Utredning och bedömning av funktion i vardag och arbetsliv

Schizofreni och liknande tillstånd

Kartläggning och utredning

Utredning och bedömning av funktion i vardag och arbetsliv

Individer har olika förutsättningar för att klara vardag och arbetsliv. Denna utredning ska bedöma individens förmåga att utföra vardagliga aktiviteter och att arbeta.

Målgrupp eller situation

Individer där det finns behov av en utökad funktionsutredning.

Kunskapsläge

Insatsen bedöms vara förenlig med god vård/stöd utifrån en sammanvägning av flera kunskapskällor.

Kompetenskrav

Enligt arbetsgivarens bedömning. Legitimerad arbetsterapeut.

Sammanfattning

Genom intervjuer, skattningar, observationer och test kartlägga individens funktion och aktivitetsförmåga avseende

- Att sköta sitt hushåll och sin personliga hygien
- Arbetsförmåga/förmåga att klara skolan
- Sociala förmåga
- Kognitiva förmåga
- Aktivitetsförmåga (observation)

Genomförande

Utredningen och bedömningens innehåll anpassas efter individens förutsättningar och behov. Instrument som kan inkluderas är:

 • ADL-taxonomin: instrument som beskriver personens aktivitetsförmåga inom till exempel områdena personlig vård, boende och kommunikation.
 • Assessment of Motor and Process Skills (AMPS): instrument för att bedöma och mäta patientens motoriska färdigheter och processfärdigheter
 • DOA- för dialog om arbetsförmåga
 • WRI, WEISS, AWP, AWC - instrument för bedömning av arbetsförmåga
 • PRPP- instrument som  inriktar sig på patientaktivitet. Ett alternativ till traditionell bedömning av perception, minne, rörelseplanering och problemlösning. Instrumentet ger en förståelse för sambandet mellan kognitiv informationsbearbetning och utförandet av vardagsaktiviteter.
 • Min Mening - för bedömning av kompetens och värderingar genom självskattning (OSA-S)
 • OCAIRS - för bedömning av delaktighet i aktivitet (OCAIRS)
 • The Assessment of Communication and Interaction Skills (ACIS) - för bedömning av socialförmåga. 
 • Canadian Occupational Performance Measure (COPM)- individualiserad bedömning indivdiens egen uppfattning av problem som denne stöter på vid utförandet av en aktivitet
 • Delar av metoden ESL - ett självständigt liv

Märkning

 • Utförare: Psykiatrisk öppenvård, Psykiatrisk heldygnsvård, Kommunal hälso- och sjukvård, Individ- och familjeomsorg, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Äldreomsorg, Skola | Elevhälsa, Familjecentral, Ungdomsmottagning, Mariamottagning, Förskola | Pedagogisk omsorg
 • Yrkesroll: Sjuksköterska, Arbetsterapeut, Kurator, Socialsekreterare | Biståndshandläggare
 • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp, Planering | Handläggning (inkl. myndighetsutövning) | Samordning
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår