Uppföljning i hälso- och sjukvård

Gå till huvudsidan: Adhd

Adhd

Uppföljning på individnivå

Uppföljning i hälso- och sjukvård

Stegvisa insatser behöver följas upp för ställningstagande till kompletterande utredning eller behandling.

Målgrupp eller situation

Individer som utreds eller behandlas för adhd inom hälso- och sjukvård.

Kunskapsläge

Socialstyrelsens nationella riktlinjer (NR) rekommenderar att insatser för individer med misstänkt eller fastställd adhd följs upp på ett strukturerat sätt (för barn oftast minst en gång per år) (prioritet 3) och att bedömningen, diagnostiken, insatserna och uppföljningen hålls samma genom hela vårdkedjan (prioritet 3).

En skriftlig plan för uppföljning ska ingå i individens vårdplan enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Kompetenskrav

Enligt arbetsgivarens beslut.

Sammanfattning

Adhd medför ofta behov av varaktigt stöd, men hur omfattande och intensiva insatser som behövs kan variera över tid. Systematisk uppföljning av symtom, funktion och livskvalitet ökar möjligheten att justera behandlingen vid behov.

Genomförande

Stegvisa insatser förutsätter kontinuerlig uppföljning. Uppföljning fokuserar på insatsens effekt på symtom och funktion. Även livskvalitet och relationer för individen med adhd och närstående bör följas upp. Det bör också göras i samverkan med förskola/skola när det gäller barn och ungdomar eller i samverkan med andra verksamheter

Följ upp insatser genom samtal med individen och eventuellt närstående. Utvärdera gemensamt om insatserna varit tillräckliga. Vid otillräcklig effekt eller nytillkomna problem kan kompletterande utredning eller behandling vara motiverad. En överenskommelse görs tillsammans med individen och närstående om fortsatta insatser och hur de ska följas upp. 

Vårdplan och samordnad individuell plan, SIP

Kontinuerlig uppföljning ska göras enligt vårdplan. Om individen har insatser som ges av flera verksamheter och dessa behöver samordnas bör uppföljning göras genom en samordnad individuell plan, SIP.

Uppföljning bör innefatta:

 • samtal om aktuell situation
 • samtal om genomförda insatser
 • skattning av symtom och funktion
 • bedömning av om insatser i en eller flera miljöer är tillräckliga.

Om uppföljningen visar att problem kvarstår eller förvärras med ihållande svårigheter med koncentration, och/eller motorisk rastlöshet och impulsivitet i hem, skola och fritid bör man utesluta att det handlar om:

 • fel diagnos
 • missad samtidig psykiatrisk eller somatisk sjukdom
 • missade kognitiva svårigheter
 • otillräckligt kartlagda exekutiva svårigheter 
 • bristande stöd i skolan eller på arbetet
 • otillräcklig effekt av medicinering
 • skadligt bruk eller beroende
 • otillräckligt individanpassade insatser.

Hos barn behöver man också överväga:

 • otillräcklig föräldrafunktion
 • psykisk störning, skadligt bruk eller beroende hos förälder
 • misshandel eller att barnet eller ungdomen far illa på annat sätt.

Misstänker man att barnet far illa ska man göra en anmälan till socialtjänsten.

Material

Skattningsskalor, Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri

Skattningsskalor, Kunskapsstöd för vårdgivare, Region Stockholm

Systematisk uppföljningKunskapsguiden

Systematisk uppföljning - beskrivning och exempel, Socialstyrelsen (pdf, ny flik)

MOS - Målinriktad och systematisk utvärdering av insatser för enskilda personer, Socialstyrelsen (pdf, ny flik)

Märkning

 • Utförare: Mödra- och barnhälsovård, Primärvård | Första linje, Psykiatrisk öppenvård, Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk akutvård, Somatisk öppenvård, Somatisk heldygnsvård, Somatisk akutvård, Tandvård, Kommunal hälso- och sjukvård
 • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Vårdbiträde, Logoped, Dietist, Fysioterapeut, Arbetsterapeut, Kurator, Psykoterapeut
 • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp, Planering | Handläggning (inkl. myndighetsutövning) | Samordning
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår