Nationella vård- och insatsprogram inom psykisk hälsa

På den här webbplatsen hittar du som arbetar inom vård, socialtjänst eller skola samlad kunskap om effektiva vård- och stödinsatser vid psykisk ohälsa. Innehållet kan filtreras utifrån till exempel verksamhet och situation. Specifika krav för att ge en viss insats anges i respektive insatsbeskrivning. 

Webbplatsen är i en testversion (en så kallad beta) och provisorisk i väntan på en långsiktig hemvist inom ramen för Nationellt system för kunskapsstyrning.

Under 2019 färdigställs fem nationella vård- och insatsprogram inom område psykisk hälsa. Programmen tillgängliggörs på den här webbplatsen, i testversion och i antagen version.

Innehåll som är markerat ”(UTKAST)” är att betrakta som arbetsmaterial. Det innebär att det ännu inte genomgått samtliga steg i processen för framtagande av vård och insatsprogram och är därmed inte färdigt.

Så använder du denna webbplats

Film och talarstöd i Powerpoint som visar hur du använder denna webbplats

Bidra med synpunkter och förbättringsförslag

Information om hur du kan bidra till att förbättra innehållet i vård- och insatsprogram

Bakgrund

Arbetet med att ta fram och sprida nationella vård- och insatsprogram inom området psykisk hälsa sker inom ramen för Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård. Arbetet får kanslistöd av Uppdrag Psykisk Hälsa, som bedriver utvecklingsarbete genom överenskommelse mellan SKL och regeringen. Klicka här för att läsa mer om initiativet.

 

Välj program:
ADHD (utkastversion 1 juni - 7 sep)
Ångest och depression (testperiod 15 maj till 15 juni)
Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd
Självskadebeteende (testperiod 20 april - 20 maj)
Missbruk och beroende (testperiod 1 sep-30 sep)