Interaktionell terapi

Gå till huvudsidan: Missbruk och beroende

Missbruk och beroende

Behandling och stöd

Interaktionell terapi

Terapi som lägger fokus på sambandet mellan problem i interpersonella relationer och psykiska besvär.

Målgrupp eller situation

Individer med skadligt bruk eller beroende av alkohol.

Kunskapsläge

Socialstyrelsens nationella riktlinjer (NR) anger att hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan erbjuda interaktionell terapi vid missbruk eller beroende av alkohol (prioritet 4). 

Kompetenskrav

Leg. psykolog eller leg. psykoterapeut med relevant terapiinriktning, alternativt hälso- och sjukvårdspersonal med grundläggande psykoterapiutbildning (steg-1) med relevant inriktning under kvalificerad handledning. 

Sammanfattning

Interaktionell terapi (ITP) är en strukturerad metod som fokuserar på problematiska relationer och hur interpersonell problematik har ett samband med psykiska besvär, samt skadligt bruk och beroende. Metoden bedrivs som gruppterapi.

Genomförande

Interaktionell terapi motsvarar interpersonell terapi vid depression, men bedrivs som gruppterapi. Metoden är strukturerad och kan bedrivas på både kortare och längre sikt. Den längre versionen är mellan 6 och 12 månader. Interaktionell terapi ligger relativt nära psykodynamisk terapi, men fokuserar huvudsakligen på relationer i nutid. 

Innan man inleder behandling med interaktionell terapi bör man ha gjort en noggrann utredning och diagnostik av skadligt bruk eller beroende och psykiatrisk samsjuklighet.

Terapeuten har ett aktivt förhållningssätt och använder de relationella mönster som uppstår mellan individerna i gruppen och mellan individerna och terapeuten. När individen får förståelse för sambandet mellan problematiska relationer, psykiska besvär och skadligt bruk (missbruk) eller beroende kan individen hitta nya förhållningssätt som gör att de psykiska symtomen klingar av. Samtidigt får individen möjlighet att tillsammans med andra bearbeta känslomässiga konflikter.

Behandlingen inleds med att individens aktuella interpersonella relationer undersöks. Det görs genom att individen får berätta om relationerna i sitt sociala nätverk och de interaktioner som blir synliga i gruppen.

Andra teman i terapin är emotioner och hur de går att hantera, impulskontroll, samt skuld och skam. Målet är att individerna ska hitta nya sätt att hantera interpersonella konflikter. Det ska i sin tur ska leda till ökat psykiskt välmående och en minskning eller ett upphörande av det skadliga bruket (missbruket) eller beroendet.

Märkning

  • Utförare: Primärvård | Första linje, Psykiatrisk öppenvård
  • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Kurator, Psykoterapeut
  • Typ av behandling/stöd: Psykologisk behandling
  • Åldersgrupp: Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
  • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår
  • Tillstånd: Missbruk/beroende av alkohol