Bostad först

Schizofreni och liknande tillstånd

Behandling och stöd

Bostad först

Individen erbjuds eget boende med stöd och motivationsarbete utan att först ställa krav på behandling eller nykterhet/drogfrihet.

Målgrupp eller situation

Hemlösa vuxna med psykisk sjukdom och/eller beroende eller missbruk.

Kunskapsläge

Socialstyrelsens nationella riktlinjer (NR)  anger att kommunen bör erbjuda boendeinsatser i form av bostad först-modellen till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd som saknar egen bostad (prioritet 2)

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens beslut.

Sammanfattning

Insatsen Bostad först innebär att hemlösa individer med psykisk ohälsa och/eller beroende eller missbruk får ett eget förstahandskontrakt på boende utan några krav på att först genomgå psykiatrisk behandling eller uppvisa nykterhet och drogfrihet. Bostad först ska genom ett stabilt boende ge ökad delaktighet i samhället och ökad livskvalitet, och minska risken för ensamhet och försämring.

Genom ett uppsökande arbete och utifrån en kartläggning av individens behov av boendestöd erbjuds en långsiktig bostadslösning.

Genomförande

Bostad först ges utan några krav på att individen först har genomgått en psykiatrisk behandling eller uppvisat nykterhet eller drogfrihet. Som tillägg till det egna boendet erbjuds behandling och stöd. Motivationsarbete är en mycket viktig del i det behovsanpassade integrerade sociala stöd som ska omgärda individen.

Även om boendet hör samman med en integrerad behandling, kan individen tacka ja till lägenheten, men tacka nej till behandling. Tryggheten i boendet hålls strikt isär från alla former av behandling.

Insatsen innefattar:

  • erbjudande om behandling och stöd
  • möjlighet att välja bostadsområde utifrån de lägenheter som finns tillgängliga
  • hjälp med kontraktskrivning, inflyttning och inköp av möbler.

Bostad först ser olika ut i olika kommuner till exempel när det gäller vem som får ta del av insatsen, hur boendelösningarna ser ut samt  hur vård och stöd runt individen organiseras.

Insatsen föranleds ofta av ett uppsökande arbete och utgår alltid från en utredning där individens situation och behov kartlagts i syfte att erbjuda stöd till en långsiktig bostadslösning. Insatsen riktar sig även till individer som under många år har haft tillfälliga boendelösningar, beslut om korttidsboende etcetera.

Uppföljning

Uppföljning görs kontinuerligt av uppsatta mål. Då insatsen Bostad först organiseras olika ser även uppföljningen olika ut. Genomförandeplan och eventuellt biståndsbeslut följs upp av handläggaren tillsammans med individen vid biståndsperiodens slut eller vid behov.

Om individen har behov av samordning mellan flera insatser kan uppföljningen göras med en samordnad individuell plan, SIP.

Märkning

  • Utförare: Individ- och familjeomsorg, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri
  • Yrkesroll: Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare
  • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp, Planering | Handläggning (inkl. myndighetsutövning) | Samordning, Psykosociala insatser, Stöd i boende | Boendestöd
  • Åldersgrupp: Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
  • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår
  • Tillstånd: Schizofreni och liknande tillstånd