Daglig aktivitet utanför hemmet

Schizofreni och liknande tillstånd

Behandling och stöd

Daglig aktivitet utanför hemmet

Insatsen ges till individer som för tillfället inte kan eller vill arbeta eller studera, för att öka livskvaliteten och skapa struktur i vardagen.

Målgrupp eller situation

Individer som för tillfället inte vill eller kan arbeta eller studera och är i behov av sysselsättningsstöd.

Kunskapsläge

Socialstyrelsens nationella riktlinjer (NR) anger att socialtjänsten bör erbjuda anpassad daglig sysselsättning till individer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd samt ingen eller svag arbetsmarknadsanknytning (prioritet 3).

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens beslut.

Sammanfattning

Daglig aktivitet innebär att få möjlighet till social samvaro, utan prestationskrav. Tillsammans med individen undersöker man vilka aktiviteter utanför hemmet som finns tillgängliga och som kan vara aktuella. I insatsen ingår också att stödja individen i att etablera och bibehålla den eller de aktiviteterna som valts.

Genomförande

För en meningsfull vardag är en sysselsättning ofta nödvändig. Syftet med stödet till sysselsättning är att öka individens livskvalitet och bidra till återhämtning. Målet är inte alltid att personen ska komma ut på arbetsmarknaden, men kan på sikt ge större möjlighet till ett arbete.
Stödet till sysselsättning kan behöva anpassas om individens tillstånd förändras.

En individ bör ges möjlighet att pendla mellan kravlös social samvaro, meningsfull sysselsättning, och stöd till arbete eller studier.
Sysselsättningar, social samvaro och aktiviteter som kommuner eller andra aktörer kan erbjuda kan vara till exempel:

 • färdighetsträning
 • motiverande stöd
 • kurs genom ett studieförbund
 • volontärverksamhet
 • Aktivitetshus
 • Fontänhus
 • praktik hos en arbetsgivare

Läs mer om Individanpassat stöd till arbete enligt IPS.

 

Uppföljning

Insatsen följs upp kontinuerligt tillsammans med individen på samma sätt som andra behovsprövade insatser beviljade av socialtjänsten.

Märkning

 • Utförare: Individ- och familjeomsorg, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Äldreomsorg
 • Yrkesroll: Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare
 • Typ av behandling/stöd: Planering | Handläggning (inkl. myndighetsutövning) | Samordning, Psykosociala insatser, Stöd i boende | Boendestöd, Stöd för arbete och sysselsättning (inkl. rehabilitering)
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår