Administrering av antipsykotiska läkemedel

Schizofreni och liknande tillstånd

Behandling och stöd

Administrering av antipsykotiska läkemedel

Att ge individen läkemedel enligt hens önskemål och behov.

Målgrupp eller situation

Individer som behandlas med antipsykotiska läkemedel.

Kunskapsläge

Insatsen bedöms vara förenlig med god vård/stöd utifrån en sammanvägning av flera kunskapskällor.

Kompetenskrav

Leg. sjuksköterska. Leg läkare. 

Sammanfattning

När läkemedel administreras

 • Ge tydlig och lättillgänglig information om förväntade effekter och biverkningar.
 • Ge alltid information om hur individen ska ta sitt läkemedel. Vissa läkemedel tas till exempel inte upp om det inte intas i samband med måltid.
 • Informera och säkerställ att individen och närstående är införstådda med vilka symtom medicineringen insätts mot och vad man vill uppnå med läkemedelsbehandlingen.
 • Följ upp informationen och individens förståelse av den. Se insatsen Information till individ och närstående 
 • Erbjud extra stöd och kontakt till individ och närstående då individen ska trappa ner läkemedel, vid preparatbyte och insättning av ett nytt läkemedel.
 • Var uppmärksam på att vissa läkemedel kan ge svåra utsättningsbesvär. Som sjuksköterska ska du ha en kontinuerlig dialog med behandlande läkare.
 • Följ regelbundet upp hur läkemedelsbehandlingen fungerar, se insatsen Uppmärksamma biverkninger av antipsykostiska läkemedel och Utvärdering av antipsykotisk läkemedelsbehandling
 • Vid depotinjektioner ta särskilda hänsyn (se fördjupat innehåll).

Se även insatsen Stöd att följa läkemedelsbehandling.

Genomförande

Depotinjektioner

Depotinjektioner är ett vanligt sätt att administrera antipsykotiska läkemedel. Dels på grund av att individen inte behöver hålla reda på att ta sina tabletter, dels för att det minskar risken för behandlingsavbrott.
Vid injektion av ZypAhdera behöver särskilda rutiner följas:

 •    Rätt injektionsteknik skall används för att undvika att en intravaskulär eller subkutan injektion ges av misstag.
 •    Ha uppsikt över individen under 3 timmar efter injektionen. Observera följande symptom:

- Yrsel
- Sjukdomskänsla
- Svaghetskänsla
- Talsvårigheter
- Förvirring
- Medvetande påverkan
- Rörelsesvårigheter - ataxi
- Aggression
- Högt blodtryck
- Kramp

Om individen visar symptom och känner sig allmänpåverkad kontaktas medicin och narkosjour och tillståndet hanteras som Olanzapinintoxikation.

Märkning

 • Utförare: Psykiatrisk öppenvård, Psykiatrisk heldygnsvård, Kommunal hälso- och sjukvård
 • Yrkesroll: Läkare, Sjuksköterska
 • Typ av behandling/stöd: Omsorg | Omvårdnad, Läkemedelsbehandling
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår