Boendestöd, stöd att följa läkemedelsbehandling

Schizofreni och liknande tillstånd

Behandling och stöd

Boendestöd, stöd att följa läkemedelsbehandling

Insatsen innebär att, utifrån biståndsbeslut, ge individen stöd att följa ordinerad läkemedelsbehandling i hemmet. I de fall individen har insatser både från socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård bör stödet samordnas.

Målgrupp eller situation

Insatsen riktar sig till individer som är i behov av stöd för att följa ordinerad läkemedelsbehandling. Försämrat minne och motstånd mot att ta mediciner kan ingå i symtombilden för psykisk ohälsa.

Kunskapsläge

Avsnittet ska kompletteras.

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens bedömning.

Sammanfattning

Att, utifrån biståndsbeslutet, tillsammans med den enskilde:

 • Planera för och utforma stödet att följa läkemedelsbehandling (innebär dock ej läkemedelshantering, vilket kräver ordination från sjuksköterska)
 • Genomföra åtgärder och skapa rutiner som medför att individen självständigt sköter sin läkemedelsbehandling
 • Gemensamt följa upp strategierna och åtgärderna kontinuerligt för att säkerställa att läkemedelsbehandlingen fungerar

Genomförande

Insatsen kräver kunskap om individens förutsättningar och behov. Hänsyn kan till exempel behöva tas till nedsatt kognitiv funktion (minne, förmåga att skapa struktur, genomföra aktiviteter mm). Målet med insatsen är att skapa hållbara rutiner så att individen ska kunna sköta sin läkemedelsbehandling självständigt.Stödet utformas tillsammans med individen, som själv får komma med idéer och förslag på lösningar. Vad skulle behöva förändras för att hen ska komma ihåg/bli motiverad att ta sina mediciner och sköta behandlingen? Finns det hjälpmedel som kan kompensera för svårigheter och fungera som ett stöd i vardagen? Om individen har kontakt med kommunal hälso- och sjukvård bör stödet planeras gemensamt. Läkemedelshantering/administrering får endast göras efter beslut från läkare.

Exempel på stödinsatser för att följa läkemedelsbehandling

 • Minnesstöd
  • Larm- och textpåminnelser
  • Telefonsamtal eller, vid behov, personliga besök

Att schemalägga återkommande larm- och textpåminnelser i mobiltelefon eller dator kan fungera som ett långsiktigt minnesstöd. Som hjälpmedel finns också medicinlådor med inbyggt larm. Läs mer under boendes

 • Stöd i att skapa struktur och rutiner
  • Checklistor över mediciner och behandlingar
  • Var sak på sin plats

Dagsscheman och checklistor kan skapa struktur. Ett stöd kan också vara att med text eller bild märka upp när och hur olika mediciner ska tas.

 • Motiverande samtal

Motiverande samtal är en metod som kan användas som stöd för att tillsammans med individen utforska nya syn- och tankesätt och åstadkomma förändring. Den går i korthet ut på att:

 • Hjälpa individen att med egna ord formulera en egen förståelse av sina problem
 • Hjälpa individen att hitta och formulera egna argument för att göra en förändring
 • Stödja förändringsprocessen genom att uppmuntra framsteg (även de små)

Se även Motiverande samtal.

Mål och delmål

Var tydlig med att målet med insatsen är att momenten ska utföras självständigt i framtiden. För att undvika ett onödigt beroende och falska förhoppningar är det bra att redan från början komma överens om mål och delmål och lägga upp en plan för när individen själv ska börja ta ansvar för olika moment.

Ordinerade hjälpmedel

Om det finns andra ordinerade kognitiva hjälpmedel, bör det undersökas hur sådana hjälpmedel på bästa sätt kan integreras och användas i stödet.

Psykopedagogiska behandlingsprogram

Flera psykopedagogiska program såsom Illness Management and recovery (IMR), ESL- Ett självständigt liv och även Case management vård- och stödsamordning innehåller delar som hjälper individen att självständigt använda läkemedel på bästa sätt.

Uppföljning

Avsnittet ska kompletteras.

Material

R-ACT information och manualer att ladda ner ( Nationella Rådet för resursgrupps-ACT och liknande modeller) 
Case Management Vård- och stödsamordning- arbetsmodell och arbetsblad 2018 (Region Skåne och Kommunförbundet Skåne)

Flexibel ACT manual och arbetsblad (Kompetenscentrum för Schizofreni, Västra Götalandsregionen)
ESL – Manual och handbok steg för steg
ESL- Material att ladda ner
Illness Management Recovery (IMR)
Case management, resursgrupp- och familjestöd (Nisse Berglund, Per Borell)

Märkning

 • Utförare: Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Individ- och familjeomsorg, Äldreomsorg
 • Yrkesroll: Kurator, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare, Ledning | Administration
 • Typ av behandling/stöd: Psykosociala insatser, Stöd i boende | Boendestöd
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår