Utredning och bedömning av psykisk status

Schizofreni och liknande tillstånd

Kartläggning och utredning

Utredning och bedömning av psykisk status

En bedömning av den psykiska statusen är en del av diagnostiken inför vidare utredning och behandling. Bedömningen av den psykiska statusen kompletteras oftast med en bedömning av den somatiska statusen.

Målgrupp eller situation

Individer under hela sjukdomsförloppet.

Kunskapsläge

Insatsen bedöms vara förenlig med god vård/stöd utifrån en sammanvägning av flera kunskapskällor.

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens bedömning.

Sammanfattning

För att göra en bedömning av psykisk status hålls ett strukturerat samtal med patienten då man också observerar patientens beteende. Gör en första samlad bild av individens symtom och dess svårighetsgrad.

Under samtalet bildar man sig en uppfattning om;

 • Allmäntillstånd, motorik - inklusive ansiktsmimik och uppträdande
 • Medvetandegrad, uppmärksamhet och orientering.
 • Förmåga till kontakt
 • Stämningsläge, tankeförlopp och tankeinnehåll, eventuell aggressivitet

Genomförande

Vilka faktorer som särskilt observeras vid psykiskt status varierar något beroende på patient och situation. Bedömningen börjar så snart du möter patienten. Skapa dig en samlad bild av individens symtom och dess svårighetsgrad.

Följande aspekter bör beaktas

 • Allmäntillstånd - medvetandegrad, drogpåverkan, välvårdad
 • Motorik, kroppshållning, ansiktsmimik, stereotypier och så vidare
 • Kognitiva funktioner - orienteringsgrad, minne, uppmärksamhet och så vidare
 • Kontakt, emotionell respons och adekvata affekter
 • Kommunikation, För barn/ungdomar, hur kommunicerar individen med vårdnadshavare?
 • Tal, tempo, röstläge, sluddrigt, språk, torftigt, omständligt och så vidare
 • Stämningsläge och ångestpåverkan
 • Tankeförlopp och tankeinnehåll -notera associationsstörningar, blockeringar och latens, hänsyftningsidéer.
 • Vilka tecken på psykos har individen?
 • Hallucinationer vilket kan drabba alla sinnen men vanligast är rösthallucinationer. Var observant om rösterna är imperativa (uppmanar individen att göra något), kommenterande eller nedlåtande.
 • Vanföreställningar kretsar ofta kring förföljelse men kan också vara bisarra, paranoida persekutoriska, nihilistiska, depressivt färgade, megalomana,
 • Upplever individen själv att hen är sjuk och i så fall hur sjuk? Ofta finns sjukdomskänsla även fast full insikt saknas.
 • Vill individen ha hjälp av vården för sina problem? Här kan tidigare dåliga erfarenheter inverka negativt på viljan att ta emot hjälp.

I en akut fas av sjukdom kan en utförlig intervju vara svårt att genomföra. Då kan en skattningsskala till exempel PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale) användas som en checklista för observationer. Skattningar kan göras både i början på utredningen för att få ett utgångsläge och vid uppföljning.

Material

Kliniska riktlinjer för utredning och behandling Schizofreni (Svenska psykiatriska föreningen)
Psykiatristöd - webbaserat kunskapsstöd (Stockholms läns landsting)  

 

 

Märkning

 • Utförare: Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk öppenvård, Primärvård | Första linje, Psykiatrisk akutvård
 • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska
 • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp, Familj- och närståendestöd
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår