Nationella vård- och insatsprogram inom psykisk hälsa

På den här webbplatsen hittar du som arbetar inom vård, socialtjänst eller skola samlad kunskap om effektiva vård- och stödinsatser vid psykisk ohälsa. Innehållet kan filtreras utifrån typ av verksamhet som i enlighet med lagstiftning kan ge en insats, och utifrån situation. Specifika krav för att ge en viss insats anges i respektive insatsbeskrivning (t. ex. undantag vid kommunalt utförda hälso- och sjukvårdsinsatser). 

Webbplatsen är i en testversion (en så kallad beta).

Under 2019 är fem nationella vård- och insatsprogram inom område psykisk hälsa under framtagande. Innehållet publiceras löpande på webbplatsen.

Innehåll som är markerat ”(UTKAST)” är att betrakta som arbetsmaterial. Det innebär att det ännu inte genomgått samtliga steg i processen för framtagande av vård och insatsprogram och är därmed inte helt färdigt.

Bakgrund

Arbetet med att ta fram och sprida nationella vård- och insatsprogram inom området psykisk hälsa sker inom ramen för Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård. Arbetet får kanslistöd av Uppdrag Psykisk Hälsa, som bedriver utvecklingsarbete genom överenskommelse mellan SKL och regeringen. Klicka här för att läsa mer om initiativet.

Bidra med synpunkter och förbättringsförslag

Välj program:
ADHD (beräknad publicering av utkastversion september 2019)
Ångest och depression (beräknad publicering av utkastversion maj 2019)
Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd (utkastversion, färdig version beräknas till mars 2019)
Självskadebeteende (beräknad publicering av utkastversion september 2019)
Missbruk och beroende (beräknad publicering av utkastversion september 2019)