Utreda och bedöma behov av insatser för vuxna enligt SoL

Gå till huvudsidan: Missbruk och beroende

Missbruk och beroende

Kartläggning och utredning

Utreda och bedöma behov av insatser för vuxna enligt SoL

Att utreda och bedöma individens behov av stöd, vård eller behandling inför biståndsbeslut.

Målgrupp eller situation

Vuxna individer som själva ansökt om stöd, vård eller behandling alternativt att socialtjänsten har fått in en anmälan om att en individ behöver stöd eller hjälp utifrån missbruk eller beroende.

Kunskapsläge

Socialtjänstens utredningsarbete regleras i socialtjänstlagen (11 kap. SoL) samt i Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter (SOSFS 2014:5).

Kompetenskrav

Enligt socialtjänstlagen ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet för utförande av uppgifter inom socialtjänsten (3 kap. 3 §).

Sammanfattning

Socialtjänsten ska inleda utredning efter att en individ själv ansökt om stöd, vård eller behandling alternativt att en anmälan kommit in om att en individ behöver stöd eller hjälp med till exempel sina alkohol- och/eller narkotikaproblem. Syftet med utredningen är att kartlägga individens resurser och svårigheter och ligger till grund för biståndsbeslut. 

Genomförande

Socialtjänsten utreder vilka insatser som behövs genom att individen berättar om sin situation och sitt behov av stöd och hjälp. Socialnämndens insatser för individen ska utformas och genomföras tillsammans med hen (3 kap. 5 § SoL). Individen ska alltid informeras om varför utredningen görs och om sin rätt till medbestämmande. Informationen behöver anpassas efter individens kognitiva förmåga och upprepas vid flera kontakttillfällen. 

Socialtjänsten är skyldig att utan dröjsmål inleda en utredning om de, till exempel genom en ansökan eller anmälan, får kännedom om något som kan leda till åtgärder från socialtjänsten.

Om informationen fås genom en anmälan eller på annat sätt görs först en s.k. förhandsbedömning. En förhandsbedömning är inte en mindre utredning utan en bedömning av om socialtjänsten ska inleda en utredning eller inte utifrån exempelvis inkomna uppgifter i anmälan, tidigare kännedom eller genom kontakt med individen. 

I samtal med individen om rätten till bistånd enligt SoL kan man behöva motivera individen till att ta emot insatser om individen inte själv är motiverad till att ta emot hjälp. 

Att utreda enligt socialtjänstlagen (SoL) innebär att samla in den information som behövs för att få fram ett beslutsunderlag för att kunna bevilja eller avslå en ansökan alternativt besluta om andra åtgärder. I beslutet ska det bland annat framgå:

  • vad individen ansökt om
  • vilket beslut som har tagits
  • vilken tid beslutet gäller
  • information om rätten att överklaga.

Som underlag till utredning av missbruks- och beroendeproblematik används ofta något av de bedömningsinstrument som rekommenderas i de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende. Det bedömningsinstrument som rekommenderas främst är ASI för vuxna och ADAD för ungdomar. Vid utredning av spelberoende finns även andra formulär för kartläggning och bedömning.

Utredning och beviljade insatser är frivilliga förutom om det finns skäl att bereda någon tvångsvård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) eller, för den som fyllt 18 men inte 20 år, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Utredning ska även inledas om det föregåtts av en begäran om yttrande, exempelvis från en annan myndighet.

Uppföljning

Alla beslut ska följas upp regelbundet och alltid omprövas vid förändrade behov. Det är centralt att bedöma individens behov vid uppföljning av individuellt behovsprövade insatser. Även om individens behov är utredda innan ett beslut kan situationen ha förändrats. Därför är det viktigt att följa upp insatsen och uppmärksamma om behoven har förändrats.

Den kontinuerliga uppföljningen kan göras enligt genomförandeplan, vårdplan eller motsvarande. Om individen har behov av samordning av insatser ska uppföljningen göras via en samordnad individuell plan, SIP. ASI kan användas som uppföljningsinstrument både på individ- och verksamhetsnivå. Se även Systematisk uppföljning på individnivå.

Märkning

  • Utförare: Individ- och familjeomsorg, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Äldreomsorg
  • Yrkesroll: Socialsekreterare | Biståndshandläggare
  • Typ av behandling/stöd: Planering | Handläggning (inkl. myndighetsutövning) | Samordning
  • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
  • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår
  • Tillstånd: Missbruk och beroende