Kontaktfamilj/kontaktperson

Schizofreni och liknande tillstånd

Behandling och stöd

Kontaktfamilj/kontaktperson

Utifrån biståndsbeslut erbjuda stöd i form av kontaktfamilj eller kontaktperson för att avlasta familjen och stödja barnens behov.

Målgrupp eller situation

Vårdnadshavare eller andra anhöriga som sköter omvårdnad i hemmet av barn, ungdomar eller vuxna med omfattande behov

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens beslut

Sammanfattning

Att utifrån individens och familjens behov utforma en strategi för stödet, anlita en kontaktfamilj eller kontaktperson.

Genomförande

Kontaktfamilj och kontaktperson är två insatser som kan erbjudas barn och unga som är i behov av personligt stöd och trygghet. Det kan också handla om att föräldrar behöver avlastning och hjälp i sin föräldraroll och -ansvar.

Socialtjänsten gör en utredning utifrån behov och bedömer om familjen/personen är lämplig för uppdraget.

Kontaktfamilj beslutas oftast som insats till mindre barn. Insatsen innebär att en person eller familj tar emot barnet i sitt hem någon eller några dagar och nätter i månaden, beroende på barnets och föräldrarnas behov. I uppdraget ingår att ge barnet stöd utifrån dess individuella förutsättningar och behov. Det kan till exempel handla om att hjälpa till med läxläsning och fritidsaktiviteter eller att bryta en negativ utveckling hos barnet. Kontaktfamiljen har kontinuerlig kontakt med socialtjänsten och ibland också med barnets föräldrar.

Kontaktperson är ett stöd och en vän för ett barn, en ungdom eller en vuxen. Uppdraget kan se mycket olika ut, beroende på enskilda behov. En viktig uppgift är att bryta individens isolering genom gemenskap, hjälp till fritidsverksamhet samt ge råd och stöd i vardagssituationer. Aktiviteterna görs regelbundet, hur ofta och hur länge beror på de enskildes behov, men det kan röra sig om några dagar i veckan eller i månaden och gör saker tillsammans som att promenera, fika, gå och handla, gå på bio eller liknande. 

Insatsen kontaktperson är en frivillig insats och kan beviljas både genom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).

För barn och unga som riskerar att hamna i exempelvis missbruk, kriminalitet eller socialt nedbrytande beteende kan en särskilt kvalificerad kontaktperson utses. En kvalificerad kontaktperson ska ge stöd och vägledning för att minimera dessa risker och kunna ingripa i svåra situationer som kan uppstå. En kvalificerad kontaktperson kan också ha kontakt med exempelvis barnets skola och hjälpa barnet i andra myndighetskontakter.

Uppföljning

Den som fattar beslut om insatser enligt LSS eller Socialtjänstlagen ansvarar också för att beslutet verkställs och följs upp. I beslutet ska det framgå när uppföljningen ska göras. Genomförandeplanen ska hållas aktuell och behöver därför revideras i samråd med individen när situationen förändras.

Märkning

  • Utförare: Individ- och familjeomsorg, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri
  • Yrkesroll: Socialsekreterare | Biståndshandläggare
  • Typ av behandling/stöd: Planering | Handläggning (inkl. myndighetsutövning) | Samordning
  • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
  • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår
  • Tillstånd: Schizofreni och liknande tillstånd