Musikterapi

Schizofreni och liknande tillstånd

Behandling och stöd

Musikterapi

En terapiform där musik används för att stödja individen att uttrycka känslor och upplevelser och att ge möjlighet att utveckla resurser för ökad livskvalitet.

Målgrupp eller situation

Individer med kvarstående symtom som är i behov av stöd för att uttrycka känslor och utveckla sina resurser. Exempelvis individer som har begränsningar i sin förmåga att uttrycka sig med ord eller har svårt att tillgodogöra sig verbala terapiformer. Inga musikaliska förkunskaper krävs.

Kunskapsläge

Socialstyrelsens nationella riktlinjer anger att hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan erbjuda musikterapi till personer med schizofreni och liknande tillstånd och kvarstående psykossymtom (prioritet 4).

Kompetenskrav

För att bedriva musikterapi krävs musikterapeutisk utbildning vid högskola. 

Sammanfattning

Att erbjuda individen musikterapi genomförd av personal med särskild utbildning.

  • Erbjuda musikterapi, som ett stöd att uttrycka känslor och upplevelser och främja återhämtning
  • Genomföra musikterapin, individuellt eller i grupp

Genomförande

Musikterapi är en konstnärlig terapiform där musikupplevelse, musikaliskt skapande och samspel används i personlighetsutvecklande och hälsofrämjande syfte. För att gå i musikterapi krävs ingen tidigare musikalisk träning; det räcker att individen har ett intresse av att arbeta med musik. Musikterapi kan ge positiva upplevelser, samtidigt som individen får möjlighet att ge uttryck för svåra och negativa erfarenheter. Målet med terapin är att ge individen möjlighet att utveckla sina egna resurser och/eller återerövra funktioner så att hon eller han kan uppnå förbättrad livskvalitet.

Terapin ges av en utbildad musikterapeut. Musikterapi kan ges som individuell terapi, gruppterapi eller båda dessa i kombination. En session kan innehålla receptiv och/eller expressiv musikterapi, det vill säga musiklyssning och/eller musicerande. Vid val av metod/modell bör hänsyn tas till individens behov och preferenser, till exempel om terapin önskas bedrivas individuellt eller i grupp. I Sverige finns tre musikterapeutiska inriktningar:

  • Funktionsinriktad musikterapi (FMT)

Bedrivs enbart i individuell, expressiv form (musicerande).

  • Guided Imagery and Music (GIM)

Individuell, receptiv form av musikterapi (musiklyssning).

  • Psykodynamiskt grundad musikterapi

Bedrivs både individuellt och i grupp och använder sig av både expressiva och receptiva tekniker.

Uppföljning

Följs upp i samband med vårdplanering tillsammans med individen.

Märkning

  • Utförare: Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk öppenvård
  • Yrkesroll: Psykolog, Psykoterapeut
  • Typ av behandling/stöd: Psykologisk behandling
  • Åldersgrupp: Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
  • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår