Hälsosamtal - utredning levnadsvanor

Schizofreni och liknande tillstånd

Kartläggning och utredning

Hälsosamtal - utredning levnadsvanor

Ett årligt hälsosamtal kartlägger individens levnadsvanor för att identifiera områden där det finns behov för stöd och hälsofrämjande insatser.

Målgrupp eller situation

Individer som drabbas av psykisk sjukdom.

Kunskapsläge

Insatsen bedöms vara förenlig med god vård/stöd utifrån sammanvägning av flera kunskapskällor som studier och rapporter från Socialstyrelsen.

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens bedömning. 

Sammanfattning

Fråga patienten om

 • fysisk aktivitet
 • kost
 • tobak
 • alkohol/bruk av droger
 • sömn
 • munhälsa/tandstatus.

 

Genomförande

Individer med allvarlig psykisk sjukdom såsom schizofreni och liknande tillstånd har oftare än andra ohälsosamma levnadsvanor med kraftigt ökad risk för metabola sjukdomar som följd. Ett första steg mot att stödja individen till hälsosamma levnadsvanor är att kartlägga situationen för tillfället. Följande frågor är socialstyrelsens indikatorfrågor gällande fysisk aktivitet, kost, tobak samt alkohol som bör ingå i att kartlägga individens levnadsvanor.

Fysisk aktivitet

 • Frågor gällande aktivitetsminuter per vecka fördelade på pulshöjande aktivitet samt vardagsmotion enligt fasta svarsalternativ enligt socialstyrelsens indikatorfrågor.
 • Tillägg:
  • Vistas du utomhus dagligen?
  • Ligger du och vilar dagtid? Omfattning?
  • Typ av aktivitet?

Kostvanor

 • Frågor enligt kostindex med poäng, angående grönsaker & rotfrukter, frukt & bär, fisk & skaldjur, kakor, choklad, godis, mm samt fråga om frukost
 • Tillägg:
  • När på dagen äter du första målet och vad?                                                                        
  • Om du har morgonmedicin, vilken tid tar du den?                                                                         
  • Äter du på natten? Hur ofta och vad?

Tobaksvanor

 • Frågor enligt fasta alternativ
 • Tillägg:                                                                                                                             
  • slutade röka/snusa för mer än 6 månader sedan. När?
  • slutade röka/snusa för mindre än 6 månader sedan. När?        
  • röker/snusar, men inte varje dag. Hur ofta?
  • När började du röka/snusa?

Alkoholvanor

 • Frågor enligt fasta alternativ samt specifikt gällande mängd för kvinnor respektive män                                               
 • Tillägg:
  • Har det funnits någon tidigare period i ditt liv när du druckit för mycket alkohol?                            
  • Vid behov: gå vidare med AUDIT C/DUDIT

Sömn och vila

 • Hur många timmars sömn uppskattar du att du får per natt?
 • Hur många gånger vaknar du upp under natten?
 • När lägger du dig resp. går upp?    
 • Använder du något slags sömnmedel?      
 • Sover du något under dagtid? Omfattning?

Munhälsa/Tandstatus

 • Bra
 • Dåligt
 • Daglig tandborstning
 • muntorrhet/dålig salivation
 • Regelbundna tandläkarbesök/hygienist
 • Sista tandläkarbesöket   

Märkning

 • Utförare: Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk öppenvård, Primärvård | Första linje, Kommunal hälso- och sjukvård, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Individ- och familjeomsorg, Äldreomsorg
 • Yrkesroll: Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Kurator
 • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp, Hälsofrämjande insatser
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår