mindre rädsla
 • bättre kontakter med andra
 • bättre problemlösning vid dagliga svårigheter
 • bättre koncentration och mindre tankestörningar
 • rikare fritid
 • meningsfull sysselsättning.

Deltagarna formulerar också egna individuella mål.

Sessionerna kan variera i längd från tio minuter till en timme, beroende på individens koncentration och ork. Gruppträffar som omfattar två halvtimmespass med en paus emellan fungerar vanligen bra.

ESL-handledaren kompenserar för eventuella kognitiva svårigheter genom att ofta repetera, sammanfatta och återkoppla.

Uppföljning

Efter en ESL-kurs bör man återföra vad som uppnåtts till den personal i hälso- och sjukvården och/eller i socialtjänsten som är fortsatt stöd för individen.

De färdigheter och kunskaper som uppnåtts behöver hållas aktuella genom att integrera repetition av kunskaper, tidiga varningstecken, problemlösningsmetodik och sociala övningar i vardagen. Även närstående behöver hålla de nya kunskaperna och färdigheterna aktuella.

Märkning

 • Utförare: Psykiatrisk öppenvård, Psykiatrisk heldygnsvård, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri
 • Yrkesroll: Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Vårdbiträde, Dietist, Arbetsterapeut, Kurator, Psykoterapeut, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare
 • Typ av behandling/stöd: Anpassning | Hjälpmedel, Psykosociala insatser
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår