Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Gå till huvudsidan: Missbruk och beroende

Missbruk och beroende

Behandling och stöd

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Strukturerad och avgränsad psykoterapiform som fokuserar på tankar, känslor och beteenden med målet att problembeteenden ska minska eller upphöra helt.

Målgrupp eller situation

Individer med olika typer av problembeteenden och psykiska besvär, exempelvis skadligt bruk (missbruk) eller beroende.

Kunskapsläge

Socialstyrelsens nationella riktlinjer (NR) anger att hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör/kan erbjuda KBT 

  • vid missbruk eller beroende av alkohol (prioritet 2)
  • som tillägg till nedtrappning av bensodiazepiner (prioritet 3)
  • för personer med opioidberoende i läkemedelsassisterad behandling (prioritet 3)
  • vid missbruk eller beroende av cannabis med tillägg av MI eller MET (prioritet 3)
  • i kombination med MET, för ungdomar med alkohol- eller narkotikaproblem (prioritet 3)
  • vid missbruk eller beroende av centralstimulerande preparat (prioritet 4).

KBT ingår i Socialstyrelsens nationella rekommendationer för behandling av spelberoende. 

Kompetenskrav

Leg. psykolog eller leg. psykoterapeut med relevant terapiinriktning, alternativt hälso- och sjukvårdspersonal med grundläggande psykoterapiutbildning (tidigare steg-1) med relevant inriktning under kvalificerad handledning.

Sammanfattning

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en strukturerad och avgränsad psykoterapiform som fokuserar på tankar, känslor och beteenden och hur de hänger ihop med individens psykiska hälsa. I arbetet utgår behandlaren från situationen ”här och nu” och samspelet mellan individen och omgivningen. KBT kan ges både individuellt och i grupp.

Genomförande

Inom KBT finns många olika inriktningar. Beteendeinriktad KBT fokuserar på beteende och beteendeförändring, kognitivt inriktad KBT fokuserar på att bryta problematiska tankemönster och tredje vågens KBT, som Acceptance and Commitment Therapy, har inslag av buddistiskt tänkande, till exempel mindfulness. 

Behandling enligt KBT kan vara manualbaserad, men behöver inte vara det. Den består vanligen av mellan fem och tjugo sessioner, men vid exempelvis dialektisk beteendeterapi pågår behandlingen under cirka ett år.

Inledningsvis genomförs en kartläggning där individens tankar, känslor, beteenden och de situationer som föregår ett problembeteende kartläggs. Även konsekvenserna av beteendet analyseras.

Vid skadligt bruk (missbruk) eller beroende lägger behandlaren fokus på återfallspreventiva inslag. Precis som vid återfallsprevention kartläggs i första hand olika typer av risksituationer som kan trigga igång problembeteendet eller leda till återfall, till exempel umgänge med vänner som har ett skadligt bruk (missbruk) eller beroende.

Även inre tillstånd som nedstämdhet och ångest kan leda till återfall. Därför är det viktigt att kartlägga vad som orsakar den typen av sinnestillstånd.

I färdighetsträningen övar individen på kommunikation, problemlösning och hanteringsstrategier för att kunna bryta med sitt problembeteende. Risksituationer som har kommit fram vid kartläggningen ska antingen undvikas eller hanteras på mer konstruktiva sätt. Individen lär sig att vara uppmärksam på tidiga varningstecken och att agera på dem. Alternativa beteenden testas och lärs sedan in.

I riskfyllda situationer som inte kan undvikas kan det vara bra att kunna avslappningstekniker eller att tillämpa mindfulness. Fokus läggs också på individens samspel med omgivningen och de sociala relationerna. Målet är att bryta eller minska det skadliga bruket (missbruket) eller beroendet och att återfallen blir så få och så lindriga som möjligt.

Psykologisk behandling av ungdomar måste anpassas till de kognitiva och sociala aspekter som kännetecknar ungdomsåren och dessutom till de unika förutsättningarna hos varje individ. Därför behövs noggrann utredning och bedömning innan behandling sätts in. KBT är en av de metoder som rekommenderas för ungdomar i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende.

För att behandlingen ska bli så effektiv som möjligt kan ibland flera behandlingsinsatser behöva integreras. Vid behandling av ungdomar är det centralt att involvera det sociala nätverket i form av familj, skola och kompisar.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett paraplybegrepp som rymmer flera evidensbaserade metoder, tekniker och manualer. Som terapiform kännetecknas KBT av följande:

  • Kartläggning och psykoedukation (patientutbildning), för att skapa en gemensam förståelse för de faktorer som vidmakthåller besvären.
  • Fokus på att förändra de tankar och beteenden som kan spela en central roll i problematiken, i syfte att öka funktion, minska symtom och att förbättra måendet.
  • Behandlingen bedrivs aktivt, målmedvetet och avgränsat i tid, med fokus på de svårigheter som föreligger här och nu.
  • Teamarbete där individen är expert på sina besvär och terapeuten är expert på behandlingen (som kommuniceras i en öppen dialog).
  • Mätbara behandlingsmål som utvärderas längs vägen (kan vara både symtom-, beteende- och/eller funktionsmått).
  • Förmedlingssättet kan variera (t.ex. fysiska möten individuellt eller i grupp, via internetbehandlingsprogram, självhjälpsböcker eller genom videobesök). Det vetenskapliga stödet för olika förmedlingssätt kan dock variera för olika diagnoser.
  • “Hjälp till självhjälp”, då en stor och viktig del i behandlingen utgörs av arbete med hemuppgifter.
  • I slutet av behandlingen görs en vidmakthållandeplan, i syfte att förebygga återfall. I planen sammanfattas viktiga lärdomar och strategier från behandlingen.

Uppföljning

Mätbara behandlingsmål följs upp och utvärderas under behandlingens gång och efter avslutad behandling. En vidmakthållandeplan görs i syfte att förebygga återfall i problembeteende. För vissa tillstånd och behandlingar finns särskilda rekommenderade utfallsmått, utvärderingsinstrument och skattningsskalor.

Se också Systematisk uppföljning på inodividnivå.

Märkning

  • Utförare: Primärvård | Första linje, Psykiatrisk öppenvård, Psykiatrisk heldygnsvård, Ungdomsmottagning, Mariamottagning, Individ- och familjeomsorg
  • Yrkesroll: Socialsekreterare | Biståndshandläggare
  • Typ av behandling/stöd: Psykologisk behandling
  • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
  • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår
  • Tillstånd: Missbruk och beroende