Utredning och bedömning av fysisk funktion av fysioterapeut

Schizofreni och liknande tillstånd

Kartläggning och utredning

Utredning och bedömning av fysisk funktion av fysioterapeut

Kroppsliga symtom och funktioner påverkar i vilken grad fysisk aktivitet är möjligt. Denna utredning identifierar individens behov av stöd för att förbättra sin fysik.

Målgrupp eller situation

Individer där det finns misstanke om behov av insatser relaterat till fysisk funktion.

Kunskapsläge

Insatsen bedöms vara förenlig med god vård/stöd utifrån en sammanvägning av flera kunskapskällor.

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens bedömning.

Sammanfattning

En utredning och bedömning av fysisk funktion består av:

 • en undersökning av individens fysik
 • en bedömning av individens fysiska förmåga i olika vardagliga aktiviteter

Om fördjupad utredning avseende psykomotorik och rörelse bedöms behövas, se insatsen Utredning av psykomotorisk funktion och rörelsekvalitet hos fysioterapeut.

Genomförande

Undersökning av individens fysik innebär att se till följande aspekter

 • Hållning
 • Ledrörlighet i extremiteter och/eller ryggraden
 • Muskelfunktion vad gäller styrka, längd och spänningar
 • Nervstatus som reflexer och känsel
 • Balans och koordination

Bedömning av individens fysiska förmåga i olika vardagliga aktiviteter till exempel

 • Hur individen går
 • Hur individen går i trappor
 • Hur individen bär när hen går samtidigt
 • Individens handstyrka
 • Hur är individens finmotorik

Se även insatsen Utredning av psykomotorisk funktion och rörelsekvalitet hos fysioterapeut

Material

Kliniska riktlinjer vid schizofreni (Svenska psykiatriska föreningen)
Psykiatristöd (Stockholms läns landsting, SLO)

Märkning

 • Utförare: Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk öppenvård, Somatisk heldygnsvård, Somatisk öppenvård, Primärvård | Första linje, Kommunal hälso- och sjukvård, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri
 • Yrkesroll: Fysioterapeut
 • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp, Hälsofrämjande insatser
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår