Sysselsättning, stöd till arbete enligt IPS-modellen

Schizofreni och liknande tillstånd

Behandling och stöd

Sysselsättning, stöd till arbete enligt IPS-modellen

Utifrån biståndsbeslut ges individanpassat stöd enligt IPS-modellen till personer med ingen eller svag arbetsmarknadsanknytning.

Målgrupp eller situation

Individer som kan och vill arbeta, men är i behov av stöd för att ta sig in på den reguljära arbetsmarknaden.

Kunskapsläge

Socialstyrelsens nationella riktlinjer anger att hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda individanpassat stöd till arbete till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd och ingen eller svag arbetsmarknadsanknytning (prioritet 1).

 

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens bedömning.

Sammanfattning

Insatsen innebär att, utifrån en kartläggning av individens behov av sysselsättningsstöd, tillsammans med individen:

 • Lägga upp en strategi för hur stödet ska utformas
 • Fortlöpande genomföra aktiviteter, exempelvis söka jobb
 • Stötta individen att successivt ta mer eget ansvar
 • Undersöka vilket stöd individen behöver på arbetsplatsen efter anställning
 • Gemensamt följa upp insatsen kontinuerligt

Genomförande

IPS-modellen (Individual Placement and Support) hjälper personer till ett avlönat arbete baserat på individens egna val och preferenser. Till skillnad från andra modeller för arbetsrehabilitering gör man inte först en omfattande bedömning av arbetsförmågan och arbetstränar, utan börjar söka jobb nästan omgående. Målsättningen är ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.

Modellen bygger på följande principer:

 • Personen ska erhålla arbete mer eller mindre direkt, utan föregående faser av arbetsträning i skyddade miljöer.
 • Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen ses som en integrerad del av det samhällsbaserade psykiatriska stödsystemet och inte som en separat stödform.
 • Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är uttryckligen baserad på individens val och önskemål.
 • Under rehabiliteringen genomförs kontinuerliga bedömningar som utgår från individens arbetslivserfarenheter och upplevelser.
 • Stödet till personen är individuellt behovsbaserat och inte begränsat i tid.
 • Stödet förmedlas av särskilda specialister på arbetsrehabilitering.

Stöd enligt IPS-modellen

 • Personligt stöd

En arbetsstödjare ger stöd i arbetssökandet, utifrån individens önskemål och behov. Det kan till exempel röra sig om att:

 • Hitta en praktik- eller studieplats.
 • Delta i möten och samarbeta med psykiatrin, samt olika myndigheter såsom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
 • Behålla arbetet, praktik- eller studieplatsen - stödet kan ges ute på arbetsplatsen.

Individer med psykisk funktionsnedsättning kan kämpa med symtom som är ihållande eller som fluktuerar över tid. Därför pågår stödet och uppbackningen så länge det behövs. Det finns inga deadlines, insatserna avslutas inte efter en viss tid utan först när individerna så önskar.

 • Färdighetsträning

Exempel på färdigheter som tränas är att kunna ta sig till och från arbetet på egen hand, att kunna utföra arbetsuppgifter utan instruktion och coachning, att kunna umgås med arbetskamrater på rasterna och att kunna ta emot kritik från arbetsledaren. Målet är att personen ska bli så oberoende som möjligt i rollen som arbetstagare, samtidigt som arbetsspecialisten finns med i bakgrunden som stöttepelare och trygghetsfaktor så länge det behövs.

Arbetsstödjarens roll

Den personal som arbetar med att stödja enligt IPS modellen kallas för arbetsspecialist. IPS-modellen är en typ av supported employment som är specifikt utvecklad för arbetsrehabilitering av personer med psykisk ohälsa.

Arbetsspecialistens roll är att:

 • Stödja individen på och/eller utanför arbetsplatsen.
 • Samordna och skräddarsy stödet från myndigheter (hälso- och sjukvården, försäkringskassa, arbetsförmedling, kommun), utifrån individens behov.
 • Gå igenom hur individens privatekonomi kommer att påverkas. Vad händer med bidrag mm?
 • Att rekrytera arbetsplatser som bygger på relationsskapande och att erbjuda stöd till arbetsgivare

Samverkan

Insatserna i IPS är samordnade med den psykiatriska behandlingen och rehabiliteringen, vilket innebär att all personal ska stödja den arbetssökandes mål i arbetslivet. Syftet med samordning av nätverk är att skapa en långsiktigt hållbar stödstruktur kring personen.

Märkning

 • Utförare: Psykiatrisk öppenvård, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Psykiatrisk heldygnsvård
 • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Arbetsterapeut, Kurator, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare
 • Typ av behandling/stöd: Stöd för arbete och sysselsättning (inkl. rehabilitering)
 • Åldersgrupp: Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Medelsvår, Svår