Psykosocial behandling

Gå till huvudsidan: Missbruk och beroende

Missbruk och beroende

Behandling och stöd

Psykosocial behandling

Psykosocial behandling används här som ett paraplybegrepp för flera behandlingsinsatser som fokuserar både på individen och individens sociala sammanhang.

Målgrupp eller situation

Individer med skadligt bruk eller beroende av alkohol och narkotika. 

Kunskapsläge

Flera psykosociala behandlingsinsatser har fått hög prioritet i Socialstyrelsens nationella riktlinjer (NR) eftersom de bedöms ha god effekt. Eftersom det finns mest forskning inom alkoholområdet är det också där de högsta prioriteringarna finns.  

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens beslut.

Sammanfattning

Psykosocial behandling bygger främst på samtalskontakt individuellt eller i grupp, men också på sociala insatser i individens närmiljö. Fokus för samtalen ligger främst på den aktuella sociala situationen och sammanhanget som individen befinner sig i.

Genomförande

Ett återkommande resultat i forskningen är att det vid arbete med missbruk (skadligt bruk) och beroende krävs insatser både på individ-, nätverks- och samhällsnivå. Därför är det viktigt med samverkan mellan olika aktörer, som exempelvis socialtjänst och hälso- och sjukvård. En vanlig anledning till återfall eller till att en individ inte lyckas bryta med sitt missbruk (skadligt bruk) eller beroende, är att individen inte har någon fast förankring på bostads- och/eller arbetsmarknaden. När individen bryter med sitt problembeteende, måste hen också bryta med stora delar av sitt sociala nätverk. Därför är ensamhet ett annat problem som försvårar tillfrisknande.

Psykosocial behandling baseras både på psykologiska och psykosociala metoder. Noggrann kartläggning av aspekter som familjesituation, det skadliga brukets omfattning, psykiska ohälsa och den social situationen är grundläggande för behandlingen. Det gäller även för ungdomar. Behandlingen anpassas sedan efter behovet, exempelvis återfallsprevention kombinerat med jobbcoachning eller insatser i skolan och hjälp med bostadssituationen. I första hand är syftet alltid att stärka och stödja individens egna resurser.

Det som är speciellt med de psykosociala behandlingsmetoderna är att flera åtgärder kombineras i ett och samma behandlingspaket. Behandlingen kan ske individuellt eller i grupp, antingen tillsammans med individer med likartad problematik eller i andra relevanta sammanhang som familjen.

När det gäller ungdomar behöver de existerande behandlingarna också anpassas efter de kognitiva och sociala förutsättningar som råder under ungdomsåren. Både CRA och MET finns i särskilda ungdomsversioner.

Märkning

  • Utförare: Mödra- och barnhälsovård, Primärvård | Första linje, Psykiatrisk öppenvård, Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk akutvård, Somatisk öppenvård, Somatisk heldygnsvård, Somatisk akutvård, Tandvård, Kommunal hälso- och sjukvård, Individ- och familjeomsorg, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Äldreomsorg, Förskola | Pedagogisk omsorg, Skola | Elevhälsa, Familjecentral, Ungdomsmottagning, Mariamottagning
  • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Vårdbiträde, Logoped, Dietist, Fysioterapeut, Arbetsterapeut, Kurator, Psykoterapeut, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare, Lärare | Förskollärare | Fritidspedagog, Barnskötare | Elevassistent | Fritidsledare, Specialpedagog, Tandvårdsyrke, Ledning | Administration
  • Typ av behandling/stöd: Psykosociala insatser
  • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
  • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår