Social behaviour network therapy (SBNT)

Gå till huvudsidan: Missbruk och beroende

Missbruk och beroende

Behandling och stöd

Social behaviour network therapy (SBNT)

Behandlingen betonar det sociala nätverkets roll. Närstående till individen engageras i behandlingen för en varaktig förbättring.

Målgrupp eller situation

Individer med skadligt bruk (missbruk) eller beroende av alkohol.

Kunskapsläge

Socialstyrelsens nationella riktlinjer (NR) anger att hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda insatsen till individer med ett missbruk eller beroende av alkohol (prioritet 2). Behandlingen har evidens i internationella studier men är inte vanlig i Sverige.

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens beslut.

Sammanfattning

Social behaviour network therapy (SBNT) är en av flera behandlingar som kombinerar psykologiska och psykosociala behandlingsmetoder. Den har ett särskilt fokus på sociala aspekter och även inslag av par- och nätverksterapi.

Genomförande

Utgångspunkten i SBNT är att den sociala interaktionen och stödet från det sociala nätverket är avgörande för att en individ ska kunna minska eller upphöra med det skadliga bruket (missbruket) eller bli fri från beroendet av alkohol, åtminstone på lång sikt. Behandlingen liknar till stor del Community reinforcement approach (CRA) som i sin tur består av inslag av kognitiv beteendeterapi och återfallsprevention. SBNT betonar i ännu högre grad än CRA nätverkets betydelse och innehåller också inslag av parterapi och nätverksterapi.

Förutom att minska intaget av alkohol, syftar behandlingen till att stärka både individen och de som ingår i individens sociala nätverk, så att nykterheten eller det minskade intaget blir mer hållbart i längden. Behandlingen syftar också till att minimera inflytandet från de medlemmar i nätverket som uppmuntrar till fortsatt alkoholkonsumtion. Individen får lära sig nya färdigheter och strategier för att hantera olika typer av svårigheter.

Både individer som redan har ett socialt nätverk och individer som saknar ett socialt nätverk kan få behandling med SBNT. När det finns ett socialt nätverk involveras medlemmarna i själva behandlingen. Finns det inte ett fungerande nätverk så fokuserar behandlingen istället på att hjälpa individen att utveckla konstruktiva relationer i ett socialt nätverk.

Uppföljning

De sociala stödinsatserna fortsätter även efter avslutad behandling, för att stärka individen och individens nätverk och uppnå varaktig förändring.

Se också Systematisk uppföljning på individnivå.

Märkning

  • Utförare: Psykiatrisk öppenvård, Individ- och familjeomsorg, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Ungdomsmottagning, Mariamottagning
  • Yrkesroll: Psykolog, Sjuksköterska, Fysioterapeut, Arbetsterapeut, Kurator, Psykoterapeut, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare
  • Typ av behandling/stöd: Psykosociala insatser
  • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
  • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår
  • Tillstånd: Missbruk/beroende av alkohol