Haschavvänjningsprogrammet (HAP)

Gå till huvudsidan: Missbruk och beroende

Missbruk och beroende

Behandling och stöd

Haschavvänjningsprogrammet (HAP)

Manualbaserat program för abstinens och avvänjning av skadligt bruk av cannabis.

Målgrupp eller situation

Individer från cirka 18 år som använt cannabis regelbundet minst 3 gånger i veckan i minst 6 månader. Eller oregelbundet under en 2-årsperiod, och/eller märkt av kognitiva funktionsnedsättningar. Individen ska vilja sluta med sitt skadliga bruk av cannabis.

Kunskapsläge

Socialstyrelsens nationella riktlinjer (NR) anger att hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan erbjuda behandlingen till vuxna med cannabismissbruk (prioritet 6). Rekommendationen grundar sig på systematiskt konsensusförfarande utifrån klinisk erfarenhet. 

Kompetenskrav

Certifiering för att arbeta med HAP krävs. Nationella cannabisnätverket tillhandahåller utbildningen och metodstöd. Utbildning i MI eller KBT är inte nödvändigt.

Sammanfattning

Haschavvänjningsprogrammet (HAP) syftar till att påverka dysfunktionella tankemönster och därigenom få individen att avsluta sitt skadlig bruk av cannabis, samt att främja psykisk hälsa och social kompetens.

Programmet är en psykoedukativ behandlingsmetod. Det har inslag av KBT, motiverande samtal och återfallsprevention.

Programmet pågår 6–8 veckor med minst 18 sessioner. 

Genomförande

Programmet är uppdelat i tre faser som alltid ska följas. Arbetet utgår från de tre fasernas olika teman. De hemuppgifter som ingår i programmet är också knutna till de olika faserna. Behandlaren ska använda skattningar som är fastställda av Nationella cannabisnätverket. 

Drogfrihet under programmets gång är ett krav, det gäller även alkohol. Urinprov tas 1 gång per vecka för att följa utsöndringen av THC.

Den medicinska fasen

Fokus här är den fysiska abstinensen, information om cannabis och dess påverkan på individen, samt individens tankar om varför hen vill sluta med cannabis och vad hen behöver för att kunna uppnå sitt mål.

Den psykologiska fasen

Fokus på de tankar och känslor som kan uppstå när någon avslutar sitt skadliga bruk av cannabis. Det kan gälla individen själv, individens nätverk och händelser i individens liv.

Den sociala fasen

Fokus på återfallsprevention och att återupprätta ett liv som drogfri. Teman som behandlas är exempelvis identitet, ekonomi och framtid.

Uppföljning

Alla som arbetar med HAP har tillgång till uppföljningsmaterial som består av tre delar som skickas in till Nationella cannabisnätverket.

Märkning

  • Utförare: Psykiatrisk öppenvård, Individ- och familjeomsorg, Mariamottagning
  • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Arbetsterapeut, Kurator, Socialsekreterare | Biståndshandläggare
  • Typ av behandling/stöd: Psykologisk behandling
  • Åldersgrupp: Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
  • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig
  • Tillstånd: Missbruk/beroende av cannabis