Förebygga suicid

Gå till huvudsidan: Missbruk och beroende

Missbruk och beroende

Förebyggande insatser

Förebygga suicid

Att ställa konkreta frågor och ge praktiskt stöd till en individ som uttrycker suicidtankar, visar tecken på att vara suicidnära eller har en suicidrisk kan rädda liv.

Målgrupp eller situation

Individer med suicidtankar och/eller ökad risk för suicid. 

Medarbetare inom socialtjänsten kan möta individer med tecken på suicidtankar och beteenden till exempel i olika boendeformer för individer med missbruk och beroende, vid utredning av föräldraförmåga och eventuellt omhändertagande av barn, vid avslag på biståndsansökan eller liknande.

Kunskapsläge

Enligt beprövad erfarenhet ger förebyggande samtal och arbete goda förutsättningar för att förhindra suicid. Prognosen är god, också för de som har överlevt ett suicidförsök. 

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens beslut.

Sammanfattning

Allt tal om suicid måste tas på allvar. Att fråga om suicidtankar och samtala om suicidtankar är en viktig insats och ger inte en ökad risk för suicid.

 • Uppmärksamma varningstecken på suicidrisk.
 • Våga fråga, samtala med individen om suicidtankar.
 • Ge individen stöd och förmedla hopp.
 • Involvera närstående.
 • Vid suicidrisk, se till att individen får professionell hjälp.
 • Lämna inte någon som är suicidnära ensam.

Genomförande

Den som tänker på suicid som en lösning på en outhärdlig situation eller för att lösa sina svårigheter och problem känner sig ofta isolerad och ensam. Hen kan uppleva att inget eller ingen kan hjälpa eller förstå lidandet och den psykiska smärtan. Många som har det svårt kan tänka på döden som enda utväg, men suicidnära individer är alltid ambivalenta. Att avdramatisera suicidtankarna och ställa konkreta frågor kan vara livräddande.

Tre grundregler:

 • Om du tror att någon är suicidnära, fråga!
 • Om den svarar ja, lämna inte hen ensam!
 • Se till att individen får professionell hjälp!
Visa acceptans och förmedla hopp

Visa acceptans för tankar om suicid som en möjlig utväg, undvik att argumentera med individen i en akut situation. Lyssnande utan ord uppfattas ofta som en trösterik åtgärd.

Försök avdramatisera och förmedla hopp! Det är vanligt att tänka på suicid när man har det svårt, men det kommer att bli bättre.

Om någon tar upp suicidtankar med dig eller om du misstänker att någon går och tänker på att ta livet av sig, inled ett samtal och ställ direkta frågor om suicidtankar. Försök att uppträda så tryggt och säkert som du kan för att ge tillförsikt och verka lugnande.

 • Tala om för individen att du bryr dig och vill hjälpa.
 • Tala om att det är vanligt att tänka på suicid, men att man inte behöver fullfölja sina tankar.
 • Tala om att det finns hjälp och be om lov att få fråga närmare.
 • Diskutera sätt att ta itu med de problem som individen har mött.
 • Kritisera eller skuldbelägg inte.
 • Lova aldrig att hemlighålla någons planer på suicid.

Kontakta en närstående. Om det är möjligt, fråga individen vem man ska kontakta och engagera hen i vad man ska berätta.

För att få en uppfattning om individens mående kan man börja ställa enklare frågor och successivt gå djupare. När individen inte längre bekräftar frågorna eller tankarna frågar man inte vidare. Använd de ord som känns naturliga och de som individen själv använder.

Nedstämdhet
 • Hur mår du?
 • Hur fungerar ditt liv just nu?
 • Känns livet meningslöst? 
 • Är allt hopplöst? 
Dödstankar
 • Har det hänt något särskilt i ditt liv som gör att du inte orkar leva? 
 • Har du tänkt att det skulle vara bättre om du var död?
 • Känner du någon som har tagit sitt liv? 
Dödsönskan
 • Har du önskat att du vore död? 
 • Har du velat somna för alltid? 
Suicidtankar
 • Har du tänkt att du skulle skada dig själv på något sätt?
 • Tänker du på att ta livet av dig? 
 • Hur länge har du tänkt på självmord som en möjlig utväg?
 • Vill du berätta varför självmord känns som en utväg för dig?
Suicidimpulser
 • Har du varit nära att ta livet av dig? 
 • Är du rädd för att dina suicidtankar ska övergå i handling?
Suicidavsikt eller planer

Har du förberett ett självmordsförsök? Har du

 • funderat på hur du skulle kunna ta ditt liv?
 • bestämt tid eller plats? 
 • valt metod? Vilken? 
 • skaffat utrustning för att ta ditt liv? 
 • för avsikt att genomföra planerna? 
 • tillgång till någon självmordsmetod i ditt hem?
Suicidhandling
 • Har du någon gång gjort ett självmordsförsök?
 • När och var?
 • Hur gjorde du då?
 • Varför valde du just den metoden?
 • Vad fick dig att avbryta självmordsförsöket?

Hämtat från suicidstegen.

 • Tidigare suicidförsök.
 • Pågående missbruk eller beroende.
 • Psykisk sjukdom eller annat psykiatriskt tillstånd, t.ex. depression eller adhd.
 • Hög ångestnivå, sömnstörning och/eller självskadebeteende.
 • Utsatt för våld eller kränkningar.
 • Kronisk kroppslig sjukdom eller funktionsnedsättning.
 • Förlust av närstående, separation eller ensamhet.
 • Arbetslöshet eller pension.
 • Utlandsadopterad, ensamkommande, minoritetsgrupp och/eller HBTQ.
 • Pratar om att skada sig själv eller att ta livet av sig.
 • Undersöker olika sätt att ta livet av sig, hur man får tag i läkemedel, vapen, rep eller annat.
 • Är upptagen av tankar på döden och/eller suicid.
 • Skriver avskedsbrev, testamente, ordnar upp bland sina tillhörigheter, ger bort saker.
 • Får en märkbart ökad användning av alkohol eller narkotika.
 • Pratar om att livet är meningslöst eller att allt är hopplöst.
 • Kan inte se någon utväg ur en smärtsam livssituation.
 • Drar sig undan familj, vänner och sina vanliga kontakter och aktiviteter.
 • Har ett våghalsigt och hänsynslöst beteende, utsätter sig för fara.
 • Visar ursinne, vrede, hämndlystnad.
 • Dramatisk förändring eller plötsliga svängningar i sinnesstämningen.

Utsätt inte dig själv för fara.

Om möjligt, lämna inte individen ensam. Vid behov, hjälp individen till en akutmottagning och se till att hen blir mottagen. Om det inte går, be någon pålitlig person stanna kvar eller ring efter någon som kan komma och hjälpa till. 

 • Akut suicidal, har ett vapen eller visar tecken på våldsamhet: ring 112.
 • Allvarliga suicidtankar: ring 1177 för råd och bedömning av läkare.

Material

Första hjälpen till psykisk hälsa, utbildning för personal (Mental Health First Aid)

Hur kan du hjälpa en person som har suicidtankar?, för närstående, anhöriga och personal, 1177

Suicidstegen för att identifiera suicidrisk, Nationellt kliniskt kunskapsstöd (pdf, ny flik)

SuicideZero, filmer, checklistor och stödmaterial, Ideell organisation

Mind, information och utbildningar, Ideell förening

Riktlinjer om suicidnära patienter, Svenska psykiatriska föreningen (pdf, ny flik)

Om suicid, Samlat stöd för patientsäkerhet, Socialstyrelsen

Nationellt program för suicidprevention i Sverige, Karolinska institutet

Telefonlinjer att hänvisa till eller ringa till om råd och stöd

Bris, Barnens rätt i samhället: 116 111

Jourhavande medmänniska: 08-702 16 80

Jourhavande präst: via 112, Svenska kyrkan

Mind Självmordslinjen: chat mind.se eller 901 01, Mind förening för psykisk hälsa

Märkning

 • Utförare: Individ- och familjeomsorg, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Äldreomsorg, Förskola | Pedagogisk omsorg, Skola | Elevhälsa, Familjecentral, Ungdomsmottagning, Mariamottagning
 • Yrkesroll: Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Kurator, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare, Lärare | Förskollärare | Fritidspedagog, Barnskötare | Elevassistent | Fritidsledare
 • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp, Planering | Handläggning (inkl. myndighetsutövning) | Samordning, Omsorg | Omvårdnad, Psykosociala insatser, Stöd i boende | Boendestöd, Stöd för arbete och sysselsättning (inkl. rehabilitering), Ekonomiskt bistånd
 • Åldersgrupp: Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår
 • Tillstånd: Missbruk och beroende