Stöd vid riskbruk av alkohol

Schizofreni och liknande tillstånd

Behandling och stöd

Stöd vid riskbruk av alkohol

Ett stöd för att minska alkoholkonsumtionen för individer med riskbruk av alkohol, och därmed minska risken för kroppsliga sjukdomar och försämrat psykiskt tillstånd.

Sammanfattning

Att tillsammans med individen:

  • Ta fram en strategi för hur stödet ska utformas
  • Genomföra samtal och andra stödinsatser för minskad alkoholkonsumtion

Genomförande

I Sverige definieras riskbruk som mer än 14 standardglas per vecka för män och mer än nio för kvinnor, eller minst 5 standardglas för män respektive 4 för kvinnor vid samma tillfälle.

Stödet utformas tillsammans med individen, som själv får berätta om sina styrkor och svagheter och komma med förslag till lösningar. I vilka situationer har individen svårt att avstå alkohol? Finns det aktiviteter som kan ge glädje och avkoppling? Hänsyn kan behöva tas till individens kognitiva funktion (minne, förmåga att sortera information, exekutiv funktion mm). Informationen kan behöva ges både muntligt och skriftligt - och upprepas vid flera olika kontakttillfällen.

Stödinsatser för minskad alkoholkonsumtion

Stödet anpassas efter individens förutsättningar och behov och kan till exempel innehålla:

  • Stöd att följa läkemedelsbehandling

Individer som erhåller läkemedel för missbruk av alkohol kan behöva hjälp i vardagen att följa ordinationen. Det kan exempelvis innebära att:

- Schemalägga påminnelser, i form av telefonsamtal, larm eller textmeddelanden
- Att göra dags- och veckoplaneringar

Se även insatsen Boendestöd, stöd att följa läkemedelsbehandling.

  • Information

- Erbjud kort information anpassad efter individens önskemål och förkunskaper
- Erbjud individen hjälp att att själv söka information om riskbruk av alkohol

  • Rådgivande samtal

I ett hälsofrämjande samtal är det personalens uppgift att stödja brukaren till förändring. Ett kvalificerat rådgivande samtal är vanligen dessutom teoribaserat och/eller strukturerat enligt den metod som används. Insatserna kan ges individuellt eller i grupp. Samtalet genomsyras av respekt för individens integritet. Be alltid om att lov att få ta upp ämnet och ge respons utifrån var personen befinner sig i sin beredskap till förändring:

- Om individen inte är beredd - väck intresse och erbjud information
- Om individen är osäker/tveksam - utforska vad osäkerheten handlar om, ställ frågor
- Om individen är beredd - stöd personen att handla

Det rådgivande samtalet hålls utifrån individens kunskapsnivå och beredskap.

Börja med att fråga vad personen känner till om alkoholens inverkan på hälsan
- Erbjud kort information anpassad efter patientens förutsättningar och förkunskaper.
- Bekräfta
- Ställ öppna, utforskande frågor t.ex. Hur tänker du om? Hur ser du på?
- Lyssna aktivt och reflektera kring vad patienten säger
- Sammanfatta vad personen har berättat och fråga om du har förstått rätt

Ett exempel på en metod att använda för rådgivning är Motiverande samtal. Den går i korthet ut på att:

- Hjälpa individen att med egna ord formulera en egen förståelse av sina problem
- Hjälpa individen att hitta och formulera egna argument för att göra en förändring
- Stödja förändringsprocessen genom att uppmuntra framsteg (även de små)

Att tänka på

Att sluta dricka är svårt och kan ta lång tid. Sätt tillsammans med individen mål som att minska den totala konsumtionen såsom, färre dryckesdagar per månad mindre när man dricker och framför allt färre berusningstillfällen.

Se även område missbruk.

Uppföljning

PsykosR:

Har audit C besvarats av patienten under de senaste 12 månaderna
Rådgivande samtal alkoholvanor KVÅ-kod DV122
Kvalificerat rådgivande samtal om alkohol KVÅ-kod DV1

Material

Socialstyrelsens riktlinjer, rådgivande samtal kring alkohol.
Beställ MI-sticka, som stöd för samtalet
1177, fakta och råd, alkohol och droger

Märkning

  • Utförare: Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk öppenvård, Primärvård | Första linje, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Individ- och familjeomsorg, Mödra- och barnhälsovård, Kommunal hälso- och sjukvård
  • Yrkesroll: Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Vårdbiträde, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare
  • Typ av behandling/stöd: Omsorg | Omvårdnad, Hälsofrämjande insatser
  • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
  • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår