Familjeintervention – Beardslees

Schizofreni och liknande tillstånd

Behandling och stöd

Familjeintervention – Beardslees

En manualbaserad metod för att informera och stödja familjer när en förälder är drabbad av psykisk sjukdom. Syftet är att uppmärksamma barnens behov.

Målgrupp eller situation

Familjer med barn 8-15 år där en förälder är drabbad av psykisk ohälsa och barnen inte hunnit utveckla egna symtom. Insatsen ska inte ges vid akuta kriser, vid familjevåld eller vid pågående obehandlat missbruk. Metoden förutsätter insikt om att sjukdomen kan påverka barnet samt orkar fokusera på barnet och föräldraskapet.

Kunskapsläge

Beardslees familjeintervention ingår i SBU:s systematiska översikt Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn från 2010. Där bedöms det vetenskapliga underlaget som otillräckligt för att man ska kunna göra en bedömning av metodens effekter.

Beardslee är en form av anpassat föräldrastöd. Socialstyrelsens nationella riktlinjer anger att hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda anpassat föräldrastöd till personer med schizofreni och liknande tillstånd som är vårdnadshavare och har sviktande föräldraförmåga (prioritet 2).

Kompetenskrav

Utbildning i Beardslee.

Sammanfattning

Insatsen innehåller psykopedagogiska inslag och innebär att:

 • Informera familjen om tillståndet och om risk- och skyddsfaktorer
 • Stödja de vuxna att prata med barnen om den vuxnes ohälsa
 • Stödja de vuxna att se barnens behov
 • I dialog med familjen komma fram till strategier för en bättre fungerande vardag

Se även insatserna Stöd i föräldraskap och Boendestöd, föräldraskapsstöd

Genomförande

Insatsen bygger från början på studier av hur familjer med psykisk sjukdom fungerar och betonar vikten av att allas röster blir hörda. Information och samtal anpassas efter individens förutsättningar, behov och frågor och kan behöva upprepas vid flera olika kontakttillfällen. Försäkra dig om att alla har förstått och att alla får komma till tals.

Andra viktiga beståndsdelar är att ha fokus på styrkor och lösningar och att vara framtidsinriktad. Det övergripande syftet med insatsen är att få familjen att förstå varandra och öppna upp kommunikationen samt att uppmärksamma barnens behov för att minska risken att de drabbas av psykisk ohälsa. De kortsiktiga målen är att hjälpa föräldrarna att börja prata om den vuxnes ohälsa.med barnen och att öka deras medvetenhet om andra skyddsfaktorer i barns utveckling. Andra mål är att förbättra barnens förståelse för förälderns tillstånd och minska deras oro och känslor av skuld.

Beardslees familjeintervention - en manualbaserad metod

Insatsen omfattar vanligtvis sex samtal med en eller två veckors mellanrum samt uppföljande samtal efter sex månader. Nätverksträffar och ytterligare samtal läggs till vid behov.

 • Under två inledande träffar med föräldrarna går man igenom historien med psykisk ohälsa och dess betydelse. Barnens situation diskuteras, liksom teman som föräldrarna vill att man ska ta upp. Stor vikt läggs vid föräldrarnas åsikter och önskemål, då de känner sina barn bäst.
 • Varje barn intervjuas enskilt, oftast hemma om familjen vill. Man utgår från föräldrarnas funderingar och frågor. Barnens uppfattning om föräldrarnas psykiska ohälsa, barnens oro och frågor tas upp.
 • Familjeträffen planeras tillsammans med föräldrarna utifrån föräldrarnas teman och vad som kommit fram i intervjuerna med barnen. Man planerar vad man ska berätta för barnen, vem som ska berätta etc.
 • Under familjeträffen diskuteras planerade teman, frågor som dyker upp och information ges. I möjligaste mån är det föräldrarna själva som berättar för barnen.
 • Uppföljande träff med föräldrarna med summering, eventuella frågor, diskussion om målsättningarna blev uppnådda. Finns det saker som som måste diskuteras vidare?
 • Uppföljande träff med familjen efter sex månader. Utvärdering. Finns det saker som måste diskuteras vidare? Eventuellt andra insatser.

Märkning

 • Utförare: Psykiatrisk akutvård, Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk öppenvård, Individ- och familjeomsorg, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Mödra- och barnhälsovård
 • Yrkesroll: Psykolog, Sjuksköterska, Vårdbiträde, Dietist, Lärare | Förskollärare | Fritidspedagog
 • Typ av behandling/stöd: Anpassning | Hjälpmedel, Psykosociala insatser, Familj- och närståendestöd
 • Åldersgrupp: Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår