Utredning vid akut tillstånd

Schizofreni och liknande tillstånd

Kartläggning och utredning

Utredning vid akut tillstånd

En utredning vid akuta tillstånd påbörjas innan en mer fördjupad utredning genomförs.

Målgrupp eller situation

Individer med akut allvarlig psykisk sjukdom, som visar tecken på psykos och där en mer omfattande utredning därför inte bedöms möjlig att genomföra. Individen kan ha remitterats till specialistpsykiatrin från alla olika verksamheter men även kommit via egen anmälan eller telefonsamtal av närstående.

Kunskapsläge

Insatsen bedöms vara förenlig med god vård/stöd utifrån en sammanvägning av flera kunskapskällor.

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens bedömning. Läkare är ansvarig för utredningen i det akuta skedet. Andra professioner i teamet kan bidra i utredningsarbetet såsom kurator, sjuksköterska och skötare.

Sammanfattning

En kortfattad utredning med syfte att snabbt kunna sätta in adekvata insatser görs i det akuta skedet. Utredningen genomförs med ett empatisk förhållningssätt och består av en samlad bedömning utifrån ett antal frågor, några strukturerade bedömningsinstrument och undersökningar.

De viktigaste åtgärderna vid akut tillstånd:

Genomförande

Erbjud en snabb första bedömning och bemöt individen och de närstående med respekt, empati och lyhördhet. Var flexibel och ta hänsyn till vad individen önskar av vården. Vad har individen och de närstående för behov just nu? Tänk på att det är mycket viktigt att etablera en god kontakt. Se även kapitel Kommunikation och delaktighet.

Utredning och bedömning

Gör en samlad bedömning av personens symtombild, förlopp och svårighetsgrad och ta ställning till om det föreligger en välgrundad misstanke om psykos. 

Gör en bedömning av:

Undersök eventuella bakomliggande somatiska orsaker och konsultera vid behov  relevanta somatiska specialister. Gör urinscreening för droger.

Fråga om det finns:

För vidare vägledning se insatserna

Material

Kliniska riktlinjer vid schizofreni (Psykiatriska föreningen)
Riktlinjer för tidigt omhändertagande vid psykos (TOP-projektet, Nationell psykiatrisamordning 2007)

Psykos - tidig upptäckt och omhändertagande (regional medicinsk riktlinje, Västra götalandsregionen). 
Specialiserad insats för unga med psykos, information om behandling i Danmark för unga som som nyinsjuknar i psykos (OPUS)

Informationssidor anpassade för unga
Om psykos, hur man kan få hjälp och vad hjälp/behandling består av (BUP, Stockholms läns landsting, sida om barn- och ungdomspsykiatri) 
Tips och råd om sjukdomar, att söka hjälp, att förbereda sig för möten mm (BUP, Stockholms läns landstings sida om barn- och ungdomspsykiatri)

Märkning

  • Utförare: Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk öppenvård, Psykiatrisk akutvård
  • Yrkesroll: Läkare, Sjuksköterska, Kurator
  • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp
  • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
  • Tillståndets svårighetsgrad: Medelsvår, Svår