Utredning/kartläggning av livssituation (psykosocial utredning)

Schizofreni och liknande tillstånd

Kartläggning och utredning

Utredning/kartläggning av livssituation (psykosocial utredning)

Individer har olika förutsättningar för att behov och resurser. En utredning av livssituationen ligger till grund för att erbjuda rätt stöd och behandlingsinsatser.

Målgrupp eller situation

Individer som drabbas av psykossjukdom.

Kunskapsläge

Insatsen bedöms vara förenlig med god vård/stöd utifrån en sammanvägning av flera kunskapskällor.

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens bedömning. För en kvalificerad analys och bedömning på det psykosociala området är en kurators specialistkompetens önskvärd. 

Sammanfattning

Genom samtal med individen själv och med anhöriga/närstående utreda/kartlägga:

 • Besvär/problem idag och tidigare
 • Uppväxtförhållanden och nuvarande familjeförhållanden, se Familjeinsatser- utbildning och stöd
 • Socialt nätverk (relationer familj, vänner, barn, anhöriga)
 • Resurser och behov (boende, hygien, strategier för att hantera symtom, självbild)
 • Levnadsvanor (tobak, alkohol, fysisk hälsa och aktivitet, matvanor och sömn), se Utredning och bedömning av levnadsvanor 
 • Sysselsättning, försörjning, nuvarande och tidigare (arbete och skola)
 • Intressen och fritid
 • Viktiga livshändelser
 • Socioekonomiska förhållanden
 • Ev observation i aktivitet (utförs av arbetsterapeut)

Genomförande

En kartläggning av en individs livssituation är  omfattande och bör göras omsorgsfullt. Det är viktigt att få samtala i lugn och ro, samt att man kan återkomma till och stämma av de olika delarna i kartläggningen. Under kartläggningen är det också väsentligt att individen får möjlighet att beskriva hur nöjd hen är med sin livssituation inom de olika områdena. Ställ öppna frågor för att individen själv får beskriva hur ohälsan påverkar viktiga livsområden som relationer till andra, bostad, sysselsättning, och möjligheter att hantera svårigheter i vardagslivet. 

Kuratorn som har fördjupad kompetens inom psykosocialt arbete har en viktig roll i att göra en kvalificerad utredning av sociala och psykosociala faktorer som ligger till grund för ohälsan. Kuratorns utredning, analys och bedömning utgör en viktig del vid diagnosticering, som underlag för behandlingsinsatser och intyg. 

Olika skattningar kan även användas som stöd för kartläggningen/utredningen.

Material

Material för arbete med utredning finns bl a i följande manualer:
ESL – Manual och handbok steg för steg
ESL- Material att ladda ner
Flexibel ACT, arbetsbok och manual (Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser)
Resursgrupps-ACT, manual (Det Nationella Rådet för resursgrupps-ACT och liknande modeller)
Case management och resursgruppsarbete, manual (Nisse Berglund, Per Borell)
Svensk kuratorsförening 

Märkning

 • Utförare: Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk öppenvård, Primärvård | Första linje, Individ- och familjeomsorg, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Skola | Elevhälsa, Familjecentral, Ungdomsmottagning, Mariamottagning
 • Yrkesroll: Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Kurator, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare
 • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp, Planering | Handläggning (inkl. myndighetsutövning) | Samordning
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår