Illness Management and Recovery, IMR

Schizofreni och liknande tillstånd

Behandling och stöd

Illness Management and Recovery, IMR

Utbilda, träna färdigheter och stödja individer med svår problematik enligt det strukturerade manualbaserade programmet, IMR.

Målgrupp eller situation

Individer med svår problematik, som är i behov av stöd för att hantera sitt tillstånd och få en fungerande vardag. Modellen utgår från individens egna mål. 

Kunskapsläge

Socialstyrelsens nationella riktlinjer (NR) anger att hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda psykopedagogiska behandlingsprogram (t.ex. IMR och ESL) till individer med schizofreni och liknande tillstånd med svårigheter att klara av vardagliga aktiviteter eller det sociala samspelet med andra (prioritet 1).

Kompetenskrav

Den som leder IMR bör ha erfarenhet av att arbeta tillsammans med individer med svår psykisk sjukdom. Gruppledaren kan vara mentalskötare, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, kurator, psykolog eller läkare.

Sammanfattning

Illness Management and recovery är ett strukturerat behandlingsprogram där individen får hjälp att sätta upp återhämtningsmål för ett mer meningsfullt liv. Genom att arbeta med delmål blir målen mer hanterbara för individen. Behandlingen genomförs i grupp och omfattar mellan 40 och 50 träffar.

Genomförande

I IMR-programmet får individen stöd att formulera egna mål som känns meningsfulla. Målen ska vara valda av individen själv och utgår från hens egen definition av återhämtning. Det kan till exempel handla om att kunna leva ett mer socialt liv eller att få ett arbete. Därefter arbetar man enskilt eller i grupp för att öka möjligheterna att nå målen. När individen själv valt mål som är meningsfulla, tydliga och konkreta, blir det lättare att ta itu med det som krävs för att nå dem. Individens återhämtningsmål sätts upp och bryts ner i mer hanterbara steg.

Utbildning om sjukdomen och dess behandling

Individerna får grundläggande information om sin sjukdom och olika behandlingsalternativ. På så sätt får individen förutsättningar för att kunna fatta välgrundade beslut om sin behandling. Detta är en insats som ges av hälso- och sjukvården.

Strategier för att bättre kunna medverka i behandlingen

Genom kommunikationsträning övar individerna på det de vill kommunicera till exempelvis sin läkare. Även olika strategier för att komma ihåg att ta sin medicin lärs ut. Det kan till exempel handla om att fästa medicinen med ett gummiband vid tandborsten om man tar sin medicin på kvällen. Det innebär också att identifiera andra behandlingsalternativ eller insatser som kan hjälpa individen att uppnå sina återhämtningsmål, till exempel psykoterapi, arbetsträning eller nätverksarbete.

Planering för att förebygga återfall

Individerna lär sig att identifiera situationer som tidigare har triggat återfall och att känna igen tidiga varningstecken på återfall. En plan arbetas fram för att undvika återfall genom att snabbt agera på tidiga varningstecken. Närstående spelar ofta en viktig roll i planen, därför uppmuntras individen att dela planen i sitt sociala nätverk. 

Strategier för att hantera stress och kvarstående symtom

Strategierna kan handla om att hantera hallucinationer, nedstämdhet, ångest och stress på ett bättre sätt. För att klara svåra situationer bättre uppmanas individen att hitta flera strategier för att hantera ett problem. 

Social färdighetsträning

Genom teorier, rollspel och feedback tränas sociala färdigheter. När individens sociala färdigheter blir bättre stärks de sociala relationerna och därmed individens sociala stöd. Det kan minska stress och därmed skydda individen från återfall. De flesta tycker också att livet blir lättare och roligare när man kan dela det med andra.

Programmet genomförs med hjälp av en en manual som omfattar 11 moduler som består av 4–5 träffar vardera. Modulerna heter

 • använda mediciner effektivt
 • hantera problem och symtom
 • hälsosam livsstil
 • ta fram en plan för att fortsätta må bra
 • få den vård man behöver från sjukvårdssystemet
 • återhämtningsstrategier 
 • praktiska fakta om psykisk sjukdom 
 • praktiska fakta om beroende av alkohol och narkotika 
 • stress- och sårbarhetsmodellen
 • hantera stress
 • bygga upp socialt stöd.

Träffarna tar ungefär en timme och individerna ses en eller två gånger i veckan. Under träffarna och genom hemuppgifter arbetar individerna kontinuerligt mot sina återhämtningsmål. När behandlingen ges för grupper hålls den av utbildad personal.

Gruppledaren har stöd av en manual där träffarna beskrivs steg för steg. I manualen finns också undervisningsstrategier och förslag på hemuppgifter. Vid varje träff får individerna ett undervisningsmaterial med information, frågeställningar, övningar och strategier som kan hjälpa dem att nå sina mål. Programmet anpassas till varje individs unika behov och förutsättningar. Gruppledaren ska även ha tillgång till handledning mellan träffarna.

Uppföljning

Uppföljningen anpassas till varje individs unika behov och förutsättningar. De mål som sätts upp med behandlingen är individuella och de följs upp kontinuerligt under behandlingen. Insatsen riktar sig till individer med svår problematik och innan behandlingens avslut bör det finnas en planering för vad som händer efter behandlingen.

Märkning

 • Utförare: Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk öppenvård, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri
 • Yrkesroll: Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Kurator, Psykoterapeut, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare
 • Typ av behandling/stöd: Psykoedukation med eller utan övningsmoment, Psykosociala insatser
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår